Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.3.2018

Statistikföringen av pensionsrätter har förnyats

De intjänade pensionsrätter i Finlands lagstadgade arbetspensionssystem, med en förväntad real diskonteringsränta på tre procent, uppgick till 631,5 miljarder euro i slutet av år 2015, vilket var 301 procent i förhållande till bruttonationalprodukten. Pensionsrätter i arbetspensionssystemet för privata branscher uppgick till 421,6 miljarder euro och för offentliga branscher till 209,9 miljarder euro.

Intjänade pensionsrätter med olika diskonteringsräntor i slutet av år 2015, miljarder euro

Intjänade pensionsrätter med olika diskonteringsräntor i slutet av år 2015, miljarder euro

Med pensionsrätter avses det penningbelopp som skulle räcka för att finansiera de pensioner som intjänats till den aktuella tidpunkten diskonterat med nuvärdet. Beloppet av pensionsrätterna i arbetspensionssystemet beror på ett avgörande sätt på den diskonteringsränta som använts i kalkylerna: med en real diskonteringsränta på två procent var pensionsrätterna 747,0 miljarder euro, dvs. 356 procent i förhållande till bruttonationalprodukten och med en real diskonteringsränta på fyra procent 542,8 miljarder euro, dvs. 259 procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Finlands arbetspensionssystemet är ett system med partiell fondering. I finansräkenskaperna uppgick beloppet av arbetspensionsmedlen till 183,1 miljarder euro i slutet av år 2015. Fonderingsgraden, dvs. förhållandet mellan arbetspensionsmedlen och pensionsrätterna var 29 procent.

Den nya pensionstilläggstabellen kompletterar finansräkenskaperna

Vid revideringen av Europeiska unionens nationalräkenskapssystem (ENS 2010) kompletterades statistikföringen av pensionsrätterna med en pensionstilläggstabell utanför ”kärnräkenskaperna”. Den innehåller uppgifter om alla pensionsrätter som hör till socialförsäkringen. Dessa nya uppgifter publiceras senare för EU-länders del på Eurostats sidor . När det gäller Finland består den nya statistikinformationen av ovan nämnda pensionsrätter i det lagstadgade arbetspensionssystemet, som inte ingår i finansräkenskapernas, men som statistikförs i pensionstilläggstabellerna. Information om pensionsrätterna i arbetspensionssystemet har publicerats tidigare i Pensionsskyddscentralens rapporter om lagstadgade pensioner ( Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikaväliin laskelmat ).

Utöver det lagstadgade arbetspensionssystemet innehåller pensionstabellen uppgifter om pensionsrätter i frivilliga tilläggspensionssystem som baserar sig på arbete och som redan nu ingår i finansräkenskaperna i försäkringsföretagens och frivilliga pensionsinstituts pensionsrätter. Beloppet av pensionsrätterna i de frivilliga tilläggspensionssystemen beskriver den försäkringstekniska ansvarsskulden som i slutet av år 2015 var 10,4 miljarder euro, dvs. fem procent i förhållande till bruttonationalprodukten.

Pensionstilläggstabellen beskriver pensioner som klassificeras som socialförsäkring. Folkpensionsanstaltens (Fpa) folk- och garantipensioner klassificeras som socialhjälp och ingår sålunda inte i pensionstilläggstabellen. En central skillnad mellan socialförsäkring och socialhjälp är att i fråga om socialhjälp betalas pensionerna till pensionstagarna oberoende av om de deltar i systemet genom att betala pensionsavgifter eller inte.

Vid beräkningen av pensionsrätter som intjänats i det lagstadgade arbetspensionssystemet är utgångspunkten en fiktiv situation där man betalar alla pensioner som intjänats fram till den aktuella tidpunkten till pensionstagarna, men nya pensioner intjänas inte. Beloppet av pensionsrätterna beskriver inte pensionssystemets hållbarhet. Begreppet beskriver framtida pensionsutgifter, dvs. pensioner som betalas till pensionstagarna och vilkas belopp också påverkas av arbetsinkomsterna och intjäningsprocenterna men också bl.a. av den förväntade livslängden och andra antaganden i kalkylmodellen. Intäkter i arbetspensionssystemet, dvs. pensionsavgifterna och intäkterna från arbetspensionsmedlen, är inte beaktas i kalkylen.

I de långsiktiga kalkylerna har bakgrundsantaganden såsom diskonteringsräntan, befolknings- och ekonomiutvecklingen en betydande inverkan på slutresultaten. Sensitiviteten i slutresultaten sett till den förväntande diskonteringsräntan har lyfts fram genom att vi publicerat slutresultaten med ovan nämnda tre realräntor.

Privata och offentliga branscher

Finlands lagstadgade arbetspensionssystem täcker i praktiken allt arbete både i privata och i offentliga branscher. Arbetspensionssystemet består av flera pensionslagar som tillsammans täcker de olika sektorerna i ekonomin. I de privata branscherna ingår pensionsrätter enligt följande pensionslagar: Lagen om pension för arbetstagare (ArPL), lagen om sjömanspensioner (SjPL), lagen om pension för företagare (FöPL), lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), tilläggspensioner enligt lagen om pension för arbetstagare (upphört i slutet av 2016), den evangelisk-lutherska kyrkans pensioner.

I de offentliga branscherna ingår pensionsrätter enligt följande pensionslagar och -bestämmelser: Pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL, exklusive den kyrkans pensioner), pensionsbestämmelser för personalen på Finlands Bank och Ålands landskapsregering. I pensionslagen för den offentliga sektorn förenades i början av år 2017: lagen om statens pensioner (StaPL), lagen om kommunala pensioner (KomPL), pensionslagen för den evangelisk-lutherska kyrkan (KyPL) och pensionsbestämmelser för personalen på Folkpensionsanstalten. Pensionsrätter baserade på StPEL (lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under 3 år eller för tiden för studier) ingår både i de privata och offentliga branscherna.

Utöver det arbetspensionssystemet pensionstilläggstabellen omfattar alla frivilliga pensionskassornas och -stiftelsernas tilläggspensioner samt försäkringsföretagens gruppensionsförsäkringar, eftersom de räknas till socialförsäkringen. Företagens eller privatpersonernas individuella pensionsförsäkringar räknas inte till socialförsäkringen.

Intjäningskalkyler för pensionsrätterna i arbetspensionssystemet

Beloppet av pensionsrätterna i arbetspensionssystemet beräknas vid Pensionsskyddscentralen (PSC) med en modell för långsiktig planering (PTS-modellen). Uppgifter om beräkningsmodellen och de pensionsrätters kalkyler som Pensionsskyddscentralen tidigare publicerat, dvs. intjänade pensionsrätter, finns i Pensionsskyddscentralens rapporter över lagstadgade pensioner ( Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat ) särskilt i bilagorna 3 och 8. Den senaste rapporten Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2016 . Till skillnad från kalkylen i Pensionsskyddscentralens rapport har detta offentliggörande använt bakgrundsantaganden som avtalats i Europeiska unionens AWG-arbetsgrupp (Ageing Working Group) och som Eurostat rekommenderat för att förbättra internationell jämförbarhet mellan kalkylerna.

Pensionsskyddscentralens långsiktiga planeringsmodell beskriver detaljerat pensionssystemets funktion och dess nuvarande bestämmelser. Den kommande utvecklingen av pensioner beräknas i modellen efter pensionslag genom att använda ålders- och könsspecifika uppgifter om pensionsförsäkrade personer och Finlands befolkning.

När man räknar ut pensionsrätter beaktar man alla intjänade pensionsrättigheter och de pensioner som redan betalas fram till granskningstidpunkten. Också kommande indexhöjningar och inverkan av livslängdskoefficienten har beaktats i pensionsrätters beloppet. Som intjänad pensionsrätt räknas inte pensionsdelar som intjänas för framtida arbete eller kommande socialförmånsperioder. Inte heller framöver kommer pensionsdelen för den återstående tiden ifråga om de begynnande invalidpensionerna att räknas till intjänad pension.

Pensionsskyddscentralens kontaktinformation gällande beräkning av pensionsrätter:
Mikko Sankala tfn 029 411 2567, e-post förnamn.efternamn@etk.fi


Källa: Finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Karhu 029 551 3325, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (237,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 7.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-7571. Tilläggsinformation som kompletterar pensionsrätterna 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rtp/2015/13/rtp_2015_13_2018-03-07_tie_001_sv.html