Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat kasvoivat vuonna 2010

Vuonna 2010 hallussapitovoitot kasvattivat kotitalouksien rahoitusvarallisuutta edellisen vuoden tapaan. Kotitaloudet saivat 10 miljardia hallussapitovoittoja lähinnä osake- ja rahastosijoituksistaan. Lisäksi kotitaloudet hankkivat viime vuonna nettomääräisesti lisää rahoitusvaroja 6 miljardilla eurolla, mikä on noin 1,5 miljardia vähemmän kuin vuonna 2009.

Kuvio 1. Kotitalouksien sijoitukset talletuksiin, pörssiosakkeisiin ja rahastoihin, miljardia euroa

Kuvio 1. Kotitalouksien sijoitukset talletuksiin, pörssiosakkeisiin ja rahastoihin, miljardia euroa

Kotitalouksien sijoitusten painopiste siirtyi vuonna 2010 osakkeista ja rahastoista takaisin talletuksiin. Talletukset ovat tyypillisesti olleet kotitalouksien tärkein sijoituskohde, mutta vuonna 2009 kotitaloudet suosivat pörssiosakkeita ja rahasto-osuuksia. Erityisesti kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahastoihin jäivät viime vuonna vähäisiksi. Talletuksissa tapahtui korkotason nousun siivittämänä siirtymä käteistalletuksista määräaikaistalletuksiin.

Kaikkiaan kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 223 miljardia euroa vuoden 2010 lopussa. Siitä 75 miljardia oli talletuksia, 44 miljardia noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia, 44 miljardia vakuutusteknisiä saamisia, 29 miljardia pörssiosakkeita ja 14 miljardia euroa rahasto-osuuksia. Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 16 miljardin euron arvosta.

Myös kotitalouksien velat kasvoivat vuonna 2010. Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät vuoden aikana 6 miljardilla eurolla saavuttaen vuoden lopussa 111 miljardia. Velkaantumisaste eli luottojen suhde käytettävissä olevaan tuloon nousi 113,7 prosenttiin edellisvuoden 111,6 prosentista. Kotitalouksien rahoitusvarat lisääntyivät kuitenkin velkoja enemmän ja sen seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarallisuus, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, kasvoi 10 miljardilla eurolla edellisvuodesta.

1.1. Julkisen sektorin varallisuusasema parani

Julkisen sektorin varallisuusasema parani vuonna 2010. Vuoden lopussa julkisen sektorin nettorahoitusvarallisuus oli 116 miljardia euroa, mikä on 8 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuuden lisäys johtuu lähinnä työeläkelaitosten nettorahoitusvarallisuuden kasvusta. Valtion varallisuusasema sen sijaan heikkeni edelleen.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarallisuus lisääntyi 15 miljardia kohoten vuoden lopussa 135 miljardiin euroon. Työeläkelaitosten nettorahoitusvarallisuuden kasvu selittyy pääosin työeläkelaitosten hallussa olevien osakkeiden ja osuuksien markkina-arvojen nousulla. Kaikkiaan työeläkelaitosten hallussapitovoitot olivat 12 miljardia ja nettomääräiset sijoitukset 3 miljardia euroa vuonna 2010. Työeläkelaitokset sijoittivat eniten varoja ulkomaisiin rahasto-osuuksiin sekä kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin.

Valtion vuonna 2008 alkanut varallisuusaseman heikkeneminen jatkui edelleen. Valtion nettorahoitusvarallisuus väheni vuoden aikana 7 miljardia laskien -22 miljardiin euroon. Valtion nettorahoitusvarallisuuden lasku johtuu velkaantumisesta, sillä myös valtiolle kertyi hallussapitovoittoja. Valtion velkojen lisäys oli 13 miljardia ja sen saamat hallussapitovoitot 3 miljardia vuonna 2010.

1.2. Pörssiosakkeiden liikkeeseenlasku melko vähäistä

Yritykset hankkivat vuonna 2010 oman pääoman ehtoista rahoitusta osakemarkkinoilta. Pörssinoteeratut yritykset laskivat liikkeelle 0,5 miljardin edestä uusia osakkeita, mutta eivät ostaneet omia osakkeitaan takaisin juuri lainkaan. Vuodesta 2003 vuoteen 2008 saakka yritykset kuolettivat osakevelkaansa ostamalla takaisin omia osakkeitaan liikkeeseenlaskuja enemmän.

Kuvio 2. Yritysten liikkeelle laskemien noteerattujen osakkeiden muutokset, miljardia euroa

Kuvio 2. Yritysten liikkeelle laskemien noteerattujen osakkeiden muutokset, miljardia euroa

Yritykset myös lisäsivät velkarahoitustaan vuoden aikana. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä. Yritysten lainavelka kasvoi vuoden aikana 3 miljardia kohoten 161 miljardiin euroon. Sen lisäksi yritykset velkaantuivat laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja nettomääräisesti 2 miljardin euron verran.

1.3. Ulkomaiset joukkovelkakirjalainat, osakkeet ja rahastot suosiossa

Vuonna 2010 suomalaisten sijoittajien rahaa virtasi ulkomaisiin joukkovelkakirjalainoihin, osakkeisiin ja rahasto-osuuksiin. Kotimaiset sijoittajat hankkivat näitä ulkomaisia rahoitusinstrumentteja 39 miljardin euron arvosta, kun edellisenä vuonna vastaavat hankinnat olivat 30 miljardia euroa. Ulkomaisia joukkovelkakirjalainoja hankittiin yhteensä 23 miljardin euron arvosta ja osakkeita sekä rahasto-osuuksia kumpiakin 8 miljardin euron arvosta. Ulkomaisiin joukkovelkakirjalainoihin sijoittivat erityisesti talletuspankit, ulkomaisiin noteeraamattomiin osakkeisiin yritykset ja ulkomaisiin rahasto-osuuksiin sekä noteerattuihin osakkeisiin työeläkelaitokset.

Ulkomaiset sijoittajat vähensivät edellisvuosien tapaan omistuksiaan suomalaisissa pörssiosakkeissa. Kaikkiaan niitä myytiin viime vuonna kotimaisille sijoittajille nettomääräisesti 2 miljardin euron edestä. Ulkomaisen pörssiomistuksen arvo oli vuoden lopussa 73 miljardia euroa. Ulkomaisen omistuksen osuus kotimaisten pörssiosakkeiden arvosta laski 35 prosenttiin.

1.4. Kotimaisiin sijoitusrahastoihin virtasi rahaa

Kotimaisiin sijoitusrahastoihin virtasi uutta rahaa 3 miljardin euron verran viime vuonna. Kotimaiset sijoitusrahastot kiinnostivat sijoittajia siten vähemmän kuin vuonna 2009, jolloin niihin sijoitettiin nettomääräisesti lähes 6 miljardia. Hieman alle puolet sijoitusrahastosijoituksista tuli ulkomailta, mutta myös vakuutuslaitoksia rahastot kiinnostivat. Rahamarkkinarahastoista rahaa sen sijaan lunastettiin edelleen ulos merkintöjä enemmän. Kaikkiaan sijoitusrahastot kasvoivat vuoden aikana 9 miljardilla, mistä 6 miljardia syntyi sijoitussalkkujen hallussapitovoitoista.


Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine +358-9-1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 14.7.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2010, 1. Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat kasvoivat vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2010/rtp_2010_2011-07-14_kat_001_fi.html