Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Sektoritilit neljännesvuosittain

1. Tilastotietojen relevanssi

Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitojärjestelmää. Kansantalouden tilinpito perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmään (EKT1995) ja sen kanssa yhdenmukaiseen maailmanlaajuiseen System of National Accounts 1993 -järjestelmään.

Sektoritilit kuvaavat kansantaloutta institutionaalisten sektoreiden näkökulmasta. Sektoreita ovat yritykset, rahoituslaitokset, julkisyhteisöt, kotitaloudet, kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt sekä ulkomaat.

Sektoritilit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa kuvataan ensin kotimaista tavaroiden ja palveluiden tuotantotoimintaa sekä sen synnyttämiä tuloja ja niiden jakautumista. Tulonjaon jälkeen kuvataan tulojen uudelleenjakoa mm. verotuksen, sosiaaliturvamaksujen ja tulonsiirtojen kautta sektoreiden välillä. Sektoritilin loppupuolella kuvataan näiden tulojen käyttöä sekä tulojen ja menojen erotuksena muodostuvaa velkaantumista tai luotonantoa muille sektoreille.

Euroopan Keskuspankki kokoaa kansallisista sektoritileistä yhdessä rahoitustilien kanssa euroalueen sektoritilit (Euro Area Accounts), jotka ovat tärkeässä asemassa muun muassa rahapolitiikan valmistelussa. Sektoritilit sisältävät keskeistä tietoa myös muun muassa kotitalouksien tuloista ja niiden käytöstä.

Neljännesvuosittaiset sektoritilit kuvaavat kansantaloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpidon sektoritilit. Neljännesvuosittaiset sektoritilit kuitenkin perustuvat suorien lähteiden sijaan indikaattoreihin ja ovat siten arvionvaraisempia kuin vuositilinpidon tiedot. Neljännesvuositiedot ovat myös osittain aggregoidumpia vuositilinpitoon verrattuna.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Sektoritilit muodostavat laajan, yhtenäisen kokonaisuuden, joka koostuu kunkin sektorin reaali- ja rahoitustileistä. Tämä tilasto keskittyy sektoritilien reaalipuoleen. Rahoitustilinpito tilastoi sektoritilien rahoituspuolen.

Sektoritilien reaalipuoli kuvaa kunkin sektorin tuotantoa, tulonmuodostusta, tulojen jakautumista, tulojen käyttöä ja velkaantumista/luotonantoa muille sektoreille. Sektoritilien yläosa, joka kuvaa tuotantoa ja tulonmuodostusta, on yhdenmukainen toimialoittaisen neljännesvuositilinpidon kanssa. Tuotannon ja tulonmuodostuksen jälkeen kuvataan tulojen uudelleenjakoa mm. verotuksen, sosiaaliturvamaksujen ja tulonsiirtojen kautta. Reaalipuolen tulojen ja menojen erotuksena muodostuu lopulta kullekin sektorille nettoluotonanto, joka kuvaa sektorin velkaantumista muille kotimaisille sektoreille tai ulkomaille. Tämä nettoluotonanto kuvaa sektorin rahoitusalijäämää tai -ylijäämää, joka näkyy sektoritilien rahoituspuolella (rahoitustilinpidossa) rahoitusvarallisuuden kasvuna tai vähenemisenä.

Neljännesvuosittaiset sektoritilit, kuten muukin kansantalouden tilinpito, ovat johdettua tilastointia. Niiden laadinta perustuu erilaisiin taloudellista kehitystä kuvaaviin tilastoihin ja lähdeaineistoihin, joita Tilastokeskus ja muut laitokset laativat.

Neljännesvuosittainen sektoritilinpito tuotetaan indikaattoreiden avulla. Tämä tarkoittaa, että sektoritilin erien kehitys arvioidaan indikaattoreilla, joiden tulee seurata mahdollisimman hyvin niitä vuositilinpidon eriä, joita indikaattoreilla yritetään arvioida. Laskennassa näiden indikaattorien kehitys täsmäytetään vuositilinpidon lukuihin, jolloin neljännesvuosi- ja vuosisektoritilien erät ovat yhtenevät. Täsmäytys tehdään taloustoimittain yksi- tai moniulotteisella Denton-algoritmilla. Laadinnassa käytetään jonkin verran vuositilinpidon kanssa yhteistä aineistoa, jolloin osa tiedoista on jo lähtökohtaisesti yhteneviä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Neljännesvuosittaisten sektoritilien tiedot tarkentuvat pääosin kolmesta syystä. Ensinnäkin, laadinnassa käytettävät lähdeaineistot saattavat tarkentua tai ne saadaan käyttöön vasta ensijulkistuksen jälkeen. Toiseksi, neljännesvuosittaisten sektoritilien tiedot täsmäytetään vastaamaan aina uusimpia käytettävissä olevia vuositilinpidon tietoja, jolloin kaikki muutokset vuositilinpidon sektoritileillä vaikuttavat myös neljännesvuosittaisiin sektoritileihin. Kolmanneksi, neljännesvuositilinpidon laadinnassa käytetyt täsmäytysmenetelmät käsittelevät koko aikasarjan yhtenä kokonaisuutena, jolloin lähdeaineiston tai vuositason muutos yhdellä neljänneksellä/vuodella tarkentaa yleensä myös sitä edeltävien neljännesten tietoja.

Suurimmat tarkentumiset tapahtuvat ensijulkistusta seuraavien 2–3 vuoden aikana, sillä vuositilinpidon tiedot tulevat lopullisiksi noin kahden vuoden viiveellä tilastovuoden päättymisestä. Tämän jälkeen tietojen tarkentuminen on yleensä vähäistä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Neljännesvuosittaiset sektoritilit julkaistaan noin kolme kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen. Tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkennetaan aina uuden julkaisun yhteydessä. Tiedot täsmäytetään vastaamaan uusinta vuositilinpidon tietoa.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tiedot julkistetaan Tilastokeskuksen Internet-sivulla: http://tilastokeskus.fi/til/sekn/index.html

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Neljännesvuosittaisten sektoritilien aikasarjat alkavat vuodesta 1999. Tiedot ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia kaikkiin ESA95:een ja SNA93:een perustuviin kansantalouden tilinpidon tietoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tiedot ovat yhteneviä kansantalouden tilinpidon vuositilaston, julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain -tilaston sekä neljännesvuositilinpidon kanssa. On kuitenkin mahdollista, että eroja noin kuukautta aikaisemmin julkaistavaan neljännesvuositilinpidon vastaavan vuosineljänneksen julkaisuun syntyy ulkomaat-sektoria koskevien lähdeaineistojen päivittyessä. Sektorien rahoitusaseman muutosta kuvaavaa nettoluotonantoa/-ottoa ei tasapainoteta rahoitustilien vastaavan käsitteen, nettorahoitustaloustoimien kanssa, vaan tilastollinen ero sallitaan.

Neljännesvuosittaiset sektoritilit ovat johdettua tilastointia, jossa yhden tiedon arviointiin käytetään monia eri lähdetilastoja. Kansantalouden tilinpito on kokonaisvaltainen ja yhtenäinen tilasto talouden kehityksestä. Tästä johtuen tilinpidon tiedoissa on eroja yksittäisiin lähdetilastoihin verrattuna.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 09 1734 3363, Erkki Lääkäri 09 1734 3355, jesse.vuorinen@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 2. vuosineljännes 2012, Laatuseloste: Sektoritilit neljännesvuosittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sekn/2012/02/sekn_2012_02_2012-10-01_laa_001_fi.html