Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet väestöryhmittäin

Toimeentulovaikeuksia on yleisesti seuraavilla väestöryhmillä: pienituloiset kotitaloudet, tuloista suhteellisen suuren osan asumismenoja maksavat kotitaloudet, kotitaloudet, joissa viitehenkilön sosioekonominen asema on opiskelija, työtön tai muu ammatissa toimimaton lukuun ottamatta eläkeläisiä, elinvaiheeltaan yhden huoltajan perheet tai alle 65-vuotiaat, yhden henkilön kotitaloudet. Näissä kotitalouksissa toimeentulovaikeudet ovat huomattavasti yleisempiä kuin kotitalouksissa keskimäärin. Velallisuus on toimeentulovaikeuksien taustalla vain hieman useammin kuin velattomilla kotitalouksilla. (Taulukko 2.)

Kotitalouden ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mukaan alimman tulokvintiiliryhmän kotitalouksista 17,7 prosentilla ja toiseksi alimman tulokvintiiliryhmän kotitalouksista 9,1 prosentilla oli suurempia vaikeuksia kattaa tavanomaiset menonsa tuloilla vuonna 2011. Kun mukaan luetaan pienin vaikeuksin selviytyvät, kaikkiaan 42,1 prosentilla alimpaan ja 29,4 prosentilla toiseksi alimpaan tulokvintiiliryhmään kuuluvalla kotitaloudella oli toimeentulovaikeuksia vuonna 2011. Keskituloisissa ja jopa suurempituloisemmissa kotitalouksissa koetut toimeentulo-ongelmat olivat huomattavasti harvinaisempia, ja ne liittyivät lähinnä pieniin vaikeuksiin tulojen riittävyydessä tavanomaisiin menoihin.

Toimeentulovaikeuksissa ovat keskimääräistä useammin yli viidenneksen nettomääräisiä asumismenoja (pl. saadut asumistuet) käytettävissä olevista rahatuloistaan maksavat kotitaloudet. Kotitalouksista, joilla nettomääräisten asumismenojen tulo-osuus oli 21–30 prosenttia, suurempia toimeentulovaikeuksia oli 11,6 prosentilla ja vaikeusasteeltaan pienet toimeentulovaikeudet mukaan lukien kaikkiaan 30,6 prosentilla vuonna 2011. Kotitalouksista, joilla nettomääräisten asumismenojen tulo-osuus oli 31–40 prosenttia, suurempia toimeentulovaikeuksia oli 18,4 prosentilla ja pienet toimeentulovaikeudet mukaan lukien kaikkiaan 44,3 prosentilla. Yhtä usein toimeentulovaikeuksissa olivat kotitaloudet, jotka käyttivät tuloistaan asumiseen yli 40 prosenttia. Näistä kotitalouksista 44,1 prosentilla tulot riittivät tavanomaisiin menoihin jonkinasteisin vaikeuksin. Suurempia toimeentulovaikeuksia oli 23,0 prosentilla ryhmän kotitalouksista.

Kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan opiskelijoiden, työttömien ja muiden ammatissa toimimattomien kotitaloudet kuuluvat huomattavasti muita useammin toimeentulovaikeuksissa oleviin. Opiskelijoiden kotitalouksista 49,1 prosentilla, työttömien kotitalouksista 63,7 prosentilla ja muiden ammatissa toimimattomien (pl. eläkeläiset) kotitalouksista 49,7 prosentilla oli vaikeuksia kattaa tavanomaiset menonsa tuloilla vuonna 2011. Vakava-asteisemmat vaikeudet ovat näille kotitalousryhmille ominaisia. Esimerkiksi opiskelijoiden kotitalouksista 21,7 prosentilla ja työttömien kotitalouksista 35,5 prosentilla oli suurempia vaikeuksia selviytyä menoistaan. Sosioekonomisen aseman mukaan toimeentulovaikeudet yleistyivät edellisvuodesta opiskelijoiden ja työttömien kotitalouksissa vähän (kuvio 5). Ainoastaan toimeentulovaikeuksissa olevien opiskelijakotitalouksien lukumäärä kasvoi (kuvio 6). Sitä vastoin toimeentulovaikeuksissa olevien työttömien kotitalouksien lukumäärä pieneni, sillä työttömien kotitalouksien määrä väheni hieman vuonna 2011.

Toimeentulovaikeudet ovat kotitalouden elinvaiheen mukaan yleisiä yhden huoltajan kotitalouksissa. Lähes joka toisella (47,5 %) yhden huoltajan kotitaloudella oli jonkinasteisia vaikeuksia ja joka viidennellä (20,3 %) yhden huoltajan kotitaloudella oli suurempia vaikeuksia kattaa tavanomaiset menonsa tuloilla vuonna 2011. Myös alle 65-vuotiaat yhden henkilön kotitaloudet erottuvat ryhmänä, jossa koetaan toimeentulovaikeuksia keskimääräistä useammin. 35–64-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksista toimeentulovaikeuksia oli kaikkiaan 34,4 prosentilla ja suurempia vaikeuksia 16,4 prosentilla vuonna 2011. Vastaavasti alle 35-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksista toimeentulovaikeuksia oli 32,9 prosentilla ja suurempia 13,4 prosentilla vuonna 2011.

Kuvio 5. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2011, % kotitalouksista

Kuvio 5. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2011, % kotitalouksista

Kuvio 6. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2011, (1 000 kotitaloutta)

Kuvio 6. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2003–2011, (1 000 kotitaloutta)

Taulukko 2. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet väestöryhmittäin vuonna 2011, % kotitalouksista ja kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä

  Kotitaloudet Henkilöt
Kotitalouden luokittelutiedot Toimeentulo- vaikeuksissa, % Suuremmissa vaikeuksissa, % 1) Lkm (1 000)    Toimeentulo- vaikeuksissa, % Suuremmissa vaikeuksissa, % 1) Lkm (1 000)   
Tulokvintiiliryhmä (rahatulot)               
I 42,1 17,7 675 44,1 17,6 1 064
II 29,4 9,1 494 30,7 9,7 1 064
III 20,1 4,8 463 20,1 4,2 1 064
IV 13,5 2,8 457 14,1 2,9 1 064
V 5,0 0,8 482 5,2 0,8 1 064
Asumismenot, % tuloista            
0–10 14,7 3,8 1 067 15,5 3,7 2 675
11–20 22,5 5,5 716 24,3 5,9 1 390
21–30 30,6 11,6 421 33,2 12,7 729
31–40 44,3 18,4 211 43,0 18,3 319
40– 44,1 23,0 157 41,0 20,0 206
Sosioekonominen asema            
Ylemmät toimihenkilöt 10,3 1,8 447 12,3 2,1 1 179
Alemmat toimihenkilöt 21,9 6,2 426 22,5 6,2 967
Työntekijät 25,0 6,6 428 26,1 7,4 1 048
Maatalousyrittäjät 19,8 3,9 34 20,9 4,1 105
Muut yrittäjät 19,3 6,4 147 20,0 5,7 387
Eläkeläiset 22,3 7,1 842 20,4 6,2 1 227
Opiskelijat 49,1 21,7 97 51,4 20,1 145
Työttömät 63,7 35,5 126 63,6 34,7 203
Muut ammatissa toimimattomat 49,7 20,4 25 45,0 16,0 59
Elinvaihe            
Yhden hengen taloudet            
–34 vuotta 32,9 13,4 225 32,9 13,4 225
35–64 vuotta 34,4 16,4 432 34,4 16,4 432
65– vuotta 21,3 5,2 379 21,3 5,2 379
Lapsettomat parit            
–34 vuotta 21,0 4,9 173 21,0 4,9 345
–35–64 vuotta 13,8 3,5 369 13,8 3,5 737
65– vuotta 11,0 1,7 253 11,0 1,7 505
Parit, joilla lapsia            
-Kaikki lapset alle 7 v. 24,5 4,6 165 25,0 4,8 586
-Nuorin alle 7 v. 24,3 8,1 88 25,8 8,2 435
-Nuorin 7–12 v. 17,5 5,1 109 17,4 4,9 438
-Nuorin 13–17 v. 21,5 5,6 69 21,5 5,8 231
Yksinhuoltajat 47,5 20,3 77 47,7 20,7 199
Muut 25,1 7,6 234 25,3 7,7 808
Velallisuus            
On velkaa 24,6 7,5 1 549 23,8 6,8 3 717
Ei ole velkaa 22,2 8,5 1 022 20,6 7,6 1 603
Kaikki kotitaloudet            
Yhteensä 23,7 7,9 2 571 22,9 7,0 5 320
1) Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla vaikeuksin tai suurin vaikeuksin.

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo (09) 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 28.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Subjektiivinen toimeentulo 2011, 4. Toimeentulovaikeuksissa olevat kotitaloudet väestöryhmittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/01/tjt_2011_01_2012-12-28_kat_004_fi.html