Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.9.2013

Energiahuollon toimialalta lähes kolmannes kasvihuonekaasupäästöistä

Energiahuollon toimialan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2011 lähes kolmasosa koko kansantalouden kasvihuonekaasupäästöistä. Teollisuuden osuus oli hieman alle neljännes, kuljetus ja varastointi -toimialan 16 prosenttia, maa- ja metsätalouden 11 prosenttia ja kotitalouksien kahdeksan prosenttia. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ilmapäästöt toimialoittain -tilastosta, jossa päästöt lasketaan ja raportoidaan Euroopan unionille kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.

Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain 2011, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina

Kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain 2011, miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina

Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi ilmapäästöjen toimialoittainen jakauma on tilastoitu usealle eri päästölajille. Vuonna 2011 typpidioksidista yli 40 prosenttia tuotti kuljetus ja varastointi -toimiala ja energiahuolto sekä teollisuus kumpikin 17 prosenttia. Hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä yli puolet tuli kotitalouksista. Rikkidioksidipäästöistä energiahuolto ja teollisuus tuottivat kumpikin runsaat 30 prosenttia ja kuljetus ja varastointi -toimiala hieman alle 30 prosenttia.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2011, tonnia

  Kasvihuonekaasut (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. 1) 2) 3) Bioperäinen hiilidioksidi (CO2-bio) Dityppioksidi (N2O) Metaani (CH4) Rikkidioksidi (SO2) Typpidioksidi (NO2) Hiilimonoksidi (CO)
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 324 352 629 885 12 872 90 661 1 126 8 773 15 418
A 02 Metsätalous 308 478 7 735 9 88 2 1 237 7 031
B Kaivostoiminta ja louhinta 304 321 791 4 7 149 945 395
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 254 877 27 617 11 9 858 564 185
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 666 899 18 269 894 316 393 4 894 18 940 21 728
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 5 330 488 129 691 660 731 11 913 7 589 24 606
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 5 919 039 983 33 456 8 486 4 517 6 743
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 1 725 329 16 727 23 29 1 044 4 527 350
D Energiahuolto 21 394 228 8 629 440 972 898 25 691 35 883 14 007
E Vesi- ja jätehuolto 2 455 477 68 984 534 93 128 39 1 314 1 933
F Rakentaminen 1 857 992 54 516 67 104 101 11 373 8 515
G Kauppa 168 795 25 908 7 40 120 617 2 178
H 49 Maaliikenne 4 157 650 193 261 206 1 357 98 18 062 12 822
H 50 Vesiliikenne 3 074 485 93 893 81 264 22 792 56 501 5 830
H 51 Ilmaliikenne 3 672 461 11 106 138 89 812 9 670 9 981
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 573 561 31 762 25 91 64 2 096 14 744
L Kiinteistöalan toiminta 625 108 158 242 21 193 856 1 530 20 160
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 534 972 113 710 64 199 352 5 494 26 167
Kotitaloudet 5 692 083 5 744 531 293 11 281 1 987 20 343 261 843
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 70 040 605 34 208 675 16 335 200 018 81 383 209 976 454 635
1) Kasvihuonekaasut: fossiilinen hiilidioksidi (CO2- foss), metaani (CH4), dityppioksidi (N2O), Fluorihiilivety (HFC), Perfluorihiilivety (PFC), rikkiheksafluoridi (SF6)
2) Kasvihuonekaasuihin ei sisälly bioperäinen hiilidioksidi. Kasvihuonekaasupäästöjen inventaariossa bioperäiset CO2-päästöt raportoidaan maankäyttö, maankäytön muutos ja met-sätalous -sektorissa, jonka nettopäästöissä otetaan huomioon myös metsän tai muun kasvil-lisuuden sitoma hiilidioksidin määrä.
3) CO2-ekvivalentti on laskettu metaanille, dityppioksidille ja F-kaasuille IPCC:n 2. arviointiraportin mukaisilla GWP -kertoimilla.

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto on osa ympäristötilinpitoa, jonka pääperiaatteena on valottaa ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. Tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen. Toimialoittaiset tiedot päästöistä ovat yhdistettävissä myös tietoihin toimialoittaisista ympäristöveroista.

Ilmapäästöt toimialoittain -tilasto laaditaan Euroopan unionin ympäristötilinpitoasetuksen mukaisesti. Suomi raportoi vuosien 2008–2011 tiedot EU:lle ensimmäistä kertaa syyskuun lopussa. Jatkossa tiedot raportoidaan vuosittain.

Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat sektorijaosta, jota käytetään kasvihuonekaasujen raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle. Tilastossa ei oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Kasvihuonekaasujen inventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Liikenteen määrittely vastaa kansantalouden tilinpidon menettelytapaa, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta. Määrittelyeroista johtuen toimialoittaisten kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärä on vuosittain noin 3–5 prosenttia suurempi kuin Kasvihuonekaasuinventaarion mukaisessa raportoinnissa YK:n ilmastosopimukselle.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (327,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tie_001_fi.html