Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys

Vuokra-asunnossa asui 31,8 prosenttia ja omistusasunnossa 65,9 prosenttia kotitalouksista vuonna 2014. Noin 2 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Velattomassa ja velkaisessa omistusasunnossa kummassakin asui noin kolmannes kotitalouksista. Vuokra-asunto on yleisin asunnon hallintasuhde kahdessa pienituloisimmassa tulokymmenysryhmässä. Omistusasuminen on sitä yleisempää mitä korkeampi kotitalouden tulotaso on. Omistusasunnossa asui ensimmäisessä tulokymmenysryhmässä noin 37 prosenttia, kolmannessa tulokymmenysryhmässä yli puolet (57 %) ja suurituloisimmassa tulokymmenysryhmässä yli 90 prosenttia kotitalouksista. (Liitetaulukko 1.)

Kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen eli ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 25 100 euroa omistusasunnoissa ja 16 900 euroa vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla. Kaikkien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 22 300 euroa vuonna 2014.

Vuokralla asuvien kotitalouksien ammatissa toimimattomuus on yleisempää kuin omakotitalouksilla. Rajattaessa tarkastelu ammatissa toimivuuden mukaisiin ryhmiin, ovat kotitalouksien väliset tuloerot asunnon hallintasuhteen mukaan pienemmät kuin koko väestössä. Ammatissa toimivilla, omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla oli käytettävissä rahatuloja keskimäärin 29 400 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla 22 700 euroa kulutusyksikköä kohti. Ammatissa toimimattomilla, omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla oli käytettävissä rahatuloja keskimäärin 19 400 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla 14 100 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2014. Tiedot ovat mediaanilukuja.

Kotitalouksien tulotaso on yleisesti hieman heikentynyt vuoden 2011 jälkeen. Vuosina 2011–2014 sekä omistusasunnoissa että vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotaso laski reaalisesti noin yhdellä prosentilla. Vuonna 2014 vain vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso koheni hieman (1,0 %), kun edeltävänä vuonna ryhmän tulotaso oli heikentynyt selvästi (-3,7 %). (Kuvio 1; Tietokantataulukko 1f. )

Pitkällä aikavälillä 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien ovat kotitalouksien tulotasot eriytyneet huomattavammin. Vuokra-asuntokotitaloudet ovat omistusasunnoissa asuviin kotitalouksiin verrattuna suhteellisesti aiempaa pienituloisempia. Vuodesta 1997 vuoteen 2014 tulotaso (ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani) kohosi omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla reaalisesti 38,3 prosenttia ja vuokralla asuvilla kotitalouksilla 19,2 prosenttia. Vuonna 2014 vuokra-asuntokotitalouksien tulotaso oli noin 33 prosenttia matalampi kuin omistusasuntokotitalouksilla. Vuonna 1997 se oli ollut vajaat 22 prosenttia matalampi.

Kuvio 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 1995–2014, mediaani, vuoden 2014 hinnoin

Kuvio 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 1995–2014, mediaani, vuoden 2014 hinnoin

Kuviossa 2 on esitetty omistusasunnoissa ja vuokralla asuvien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot, joista on vähennetty kotitalouden maksamat asumiskustannukset (ml. tulonsiirtoina saadut asumistuet). Vuokralla asuvien kotitalouksien asumiskustannusten nopeamman kasvun seurauksena omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien väliset tuloerot olivat suuremmat kuin ennen asumiskustannusten vähentämistä. Asumiskustannukset poislukien, olivat kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot mediaanilla mitattuna keskimäärin 21 900 euroa omistusasunnoissa yhteensä, 19 300 euroa velattomissa ja 24 400 euroa velkaisissa omistusasunnoissa vuonna 2014. Vuokralla asuvien kotitalouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen (pl. asumiskustannukset) mediaani oli 10 900 euroa vuonna 2014.

Kuvio 2. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 2002–2014, mediaani, vuoden 2014 hinnoin

Kuvio 2. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 2002–2014, mediaani, vuoden 2014 hinnoin

Tilastointijakson alussa vuosina 2002–2003 vuokra-asuntokotitalouksien asumiskustannusten maksamisen jälkeinen tulotaso oli noin 41 prosenttia ja vuonna 2014 noin puolet (50,4 %) matalampi kuin omistusasuntokotitalouksilla. Hallintasuhteiden mukaiset asumiskustannukset ovat eriytyneet kotitalouksien välillä viime vuosina. Vuoteen 2012 verrattuna omistusasuntokotitalouksien tulotaso oli vuonna 2014 asumiskustannusten maksamisen jälkeen sama, mutta vuokra-asunnoissa asuvilla 7,0 prosenttia matalampi. Vuodesta 2013 asumiskustannusten maksamisen jälkeiset tulot heikkenivät molemmissa ryhmissä yhtäläisesti, noin yhdellä prosentilla.

Asumiskustannusten maksamisen jälkeiset tulot ovat kehittyneet ammatissa toimivuuden mukaan niin ikään heikommin vuokra-asunnoissa kuin omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla. Esimerkiksi ammatissa toimivien kotitalouksien ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot, asumiskustannukset poislukien, kasvoivat vuokra-asunnoissa reaalisesti 12,2 prosenttia ja omistusasunnoissa asuvilla 21,9 prosenttia vuodesta 2002 vuoteen 2014.

Ammatissa toimivilla, vuokralla asuvilla kotitalouksilla oli asumiskustannusten maksamisen jälkeen käytettävissä 16 500 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2014. Ammatissa toimivilla, mutta omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla oli käytettävissä rahatuloja suhteellisesti enemmän, eli 26 100 euroa kulutusyksikköä kohti. Ammatissa toimimattomilla, omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla oli asumiskustannusten maksamisen jälkeen käytettävissä rahatuloja keskimäärin (mediaani) 16 500 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla 8 300 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2014.


Pienituloisia (ks. Tulonjakotilaston pienituloisuuden määritelmä ) kotitalouksia oli 9,8 prosenttia omistusasunnoissa ja 31,8 prosenttia vuokra-asunnoissa asuvista kotitalouksista vuonna 2014. Pienituloisista suurin osa, 59,5 prosenttia, asui vuokra-asunnossa. ( Tietokantataulukko 6b. )

Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot, asumiskustannukset poislukien, olivat pienituloisilla ja omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla 46,1 prosenttia pienemmät kuin koko väestön keskituloisella kotitaloudella (18 300 euroa/kulutusyksikkö). Pienituloisten ja vuokralla asuvien kotitalouksien tulot olivat vastaavalla tulomääritelmällä 65,3 prosenttia pienemmät kuin keskituloisen kotitalouden. Tiedot ovat ryhmien mediaanilukuja. Vuodesta 2012 lähtien pienituloisten omistusasujien asumiskustannusten jälkeinen tulokehitys on ollut hieman parempaa keskituloiseen kotitalouteen verrattuna. Pienituloisten vuokra-asujien tulotaso heikkeni vuonna 2013, mutta ero keskituloiseen kotitalouteen verrattuna pysyi ennallaan vuonna 2014 (ks. edellä asunnon hallintasuhteiden mukainen tulokehitys). Ryhmien väliset tuloerot olivat lähes samat kuin tilastointijakson alussa 2000-luvun alussa. (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Pienituloisen kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2014, mediaani, vuoden 2014 hinnoin

Kuvio 3. Pienituloisen kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2014, mediaani, vuoden 2014 hinnoin

Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2014, 1 Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/03/tjt_2014_03_2016-04-08_kat_001_fi.html