Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Johdanto

Tulonjakotilasto on otokseen pohjautuva tilasto, joka kuvaa kotitalouksien ja ammatissa toimivien henkilöiden tulojen määrää ja muutosta, tulojen rakennetta sekä niiden jakautumista Suomessa. Tilaston tietosisältö perustuu kansainvälisiin tulonjakotilastosuosituksiin 1) .

Suomessa pystytään seuraamaan kotitalouksien tuloja ja tulonmuodostusta 1960-luvulta alkaen. Kotitalouksien tuloista on saatavissa vertailukelpoisia tietoja kulutustutkimuksista, joista ensimmäiset koskevat vuosia 1966, 1971 ja 1976. Ensimmäinen varsinainen tulonjakotilasto on vuodelta 1977. Sen jälkeen tulonjakotilasto on tehty vuosittain lukuun ottamatta vuosia 1981 ja 1985, joilta vastaavia tietoja on saatavissa kulutustutkimuksesta. Tässä julkaisussa käsitellään kotitalouksien tuloihin ja tuloeroihin liittyviä tietoja vuosilta 1987–2010. Julkaisun tiedot on muodostettu tulonjakotilaston päivitetystä aikasarjatiedostosta, jolloin tässä julkaisussa esitettävät tiedot saattavat jonkin verran poiketa aikaisemmin esitetyistä tiedoista. Yksityiskohtaisempia tilastoja löytyy lisäksi tämän julkaisun Tietokantataulukot-linkin takaa. Tietokantataulukoista jokainen voi hakea ja valikoida kotitalouksien tuloja, tulonmuodostusta ja tuloeroja kuvaavia aikasarjoja erilaisin taustaluokituksin.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain myös koko väestön kattavista rekisteriaineistoista tulonjaon kokonaistilastoa sekä veronalaiset tulot -tilastoa. Tulonjaon kokonaistilasto on eri hallinnollisista rekistereistä koottu tilasto, joka kuvaa asuntokuntien vuosituloja ja niiden jakautumista erityisesti aluenäkökulmasta. Verotustietoihin perustuvasta veronalaiset tulot -tilastosta saadaan tietoja tulonsaajien veronalaisista tuloista, vähennyksistä ja veroista.

1.1 Pienituloisuus ja subjektiivinen toimeentulo 2010: lopulliset tiedot

Pienituloisuudesta ja subjektiivisesta toimeentulosta julkaistut ennakkotiedot ovat tarkentuneet. Tarkennukset johtuvat otospainojen tarkentumisesta. Lopullisten tietojen luvut poikkeavat hyvin vähän julkaistuista ennakkotiedoista (poikkeamat alle 0,5 prosenttiyksikköä), minkä vuoksi julkaistuja katsauksia ei uusita. Ennakkotietojen yhteydessä julkaistut havainnot ja johtopäätökset pätevät edelleen.

Lopullisten tietojen mukaan pienituloisuusaste oli 13,5 prosenttia ja pienituloisten henkilöiden lukumäärä 716 000 vuonna 2010 (taulukko 1). Toimeentulovaikeuksia oli kaikkiaan 25,2 prosentilla kotitalouksista, eli 643 000 kotitaloudella vuonna 2010 (taulukko 2).

Tarkentuneet tiedot pienituloisuudesta on julkaistu tilaston tietokantataulukoissa. Pienituloisuus 2010 -julkaisun muut tarkentuneet tiedot ja subjektiivinen toimeentulo 2010 -julkaisun tiedot ovat saatavissa pyydettäessä tulonjakotilastosta.

Taulukko 1. Pienituloisuusindikaattoreita.

  1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Euroja:  
Ekvivalenttitulot, mediaani, koko väestö, € 17 886 16 842 17 265 19 598 22 430 22 961 23 234 24 011 24 626
Pienituloisuusraja 60%, € 10 732 10 105 10 359 11 759 13 458 13 777 13 940 14 407 14 776
Pienituloisten ekvivalenttitulon mediaani, € 9 287 8 739 9 051 10 041 11 428 11 697 11 601 12 168 12 378
Köyhyysvaje, € 1 445 1 366 1 308 1 718 2 030 2 080 2 339 2 239 2 398
Köyhyysvaje, % pienituloisuusrajasta 13,5 13,5 12,6 14,6 15,1 15,1 16,8 15,5 16,2
Henkilöitä  
Pienituloisten lukumäärä 395 000 362 000 576 000 661 000 652 000 707 000 696 000 690 000 716 000
Pienituloisuusaste 7,9 7,2 11,3 12,8 12,5 13,5 13,3 13,1 13,5
Pienituloisia lapsia (0–17 v.) 61 000 56 000 135 000 130 000 137 000 152 000 149 000 146 000 137 000
Lasten (0–17 v.) pienituloisuusaste 5,1 4,8 11,9 11,8 12,4 13,9 13,6 13,3 12,5
Pienituloisia työikäisiä (18–64 v.) 211 000 258 000 362 000 406 000 398 000 418 000 421 000 436 000 454 000
Työikäisten (18–64 v.) pienituloisuusaste 6,8 8,1 11,2 12,4 12,2 12,8 12,8 13,3 13,8
Pienituloisia 65 v. täyttäneitä 123 000 48 000 79 000 124 000 117 000 137 000 126 000 109 000 125 000
65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste 18,7 6,7 10,5 15,2 13,9 16,1 14,6 12,3 13,6

Taulukko 2. Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2010, % kotitalouksista.

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Suurin vaikeuksin 3,4 3,3 3,2 3,1 3,4 2,8 2,9 3,2
Vaikeuksin 6,5 5,8 5,5 4,7 5,4 4,8 4,5 5,1
Pienin vaikeuksin 20,3 20,2 19,3 18,5 19,0 17,2 16,1 16,9
Melko helposti 36,3 36,9 36,8 34,0 35,8 33,4 34,5 34,4
Helposti 20,0 20,7 21,5 25,8 22,4 26,0 26,1 25,1
Hyvin helposti 12,7 12,3 13,0 13,4 13,5 15,1 15,2 14,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Kotitalouksia 2 404 999 2 414 999 2 434 999 2 454 999 2 483 499 2 513 499 2 531 499 2 551 000

1) Canberra Group Handbook on Household Income Statistics. Second Edition 2011. United Nations, United Nations Economic Commission for Europe. Geneva 2011.

Lähde: Tulonjakotilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2010, 1 Johdanto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2010/tjt_2010_2012-05-23_kat_001_fi.html