Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan

Vajaassa puolessa Suomen 2 595 000 kotitaloudesta viitehenkilö on täyttänyt 55 vuotta. Väestön vanhenemista kuvaa, että alle 55-vuotiaiden talouksien osuus on viimeisten 17 vuoden aikana laskenut kymmenen prosenttiyksikköä, noin 74 000 kotitaloudella. Vastaavasti 55 vuotta täyttäneiden kotitalouksia oli 380 000 enemmän, niiden osuus on kasvanut 35 prosentista vuonna 1995 kymmenen prosenttiyksikköä 45 prosenttiin vuonna 2012. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Kotitalouksien lukumäärä ja osuus kaikista kotitalouksista viitehenkilön iän mukaan vuosina 1995, 2007, 2011 ja 2012

  Kotitalouksien lukumäärä Osuus kaikista kotitalouksista, %
1995 2007 2011 2012 1995 2007 2011 2012
Alle 25 vuotta 151 000 168 800 165 300 164 900 6,6 6,8 6,4 6,4
25–34 vuotta 428 000 383 400 394 900 401 100 18,7 15,4 15,4 15,5
35–44 vuotta 460 600 422 500 384 600 394 500 20,1 17,0 15,0 15,2
45–54 vuotta 459 500 462 900 477 200 464 300 20,1 18,6 18,6 17,9
55–64 vuotta 304 000 463 500 487 600 481 400 13,3 18,7 19,0 18,6
65–74 vuotta 280 800 287 800 341 200 360 300 12,3 11,6 13,3 13,9
Yli 74 vuotta 206 200 294 500 320 000 328 600 9,0 11,9 12,5 12,7
Kaikki kotitaloudet 2 290 100 2 483 500 2 571 000 2 595 000 100,0 100,0 100,0 100,0

Kotitalouksien tulotaso on ekvivalenttituloilla mitattuna paras talouksissa, joiden viitehenkilö oli iältään 45–54- tai 35–44-vuotias. Näillä talouksilla oli käytettävissään noin 26 000 euroa kulutusyksikköä kohden vuonna 2012. Heikoin tulotaso oli ikäjakauman ääripäissä, 75 vuotta täyttäneiden ja alle 25-vuotiaiden talouksissa keskimääräinen ekvivalentti rahatulo oli alle 17 000 euroa. (Kuvio 6.)

Kuvio 6. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2012, mediaani, vuoden 2012 rahassa

Kuvio 6. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2012, mediaani, vuoden 2012 rahassa
Vuonna 2012 kotitalouksien ekvivalentit mediaanitulot alenivat pari kymmenystä edellisvuodesta. Muutokset kohdentuivat epätasaisesti eri ikäryhmille, esimerkiksi 34–44-vuotiaiden ryhmässä tulot alenivat kun taas alle 25-, 45–54- ja yli 74-vuotiaiden ryhmissä tulot kasvoivat. (Taulukko 2.) Otosaineiston tuloksia on kuitenkin syytä tutkia keskimääräisinä vuosimuutoksina pitemmillä aikaväleillä, sillä vuosituloksiin sisältyy aina jonkin verran satunnaisvaihtelua. Kuviossa 7 tarkastellaan ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaanin keskimääräisiä vuosimuutoksia eri ajanjaksoissa. 1990-luvun laman aikana kaikkien ikäryhmien tulot laskivat, mutta suhteessa eniten laskua tapahtui nuorimmissa ikäryhmissä, vanhemmissa ikäryhmissä keskimääräinen tulojen lasku oli vähäisempää.

Taulukko 2. Kotitalouksien tulotaso viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987, 1991, 1995, 2001, 2008, 2011 ja 2012, kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden, mediaani, vuoden 2012 rahassa

  Tulotaso, euroa
1987 1991 1995 2001 2008 2011 2012
Alle 25 vuotta 12 185 13 206 10 738 11 798 14 737 14 830 15 224
25–34 vuotta 17 143 18 984 16 746 19 531 23 503 23 430 23 341
35–44 vuotta 17 490 19 365 16 948 19 443 23 930 26 103 25 704
45–54 vuotta 18 194 20 599 18 606 21 141 24 861 25 577 26 122
55–64 vuotta 15 608 17 044 15 886 19 419 23 835 24 877 24 913
65–74 vuotta 11 805 13 465 13 233 14 814 17 353 19 673 19 607
Yli 74 vuotta 10 621 11 943 11 924 12 763 14 750 15 767 16 260
Kaikki kotitaloudet 15 651 17 619 15 650 17 813 21 397 22 138 22 100

25–34-vuotiaiden kotitaloudet saivat vuonna 2012 hieman vähemmän tuloja kuin samanikäiset vuonna 2008, mikä lienee osoitus työmarkkinoille pääsyn vaikeutumisesta. Keskimääräinen vuosimuutos oli paras alle 25-vuotiaiden ja vanhimpien, yli 64-vuotiaiden ikäryhmissä ajanjaksolla 2008–2012. Koska näissä ikäryhmissä tulotaso on alhaisin, näkyvät pienet muutokset niissä suhteellisesti eniten. Nousukauden aikana vuodesta 1995 vuoteen 2001 tulot kasvoivat kaikissa ikäryhmissä, joskin työikäisillä eniten.

Kuvio 7. Kotitalouksien tulojen muutokset viitehenkilön iän mukaan eri ajanjaksoilla vuosina 1987–2012. Ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaanin keskimääräiset vuosimuutokset, %

Kuvio 7. Kotitalouksien tulojen muutokset viitehenkilön iän mukaan eri ajanjaksoilla vuosina 1987–2012. Ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaanin keskimääräiset vuosimuutokset, %

Myös 55–64-vuotiaiden kotitalouksissa koko nousukauden ajan jatkunut tulojen kasvu hidastui selvästi vuoden 2008 jälkeen. Tulorakenne on muuttunut tässä ikäryhmässä vuosien mittaan siten, että tuotannontekijätulojen (palkka- yrittäjä- ja omaisuustulot) osuus bruttotuloista on vuosi vuodelta kasvanut: 55–64-vuotiaiden kotitalouksien bruttotuloista 48 prosenttia kertyi palkka- tai yrittäjätuloista vuonna 1995, vuonna 2012 vastaava luku oli 66 prosenttia. Omaisuustulot huomioon ottaen kaikkien tuotannontekijätulojen osuus oli 52 prosenttia vuonna 1995 ja 74 prosenttia vuonna 2012. (Taulukko 3.)

Taulukko 3. Kotitalouksien tuotannontekijätulojen ja saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista viitehenkilön iän mukaan 2007 ja 2012. Tuotannontekijätulot muodostuvat palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen summasta

  2007 2012
Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot, % Saadut tulonsiirrot, % Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulot, % Saadut tulonsiirrot, %
Alle 25 vuotta 76,3 23,7 73,6 26,4
25–34 vuotta 87,9 12,1 85,9 14,1
35–44 vuotta 87,1 12,9 88,0 12,0
45–54 vuotta 89,6 10,4 89,3 10,7
55–64 vuotta 75,3 24,7 74,3 25,7
65–74 vuotta 17,7 82,3 22,1 77,9
Yli 74 vuotta 14,2 85,8 9,9 90,1
Kaikki kotitaloudet 74,9 25,1 72,4 27,6

65–74 vuotta täyttäneiden kotitalouksissa kulutusyksikköä kohden lasketut mediaanitulot paranivat suhteellisesti eniten 1980-luvun lopun nousukaudella sekä vuosina 2008–2012, jolloin ikäryhmän käytettävissä olevien rahatulojen keskimääräinen vuosimuutos oli suurempi kuin muissa ikäryhmissä. Tulonsiirrot muodostavat valtaosan ikäryhmän tuloista, mutta niiden kasvu on vähentynyt. Vuonna 2012 saatujen tulonsiirtojen osuus bruttotuloista oli 78 prosenttia, mikä oli vähemmän kuin vuonna 2007. Myös vanhimman, yli 74-vuotiaiden ikäryhmän tulot paranivat suhteellisesti lähes yhtä hyvin kuin 65–74-vuotiaiden.

Tulonsiirtojen osuus bruttotuloista on suurin ikäjakauman ääripäissä. Palkkatulot puolestaan muodostavat sitä suuremman osan bruttotuloista, mitä nuorempi talous on, lukuun ottamatta aivan nuorinta alle 25-vuotiaiden ikäryhmää. (Kuvio 8.) Tästä ryhmästä noin kolmannes on opiskelijatalouksia.

Kuvio 8. Kotitalouksien bruttotulojen rakenne viitehenkilön iän mukaan vuonna 2012

Kuvio 8. Kotitalouksien bruttotulojen rakenne viitehenkilön iän mukaan vuonna 2012
Pienituloisimman viidenneksen kotitalouksista lähes puolet on joko alle 25- tai yli 65-vuotiaita. Nuorimpien viitehenkilöiden kotitalouksista 57 prosenttia sijoittui väestön pienituloisimpaan tuloviidennekseen. Työikäiset taas sijoittuvat keskimääräistä useammin kahteen suurituloisimpiin tuloviidennekseen. Kotitaloudet jakautuivat tasaisimmin eri tuloviidenneksiin kotitalouksissa, joiden viitehenkilö on työikäiseen väestöön luokiteltavissa. Yli 74-vuotiaiden kotitalouksista puolet kuului pienituloisimpaan tuloviidennekseen. (Tietokantataulukko 1c.)

Kuvio 9. Kotitalouksien jakautuminen tuloviidenneksiin viitehenkilön iän mukaan vuonna 2012

Kuvio 9. Kotitalouksien jakautuminen tuloviidenneksiin viitehenkilön iän mukaan vuonna 2012

Lähde: Tulonjakotilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Lohikoski 09 1734 3396, Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 04.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2012, 3 Kotitalouksien tulot viitehenkilön iän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2012/03/tjt_2012_03_2014-04-04_kat_003_fi.html