Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.4.2013

Väestöryhmien väliset tuloerot ennallaan

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan kotitalouksien tulot ovat kasvaneet hitaasti vuoden 2007 jälkeen eikä väestöryhmien välillä ole havaittavissa erisuuntaisia kehitystrendejä. Tulojakauman hyvätuloisemmassa päässä sijaitsevat lähinnä ne kotitaloudet, joihin kuuluu työelämässä aktiivisia tulonsaajia. Tulojakauman pienituloisempaan osaan sijoittuvat tyypillisimmin eläkeläiset, opiskelijat ja työttömät.

Tulokymmenysten rakenne kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011

Tulokymmenysten rakenne kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011

Kotitaloudet saivat tuloja kulutusyksikköä 1) kohden 21 500 euroa vuodessa vuonna 2011. Kotitalouksien tulojen mediaani perustuu mitattuihin rahatuloihin, joihin luetaan kotitalouden palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot sekä toisilta sektoreilta saadut tulonsiirrot. Summasta on vähennetty verot ja veroluonteiset maksut ja näin muodostunut kotitalouden nettotulo on jaettu kotitalouden kulutusyksiköitä kohden.

Yhden hengen ja yhden huoltajan taloudet sijoittuvat muita talouksia useammin tulojakauman pienituloisempaan päähän. Yhden hengen talouksien ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 16 400 euroa vuonna 2011. Yhden hengen talouksia oli 1 036 000 vuonna 2011, mikä on noin 40 prosenttia kaikista kotitalouksista. Näistä talouksista lähes puolet kuului pienituloisimpaan viidennekseen.

Kotitalouden elinvaiheen mukaan tarkasteltuna paras tulotaso on kahden aikuisen talouksilla. Heidän tulonsa olivat 25 700 euroa vuonna 2011. Kolme kymmenestä lapsettomasta parista sijoittuu hyvätuloisimpaan viidesosaan. Lapsettomien pariskuntien muodostamia kotitalouksia oli lähes 800 000 vuonna 2011.

Kahden huoltajan lapsiperheiden mediaanitulo oli 24 300 euroa, mutta yhden huoltajan lapsiperheissä keskitulo oli 17 900 euroa. Yhden huoltajan lapsiperheistä 30 prosenttia kuuluu pienituloisimpaan viidesosaan, mutta kahden huoltajan kotitalouksista vain hieman yli 10 prosenttia. Yhden huoltajan talouksia oli noin 90 000 kun taas kahden huoltajan talouksia oli lähes puoli miljoonaa vuonna 2011.

Tulokäsitteenä on käytettävissä oleva ekvivalentti rahatulo. Käytettävissä oleva rahatulo ei sisällä veronalaisia luovutusvoittoja eikä omistusasumisesta saatavaa laskennallista hyötyä 2) .


1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä. Yhden aikuisen kotitalous on yksi kulutusyksikkö, kun taas kotitalous, johon kuuluu esimerkiksi puolisot ja yksi alle 14-vuotias lapsi, ovat yhteensä 1,8 kulutusyksikköä. Kulutusyksiköiden avulla laskettu ekvivalentti tulo huomioi kotitalouksien kokoerot ja mahdollistaa niiden vertailemisen keskenään.
2) Kotitalouksien väestöryhmittäisiä vertailuja eri tulokäsitteillä on mahdollista tehdä tulonjakotilaston tietokantataulukoiden avulla.

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (569,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/03/tjt_2011_03_2013-04-10_tie_003_fi.html