Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus rahoitusmarkkinoihin vuonna 2007

Kotitaloudet

Kotitaloudet sijoittivat vuonna 2007 edelleen voimakkaasti rahoitusvaroihin. Sijoitusten hallussapitovoitot jäivät kuitenkin vaatimattomiksi ja siksi varojen kasvu oli selvästi viime vuosia heikompaa. Taustalla oli etenkin osakemarkkinoiden kääntyminen selvään laskuun vuoden aikana. Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat kaikkiaan 8 miljardia euroa, kun kasvu edellisenä vuonna oli 16 miljardia. Kotitalouksien velat sen sijaan kasvoivat lähes edellisvuoden vauhtia.

Kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä tapahtui selkeä muutos viime vuonna. Talletuksiin virtasi lisää kotitalouksien rahaa peräti 6 miljardia euroa, selvästi enemmän kuin milloinkaan aiemmin. Sen sijaan rahasto-osuuksia hankittiin nettomääräisesti enää vajaalla miljardilla eurolla, kun vielä edellisvuonna niihin sijoitettiin lähes 4 miljardia. Pörssiosakkeita kotitaloudet vähensivät nettomääräisesti miljardilla eurolla. Vakuutussäästöt jatkoivat karttumistaan. Kaikkiaan kotitalouksilla oli sijoitettuna rahoitusvaroihin 203 miljardia euroa vuoden 2007 lopussa. Siitä 63 miljardia oli talletuksia, 27 miljardia pörssiosakkeita, 41 miljardia muita osakkeita, 42 miljardia vakuutussaamisia ja 18 miljardia rahasto-osuuksia.

Kotitalouksien rahoitusasema pysyi alijäämäisenä vuonna 2007. Velat jatkoivatkin reipasta kasvuaan ja velkaantumisaste eli luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon nousi 102 prosenttiin. Velat lisääntyivät vuoden aikana 9 miljardilla eurolla.

Kotitalouksien asunto-osakkeita ei kansantalouden tilinpidossa tilastoida rahoitusvarallisuutena, vaan ne rinnastetaan muuhun asuntovarallisuuteen ja kuvataan nk. reaalitilinpidon puolella.

Kotitalouksien rahoitusvaroina tilastoitu vakuutustekninen vastuusaaminen oli vuoden 2007 lopussa 42 miljardia euroa. On huomattava, että kansantalouden tilinpito luokittelee yksilöllisen henki- ja eläkevakuutuksen vastuuvelan kokonaisuudessaan kotitalouksien säästämiseksi, vaikka osa vakuutussopimuksista olisikin esim. yritysten maksamia. Vastuuvelka sisältää myös kotitalouksien osuuden vahinkovakuutuksen vastuuvelasta. Vuodesta 2000 alkaen vakuutustekniseen vastuuvelkaan on tilastoitu myös vapaaehtoisten eläkesäätiöiden ja -kassojen vastuuvelka. Siihen ei sen sijaan tilastoida pakollisten työeläkelaitosten eläkevastuuvelkaa, joka rahoitustilinpidossa kuvautuu työeläkelaitosten (julkisyhteisöjen) rahoitusvarallisuutena.

Julkisyhteisöt

Valtion nettorahoitusvarallisuus (rahoitusvarojen ja velkojen erotus) parani edellisestä vuodesta selvästi ollen vuoden 2007 lopussa lähes 15 miljardia euroa positiivinen. Vielä vuoteen 2005 saakka valtion nettorahoitusvarallisuus pysyi negatiivisena. Vuonna 2007 valtion rahoitusasema oli lähes neljän miljardin euron verran ylijäämäinen, koska rahoitusvaroja lisättiin samalla kun velkaa kuoletettiin. Valtion osakemyynneistä ja loppuvuoden osakekurssien laskusta huolimatta valtion omistamien noteerattujen osakkeiden markkina-arvo kasvoi vuoden 2007 aikana 2,6 miljardia euroa ja oli vuoden lopussa lähes 30 miljardia euroa. Suurimmillaan valtion pörssiyhtiöiden omistus oli vuonna 1999, jolloin sen arvo oli 36 miljardia euroa.

Rahoitustilinpidon mukainen valtion markkinahintainen bruttovelka laski edellisvuodesta yli 3 miljardia euroa ollen vuoden 2007 lopussa 62 miljardia euroa. Velasta valtaosa oli joukkovelkakirjalainoja, jotka on tässä tilastossa arvotettu markkinahintaan. Rahoitustilinpidon mukainen valtion velka eroaa arvotukseltaan ja kattavuudeltaan niin Valtiokonttorin tilastoimasta velasta kuin Maastrichtin sopimuksen mukaisesta nk. EMU-velasta.

Paikallishallinnon (kuntien ja kuntayhtymien) rahoitusasema pysyi vuonna 2007 edellisvuoden tasolla, ja jäi hieman alle 200 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Sektori velkaantui pääosin kotimaahan ja kokonaisvelan kasvu oli hieman yli miljardi euroa. Kokonaisvelka oli pääosin kotimaista lainanottoa. Sektorin nettorahoitusvarallisuus oli vuoden 2007 lopussa 3,8 miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarallisuuden kasvu hidastui hieman vuoden 2007 aikana ja oli vuoden lopussa hieman yli 106 miljardia euroa. Suuntaus ulkomaisiin sijoituksiin jatkui edelleen voimakkaana. Eniten lisääntyivät sijoitukset ulkomaisiin rahasto-osuuksiin, joihin työeläkelaitokset sijoittivat 5 miljardia euroa.

Yritykset

Yritysten rahoitustilinpidon mukainen rahoitusylijäämä oli vuonna 2007 1,5 miljardia euroa. Tarkasteltaessa yrityksiä ilman sektorin sisäisiä sijoituksia (sulautetut tiedot) nähdään, että sektori velkaantui hieman ja sijoitti rahoitusvaroihin 12,5 miljardia euroa. Yritysten nettosijoitukset ulkomaille olivat 6,5 miljardia euroa. Yrityssektorin sisäiset velat ja saamiset kasvoivat merkittävästi edellisvuodesta.

Merkittävä osa yritysten velasta koostuu osake- ja osuusvelasta. Sen arvo vuoden 2007 lopussa oli yhteensä 348 miljardia euroa, josta noteerattujen osakkeiden osuus oli 224 miljardia euroa. Ulkomaalaisten hallussa olevien yritysten liikkeelle laskemien osakkeiden ja osuuksien arvo nousi 175 miljardiin euroon. Yritysten hallussa yritysten osakkeita ja osuuksia oli 41 miljardin, ja kotitalouksien hallussa 57 miljardin euron arvosta.

Yritysten lainavelka kasvoi 140 miljardiin euroon. Sektorin kokonaisvelka oli vuoden 2007 lopussa 561 miljardia euroa.

Sijoitusrahastot

Vuoden 2007 lopussa sijoitukset kotimaisiin (Suomessa rekisteröityihin) rahamarkkinarahastoihin olivat 18,7 miljardia euroa ja muihin sijoitusrahastoihin 47,6 miljardia euroa. Yhteensä kasvua oli 5 miljardia euroa. Ulkomaisiin rahastoihin sijoituksia oli 41,4 miljardia euroa. Markkina-arvo kasvoi 6,7 miljardia euroa edellisvuodesta. Suurimpia rahastosijoittajia olivat vakuutusyhtiöt, työeläkelaitokset, kotitaloudet ja sijoitusrahastot.

Ulkomaat

Ulkomaille oli vuoden 2007 lopussa sijoitettu suomalaisia rahoitusvaroja lähes 380 miljardia euroa, jossa on 30 miljardin nousu edellisvuodesta. Suomalaisten sijoitukset ulkomaisiin arvopapereihin lisääntyivät edellisestä vuodesta. Nettomääräisesti osakkeisiin ja osuuksiin sijoitettiin 17 miljardia euroa. Eniten ulkomaisiin arvopapereihin sijoittivat työeläkelaitokset. Työeläkelaitosten ulkomaiset sijoitukset suuntautuivat pääosin rahasto-osuuksiin.

Uudet sijoitukset ulkomailta Suomeen vähenivät edellisvuodesta. Ulkomaisen osakeomistuksen arvo kuitenkin kasvoi silti peräti 40 miljardilla 195 miljardiin euroon. Pörssiosakkeissa ulkomaisen omistuksen arvo oli vuoden lopussa 153 miljardia euroa, mikä vastasi 64 prosenttia suomalaisten pörssiosakkeiden arvosta.


Päivitetty 30.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2007, Katsaus rahoitusmarkkinoihin vuonna 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2007/rtp_2007_2009-01-30_kat_001.html