Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2 Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan

Vajaassa puolessa Suomen 2 571 000 kotitaloudesta viitehenkilö on täyttänyt 55 vuotta. Väestön vanhenemista kuvaa, että alle 55-vuotiaiden talouksien osuus on viimeisten 15 vuoden aikana laskenut kymmenen prosenttiyksikköä, noin 78 000 kotitaloudella. Vastaavasti 55 vuotta täyttäneitä kotitalouksia oli 360 000 enemmän, ja niiden määrä on kasvanut 35 prosentista vuonna 1995 45 prosenttiin vuonna 2011. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Kotitalouksien lukumäärä ja osuus kaikista kotitalouksista viitehenkilön iän mukaan vuosina 1995, 2007, 2010 ja 2011

  Kotitalouksien lukumäärä Osuus kaikista kotitalouksista
1995 2007 2010 2011 1995 2007 2010 2011
Alle 25 vuotta 151 000 169 000 158 000 165 000 6,6 6,8 6,2 6,4
25–34 vuotta 428 000 383 000 403 000 395 000 18,7 15,4 15,8 15,4
35–44 vuotta 461 000 423 000 396 000 385 000 20,1 17,0 15,5 15,0
45–54 vuotta 460 000 463 000 474 000 477 000 20,1 18,6 18,6 18,6
55–64 vuotta 304 000 464 000 492 000 488 000 13,3 18,7 19,3 19,0
65–74 vuotta 281 000 288 000 317 000 341 000 12,3 11,6 12,4 13,3
Yli 74 vuotta 206 000 294 000 311 000 320 000 9,0 11,8 12,2 12,4
Kaikki kotitaloudet 2 291 000 2 484 000 2 551 000 2 571 000 100,0 100,0 100,0 100,0

Kotitalouksien tulotaso on ekvivalenttituloilla mitattuna paras talouksissa, joiden viitehenkilö oli iältään 35–44- ja 45–54-vuotias. Näillä talouksilla oli käytettävissään noin 25 000 euroa kulutusyksikköä kohden vuonna 2011. Heikoin tulotaso ja samalla hitain tulokehitys on ollut lähes kaikkina vuosina ikäjakauman ääripäissä, 75 vuotta täyttäneiden ja alle 25-vuotiaiden talouksissa. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1993–2011, vuoden 2011 rahassa

Kuvio 2. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1993–2011, vuoden 2011 rahassa

Vuonna 2011 kotitalouksien ekvivalentit mediaanitulot nousivat edellisvuodesta harvinaisen vähän, keskimäärin noin 100 euroa kulutusyksikköä kohden. Muutokset kohdentuivat epätasaisesti ikäryhmille, esimerkiksi 45–54-vuotiaiden ryhmässä tulot alenivat. (Taulukko 3.) Otosaineiston tuloksia on kuitenkin syytä tutkia keskimääräisinä vuosimuutoksina pitemmillä aikaväleillä, sillä vuosituloksiin sisältyy aina jonkin verran satunnaisvaihtelua.

Taulukko 3. Kotitalouksien tulotaso viitehenkilön iän mukaan vuosina 1995, 2007, 2010 ja 2011, kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot/kulutusyksikkö, mediaani, vuoden 2011 rahassa

  Tulotaso, € Keskimääräinen vuosimuutos, %
1995 2007 2010 2011 1995–2007 2007–2010 2010–2011 1995–2011
Alle 25 vuotta 10 400 13 100 13 600 14 400 2,2 1,3 5,9 2,4
25–34 vuotta 16 300 23 000 22 700 22 800 3,4 -0,4 0,4 2,5
35–44 vuotta 16 500 22 800 24 900 25 400 3,2 3,1 2,0 3,4
45–54 vuotta 18 100 23 800 25 000 24 900 2,6 1,7 -0,4 2,3
55–64 vuotta 15 400 23 500 23 900 24 200 4,4 0,6 1,3 3,6
65–74 vuotta 12 900 16 800 18 900 19 100 2,5 4,2 1,1 3,0
Yli 74 vuotta 11 600 14 000 15 300 15 300 1,7 3,1 0,0 2,0
Kaikki kotitaloudet 15 200 20 400 21 400 21 500 2,9 1,6 0,5 2,6

25–34-vuotiaiden kotitaloudet saivat vuonna 2011 hieman vähemmän tuloja kuin samanikäiset vuonna 2007. Palkkatulojen osuus bruttotuloista väheni ja saatujen tulonsiirtojen osuus kasvoi, mikä lienee osoitus työmarkkinoille pääsyn vaikeutumisesta. Nousukauden aikana vuodesta 1995 vuoteen 2007 palkkatulojen osuus kasvoi merkittävästi tässä ikäryhmässä. Muissa työikäisten viitehenkilöiden ikäryhmissä palkkatulojen osuus jatkoi kasvuaan talouskriisin vuosinakin, joskin hidastuen.

Taulukko 4. Kotitalouksien markkinatulojen ja saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista viitehenkilön iän mukaan 2007 ja 2011

  2007 2011
Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot Saadut tulonsiirrot Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot Saadut tulonsiirrot
Alle 25 vuotta 76,3 23,7 74,8 25,2
25–34 vuotta 87,9 12,1 86,1 13,9
35–44 vuotta 87,1 12,9 87,9 12,1
45–54 vuotta 89,6 10,4 88,8 11,2
55–64 vuotta 75,3 24,7 74,6 25,4
65–74 vuotta 17,7 82,3 22,5 77,5
Yli 74 vuotta 14,2 85,8 10,7 89,3
Kaikki kotitaloudet 74,9 25,1 73,0 27,0

Myös 55–64-vuotiaiden kotitalouksissa koko nousukauden ajan jatkunut tulojen kasvu hidastui selvästi vuoden 2008 jälkeen. Tulorakenne on muuttunut tässä ikäryhmässä vuosien mittaan siten, että markkinoilta saatujen tulojen osuus bruttotuloista on vuosi vuodelta kasvanut: 55–64-vuotiaiden kotitalouksien bruttotuloista 48 prosenttia kertyi palkka- tai yrittäjätuloista vuonna 1995, vuonna 2011 vastaava luku oli 66 prosenttia. Omaisuustulot huomioon ottaen kaikkien markkinoilta saatujen tulojen osuus oli 52 prosenttia vuonna 1995 ja 75 prosenttia vuonna 2011.

65 vuotta täyttäneiden kotitalouksissa mediaanitulot paranivat nousukaudella, javuosina 2007–2008 ne paranivat jopa aikaisempaa nopeammin. Tulonsiirrot muodostavat valtaosan tuloista, mutta niidenkin kasvu alkoi hyytyä vuonna 2011.

Tulonsiirtojen osuus bruttotuloista on suurin ikäjakauman ääripäissä. Palkkatulot puolestaan muodostavat sitä suuremman osan bruttotuloista, mitä nuorempi talous on, lukuun ottamatta aivan nuorinta alle 25-vuotiaiden ikäryhmää. (Kuvio 3.) Tästä ryhmästä noin kolmannes on opiskelijatalouksia.

Kuvio 3. Kotitalouksien bruttotulojen rakenne viitehenkilön iän mukaan vuonna 2011

Kuvio 3. Kotitalouksien bruttotulojen rakenne viitehenkilön iän mukaan vuonna 2011

Pienituloisimman viidenneksen kotitalouksista puolet on joko alle 25- tai yli 65-vuotiaita. Noin kuudessa prosentissa kaikista Suomen kotitalouksista viitehenkilö oli alle 25-vuotias, mutta koska tämä ikäryhmä kasautuu tulojakauman pienituloisimpaan päähän, pienituloisimman viidenneksen talouksista joka neljäs (24,9 %) kuului nuorimpien ryhmään. Nuorimpien viitehenkilöiden kotitalouksista 55 prosenttia sijoittui väestön pienituloisimpaan tuloviidennekseen. Työikäiset taas sijoittuvat keskimääräistä useammin kahteen suurituloisimpiin tuloviidennekseen. Yli 74-vuotiaiden tulojakauma muistuttaa eniten keskimääräistä tulojakaumaa. Ikääntyneimpien, 75 vuotta täyttäneiden kotitalouksista yli puolet kuului pienituloisimpaan tuloviidennekseen. (Tietokantataulukko 1c.)

Kuvio 4. Kotitalouksien jakautuminen tuloviidenneksiin viitehenkilön iän mukaan vuonna 2011

Kuvio 4. Kotitalouksien jakautuminen tuloviidenneksiin viitehenkilön iän mukaan vuonna 2011

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2011, 2 Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/03/tjt_2011_03_2013-04-10_kat_002_fi.html