Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys

Kotitalouksista 67,3 prosenttia asui omistusasunnoissa ja 30,7 prosenttia vuokra-asunnoissa vuonna 2012. Noin 2 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Omistusasunnoissa asuvat ovat yleisemmin keskituloja suurempituloisia ja harvemmin pienituloisia kuin vuokralla asuvat kotitaloudet. Omistusasunnoissa asuvista noin 26 prosenttia ja vuokralla asuvista kotitalouksista suurin osa, 60 prosenttia, kuului kolmeen pienituloisimpaan tulokymmenysryhmään. (Liitetaulukko 1.)

Kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen eli ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 24 750 euroa omistusasunnoissa ja 16 955 euroa vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla vuonna 2012. Kaikilla kotitalouksilla ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 22 100 euroa. Vain vuokralla asuvien kotitalouksien tulotasossa oli pientä kasvua, 1,5 prosenttia. Omistusasujien tulot pysyttelivät lähes saman suuruisina edellisvuoteen verrattuna (kasvua 0,3 %). (Kuvio 1.)

Aiempina vuosina omistusasunnoissa asuvien reaalinen tulokehitys on ollut lähes poikkeuksetta (vuosi 2008) suotuisampaa kuin vuokralla asuvien kotitalouksien. Vuodesta 2005 vuoteen 2012 omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat reaalisesti 10,2 prosenttia, vuokralla asuvien kotitalouksien 8,3 prosenttia. Pidemmällä aikavälillä, etenkin vuosina 1998 ja 2001, asunnon hallintasuhteen mukaiset tulotasot ovat eriytyneet enemmän. Esimerkiksi vuodesta 1995 vuoteen 2012 omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat reaalisesti noin 45 prosenttia, vuokralla asuvien kotitalouksien 27 prosenttia.

Kuviossa 1 on esitetty omistusasunnoissa ja vuokralla asuvien kotitalouksien tulot kotitalouden viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan. Tulotaso oli korkein ammatissa toimivilla: ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 28 816 euroa omistusasunnoissa ja 22 049 euroa vuokralla asuvilla kotitalouksilla vuonna 2012. Ammatissa toimimattomien tulotaso oli huomattavasti matalampi kuin ammatissa toimivilla: 18 519 euroa omistusasunnoissa asuvilla ja 13 706 euroa vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla.

Vuonna 2012 ammatissa toimivien tulotaso säilyi ennallaan omistusasunnoissa asuvilla, mutta pieneni (-1,1 %) vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla, lähinnä yrittäjien tulokehityksen seurauksena. Sitä vastoin ammatissa toimimattomien kotitalouksien tulotasossa tapahtui heikkoa kohentumista. Ammatissa toimimattomien, omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat 1,3 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien 1,8 prosenttia vuonna 2012.

Varhaisemmista ajankohdista lähtien vuokra-asunnoissa asuvien tulokehitys, ammatissa toimimattomuudesta riippumatta, on ollut silti heikointa. Esimerkiksi vuodesta 1995 vuoteen 2012 vuokralla asuvien, ammatissa toimivien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat reaalisesti 33 prosenttia ja ammatissa toimimattomien 23 prosenttia. Omistusasunnoissa asuvista kotitalouksista ammatissa toimivien tulot kasvoivat 49 prosenttia ja ammatissa toimimattomien 39 prosenttia.

Kuvio 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti vuosina 1990–2012 asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan, mediaani, vuoden 2012 rahassa

Kuvio 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti vuosina 1990–2012 asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan, mediaani, vuoden 2012 rahassa

Ammatissa toimimattomiin kuuluu lähinnä eläkeläisiä, työttömiä ja opiskelijoita. Heistä vuokralla asuvien opiskelijoiden ja muiden ammatissa toimimattomien tulotaso pieneni (-2,7 %), kun eläkeläisten ja työttömien kotitalouksien tulotasossa oli kasvua vuonna 2012 (taulukko 1). Ryhmien tulokehitys ja kotitalouksien lukumäärät vaikuttivat vuokralla asuvien ja ammatissa toimimattomien kotitalouksien yleiseen tulokehitykseen siten, että se oli positiivista vuonna 2012. Samoin omistusasunnossa asuvien muiden ammatissa toimimattomien, joilla tulotaso on vuokralla asuvia kotitalouksia korkeampi, ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot kasvoivat vuonna 2012. Ryhmä on lukumäärältään suhteellisen pieni ja opiskelijakotitalouksia on ryhmässä hyvin vähän. Vuokralla asuvista, ammatissa toimivista kotitalouksista yrittäjät olivat selvästi edellisvuotta pienempituloisia: tulotaso oli vuonna 2012 noin 18 prosenttia matalampi kuin edellisvuonna. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tuloissa oli yleensä joko heikkoa kasvua tai ne pysyttelivät lähes ennallaan eri sosioekonomisissa ryhmissä.

Taulukko 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti vuosina 2011–2012 asunnon hallintasuhteen ja sosioekonomisen ryhmän mukaan, mediaani, vuoden 2012 rahassa

  Omistusasunto Omistusasunto Vuokra-asunto Vuokra-asunto
  2011 2012 2011 2012
Ammatissa toimivat        
Ylemmät toimihenkilöt 34 346 35 092 28 379 28 796
Alemmat toimihenkilöt 26 721 26 902 21 148 21 289
Työntekijät 24 970 24 987 20 173 20 783
Maatalousyrittäjät 26 835 26 822 .. .. 1)
Muut yrittäjät 30 432 31 551 19 593 15 977
Ammatissa toimimattomat        
Eläkeläiset 18 625 18 846 14 858 15 177
Työttömät 14 220 14 639 11 967 12 563
Opiskelijat ja muut 13 325 15 880 11 335 11 023
Kaikki kotitaloudet 24 680 24 750 16 701 16 955
.. Tieto on liian epävarma esitettäväksi (ryhmään on otoksessa tullut alle 30 tapausta)

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2012, 1. Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/02/tjt_2012_02_2014-04-10_kat_001_fi.html