Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Hallussapitovoitot muodostivat pääosan kotitalouksien nettorahoitusvarojen kasvusta vuonna 2015

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 13 miljardia euroa vuonna 2015 nousten 281 miljardiin euroon. Merkittävin osa rahoitusvarojen kasvusta muodostui hallussapitovoitoista. Niiden taustalla oli erityisesti edelleen jatkunut osakekurssien nousu. Hallussapitovoittoja kertyi 10 miljardia euroa samalla kun kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin olivat 3 miljardia. Hallussapitovoittoja kertyi nyt jo neljättä vuotta peräkkäin.

Kotitalouksien rahoitusvarojen ja velkojen kokonaiskehitys jatkui suotuisana vuonna 2015. Rahoitusvarojen ja velkojen erotus eli nettorahoitusvarat jatkoivat kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin. Kotitalouksien velanoton ollessa 5 miljardia euroa vuonna 2015 ylsivät nettorahoitusvarat yli seitsemän miljardin euron kasvuun saavuttaen liki 134 miljardin euron tason.

Kuvio 1. Kotitalouksien rahoitusvarojen muutos, mrd. euroa

Kuvio 1. Kotitalouksien rahoitusvarojen muutos, mrd. euroa

Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset kokonaisuutena kaikkiin rahoitusvaroihin nousivat vuonna 2015, on niiden taso jäänyt viime vuosina merkittävästi jälkeen tämän vuosisadan alkupuolen luvuista. Kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset noteerattuihin osakkeisiin olivat negatiiviset. Ne vähentyivät reilulla puolella miljardilla eurolla. Lasku jatkui nyt jo toista vuotta peräkkäin. Sijoitusrahasto-osuuksien suosio hiipui myös, vaikka nettomääräiset investoinnit niihin edelleen nousivat, nyt vajaalla puolella miljardilla eurolla.

Talletusten osalta jo muutaman vuoden aikana nähty painopisteen siirtyminen määräaikaistalletuksista käteistalletuksiin jatkui edelleen, vaikkakin vaimentuen. Kotitaloudet vetivät varojaan pois määräaikaistalletuksista vuonna 2015 puolentoista miljardin euron verran samalla kun niiden käteistalletukset lisääntyivät yli kahdella miljardilla.

Kaikkiaan kotitalouksilla oli rahoitusvaroja 281 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa. Näistä 80 miljardia oli talletuksia, 72 miljardia noteeraamattomia osakkeita ja osuuksia, 59 miljardia vakuutus- ja eläkesaamisia, 32 miljardia pörssiosakkeita ja 20 miljardia rahasto-osuuksia. Muita rahoitusvaroja kotitalouksilla oli 18 miljardin euron arvosta. Kotitalouksien asunto-osakkeita ei tilastoida rahoitustilinpidossa kotitalouksien rahoitusvaroiksi.

Kotitalouksien velkojen kasvu jatkui edellisvuoden tahdissa. Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät vuoden 2015 aikana 5 miljardilla eurolla nousten vuoden lopussa liki 138 miljardiin. Velkaantumisaste eli lainavelkojen suhde käytettävissä olevaan tuloon nousi 3,1 prosenttiyksiköllä 124,6 prosenttiin. Hallussapitovoittojen ansiosta kotitalouksien rahoitusvarat lisääntyivät velkoja enemmän. Näin kotitalouksien nettorahoitusvarat nousivat yli seitsemällä miljardilla liki 134 miljardiin euroon.

1.1 Julkisyhteisöjen varallisuusasema parani hieman

Julkisyhteisöjen varallisuusasema parani yli kahdella miljardilla eurolla. Nettorahoitusvarat nousivat 114 miljardiin euroon vuonna 2015. Näin siitäkin huolimatta että valtion nettorahoitusvarat heikkenivät 5 miljardia euroa. Kaikkien julkisyhteisöjen varallisuusaseman säilyminen selittyy sosiaaliturvarahastoihin kuuluvien työeläkelaitosten rahoitusvarojen yli 8 miljardin euron kasvulla. Paikallishallinnon nettorahoitusvarat hupenivat miljardilla eurolla.

Valtion vuonna 2008 alkanut varallisuusaseman heikkeneminen jatkui vuonna 2015, vaikkakin vain puolet niin jyrkästi kuin edellisenä vuonna. Valtionhallinnon nettorahoitusvarat vähenivät vuoden 2015 aikana 5 miljardia päätyen -63 miljardiin euroon. Valtio velkaantui erityisesti joukkovelkakirjalainoja liikkeelle laskemalla. Rahoitusvarojen osalta osasyyllinen nettorahoitusaseman heikkenemiseen oli valtion omistamien pörssiosakkeiden arvon epäsuotuisa kehitys. Hallussapitotappioita kertyi sitä kautta reilut puoli miljardia euroa.

Työeläkelaitosten nettorahoitusvarat nousivat vuoden 2015 aikana 170 miljardista 180 miljardiin euroon. Työeläkelaitosten nettorahoitusvarojen kasvun taustalla olivat merkittävät hallussapitovoitot. Työeläkelaitosten omistamien noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien markkina-arvon nousu yli 6 miljardilla vastasi pääosasta sektorin nettorahoitusvarojen noususta.

Työeläkelaitosten nettomääräiset sijoitukset rahoitusomaisuuteen kasvoivat edellisvuoden nollatasosta puoleentoista miljardiin. Vuonna 2015 työeläkelaitosten rahoitusomaisuussijoituksissa tapahtui selkeä siirtymä. Ne vetivät varojaan pois noteeratuista osakkeista nettomääräisesti liki kahden miljardin euron edestä. Myös velkapapereiden nettotransaktiot painuivat negatiivisiksi. Sijoitusrahasto-osuussijoitukset kasvoivat enää vajaalla puolella miljardilla siinä missä talletukset kasvoivat yli neljällä miljardilla eurolla.

1.2 Yritykset lisäsivät velkarahoitusta

Yritysten velkarahoitus kasvoi vuoden 2015 aikana yhdeksällä miljardilla eurolla. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä. Yritysten velkarahoitus lisääntyi vuoden aikana 214 miljardista 223 miljardiin euroon. Miltei kaikki velkarahoituksen kasvu kertyi lainaveloista velkapaperimuotoisen rahoituksen lisääntyessä vain 0,3 miljardilla eurolla.

1.3 Kotimaisten sijoitusrahastojen kasvu jatkui

Kotimaiset sijoitusrahastot kasvoivat kaikkiaan 14 miljardilla eurolla vuonna 2015. Kasvusta pääosa, liki 9 miljardia euroa, syntyi nettomääräisten sijoitusten kautta lopun rakentuessa rahastojen hallussapitovoitoista. Sijoitusrahastoihin sijoittivat vuoden aikana erityisesti rahoitus- ja vakuutuslaitokset.

1.4 Ulkomainen omistusosuus suomalaisissa pörssiosakkeissa nousi 53 prosenttiin

Ulkomaiden nettomääräiset sijoitukset Suomeen vähentyivät 3 miljardilla eurolla. Merkittävimmät vähennykset näkyivät talletuksissa ja velkapapereissa samalla kun lainojen määrä lisääntyi huomattavasti. Talletussaamisten ja velkojen muutokset liittyvät pääosin rahalaitosten välisiin operaatioihin.

Ulkomaiset sijoittajat lisäsivät viime vuonna omistuksiaan Suomessa myös noteeratuissa osakkeissa. Ulkomaisen pörssiomistuksen arvo suomalaisista noteeratuista osakkeista oli vuoden lopussa 93 miljardia euroa. Ulkomaisen omistuksen osuus kotimaisten pörssiosakkeiden arvosta nousi kolmella prosenttiyksiköllä 53 prosenttiin.

Ulkomaisista sijoitusinstrumenteista erityisesti talletukset sekä myös rahasto-osuudet olivat suomalaisten suosiossa vuonna 2015. Suomalaisilla yksiköillä oli hallussaan vuoden lopussa 64 miljardin arvosta ulkomaisia noteerattuja osakkeita ja 84 miljardin arvosta kotimaisia noteerattuja osakkeita. Ulkomaisia rahasto-osuuksia suomalaiset omistivat 90 miljardilla ja kotimaisia 85 miljardin euron edestä. Suomalaisten omistamien ulkomaisten rahasto-osuuksien yli 5 miljardin euron kasvu syntyi pääosin hallussapitovoittojen avulla, sillä itse nettomääräiset sijoitukset ulkomaisiin rahastoihin jäivät reiluun miljardiin euroon.

1.5. Yksityisen sektorin velka kasvoi

Yksityisen sektorin velka lisääntyi viime vuoden aikana 15 miljardilla eurolla. Samalla velan suhde bruttokansantuotteeseen nousi 3,9 prosenttiyksikköä 181,3 prosenttiin. Yksityisen sektorin velkaan luetaan yritysten, kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen lainavelat ja velkapaperimuotoiset velat.

Kuvio 2. Yksityisen sektorin sulauttamaton velka suhteessa bruttokansantuotteeseen

Kuvio 2. Yksityisen sektorin sulauttamaton velka suhteessa bruttokansantuotteeseen

Lähde: Rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Henna Laasonen 029 551 3303, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 14.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4886. 2015, 1. Hallussapitovoitot muodostivat pääosan kotitalouksien nettorahoitusvarojen kasvusta vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rtp/2015/rtp_2015_2016-07-14_kat_001_fi.html