Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2013

Inkomstskillnaderna mellan befolkningsgrupperna oförändrade

Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik har hushållens inkomster ökat långsamt sedan år 2007 och det finns inga tecken på att utvecklingstrenderna för de olika befolkningsgruppena skulle gå i skilda riktningar. I den delen av inkomstfördelningen där inkomsterna är högre befinner sig främst de hushåll som består av i arbetslivet aktiva inkomsttagare. I den delen av inkomstfördelningen där inkomsterna är lägre befinner sig vanligtvis pensionärer, studerande och arbetslösa.

Inkomstdecilernas struktur efter referenspersonens socioekonomiska ställning år 2011

Inkomstdecilernas struktur efter referenspersonens socioekonomiska ställning år 2011

Hushållens inkomster uppgick till 21 500 euro per konsumtionsenhet 1) år 2011. Medianen för hushållens inkomster baserar sig på penninginkomster, som omfattar hushållens löne-, företagar- och kapitalinkomster samt transfereringar från andra sektorer. Från summan har skatter och avgifter av skattenatur avdragits och hushållets nettoinkomst som på så sätt erhållits har dividerats med hushållets konsumtionsenheter.

Enpersonshushåll och ensamförsörjarhushåll placerar sig oftare än övriga hushåll i inkomstfördelningen i den del där inkomsterna är lägre. Medianen för enpersonshushållens ekvivalerade disponibla penninginkomst var 16 400 euro år 2011. Antalet enpersonshushåll uppgick till 1 036 000 år 2011, vilket är omkring 40 procent av alla hushåll. Av dessa hushåll hörde nästan hälften till den lägsta inkomstkvintilen.

Sett till hushållets livsskede har hushåll som består av två vuxna den bästa inkomstnivån. Deras inkomster uppgick till 25 700 euro år 2011. Tre av tio par utan barn placerar sig i den högsta inkomstkvintilen. Antalet hushåll som består av par utan barn uppgick till nästan 800 000 år 2011.

Medianinkomsten för barnfamiljer med två vårdnadshavare var 24 300 euro, men i barnfamiljer med en vårdnadshavare var medianinkomsten 17 900 euro. Av barnfamiljerna med en vårdnadshavare hör 30 procent till den lägsta inkomstkvintilen, men av barnfamiljerna med två vårdnadshavare bara något över 10 procent. Antalet ensamförsörjarhushåll uppgick till omkring 90 000 år 2011, medan antalet hushåll med två vårdnadshavare uppgick till nästan en halv miljon.

Som inkomstbegrepp används disponibel ekvivalerad penninginkomst. Den disponibla penninginkomsten omfattar inte skattepliktiga överlåtelsevinster eller beräknade bostadsinkomster från ägarboende 2) .


1) Konsumtionsenheterna bygger på OECD:s så kallade modifierade skala. En vuxen i ett hushåll bildar en konsumtionsenhet. Övriga personer i hushållet som fyllt 14 år bildar var och en 0,5 konsumtionsenheter och 0–13-åriga barn bildar vart och ett 0,3 konsumtionsenheter. Ett hushåll med en vuxen bildar en konsumtionsenhet, medan ett hushåll som t.ex. består av makar och ett barn under 14 år tillsammans bildar 1,8 konsumtionsenheter. Den ekvivalerade inkomsten, som beräknats med hjälp av konsumtionsenheter, beaktar storleksskillnaderna mellan hushållen och möjliggör en jämförelse mellan dem.
2) Det är möjligt att med olika inkomstbegrepp göra jämförelser mellan hushåll i olika befolkningsgrupper med hjälp av databastabellerna i inkomstfördelningsstatistiken.

Källa: Inkomstfördelningstatistik 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Inkomstskillnader mellan befolkningsgrupper 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/2011/03/tjt_2011_03_2013-04-10_tie_003_sv.html