Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Suuret asumiskustannukset rasittavat yleisimmin vuokralla asuvia

Suuret asumiskustannukset rasittivat 7,2 prosenttia kotitalouksista ja 4,7 prosenttia henkilöistä vuonna 2014. Asumiskustannukset ovat suuret silloin, kun niihin nettomääräisinä kuluu yli 40 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista rahatuloista. Määritelmä on EU:n tulo- ja elinolotilastosta (EU-SILC). Kotitalouksia, jotka käyttivät asumiseen yli 30 prosenttia tuloistaan, oli kaikkiaan 15,9 prosenttia kotitalouksista vuonna 2014. Näissä kotitalouksissa asui 11,2 prosenttia kaikista henkilöistä vuonna 2014. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2014, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 9. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2014, nettomääräiset asumiskustannukset

Sekä kotitalouksien, joiden asumiskustannukset olivat suuret, että niihin kuuluvien henkilöiden lukumäärä on kääntynyt kasvuun viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla molemmilla raja-arvoilla (asumiskustannusten tulo-osuus yli 30 %, 40 %). Vuonna 2005 noin 12,7 prosentilla kotitalouksista asumiskustannukset ylittivät 30 prosenttia ja 5,4 prosentilla 40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista. Kotitaloudet, joilla asumiskustannukset ovat viidenneksen tai alle käytettävistä olevista rahatuloista, ovat vähentyneet. Näiden kotitalouksien osuus oli vuonna 2005 vielä 70 prosenttia ja vuonna 2014 noin 65 prosenttia. (Kuvio 10.) Henkilöiden määrä, jotka asuivat suurten asumiskustannusten (tulo-osuus yli 40 %) eli asumiskustannusrasitteisissa kotitalouksissa, kasvoi vuodesta 2005 vuoteen 2014 yli 35 prosenttia. Henkilömäärän kasvu taittui ensin vuonna 2009 ja sen jälkeisen käänteen jälkeen uudestaan vuonna 2014. Vuonna 2014 asumiskustannusrasitteisissa kotitalouksissa asui 264 900 henkilöä, 4,7 prosenttia kotitalousväestöstä. Osuus oli 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin edeltävänä vuonna. Asumiskustannusrasitteisia kotitalouksia oli vuonna 2014 noin 190 100, mikä oli 7,2 prosenttia kotitalouksista. Osuus oli sama kuin edeltävänä vuonna. (Kuvio 10.)

Asumiskustannusrasitteisten vuokra-asuntokotitalous- ja niiden henkilömäärien kasvu jatkui edellisen vuoden jälkeen yhä vuonna 2014. Asumiskustannusrasitteisia oli vuokra-asuntokotitalouksista 17,2 prosenttia. Osuus oli edeltävään vuoteen verrattuna 1,2 prosenttiyksikköä ja vuoteen 2012 verrattuna 3,6 prosenttiyksikköä suurempi. Näihin kotitalouksiin kuului 13,1 prosenttia kaikista vuokra-asunnoissa asuvista henkilöistä. Osuus oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin edeltävänä vuonna ja 2,4 prosentti-
yksikköä suurempi kuin vuonna 2012. Omistusasunnoissa asuvien asumiskustannusrasitteisten kotitalouksien ja henkilöiden määrät vähenivät vuonna 2014, mikä vaikutti koko kotitalousväestöä koskeviin lukuihin omistusasumisen yleisyyden takia (ks. edellinen kappale). Omistusasunnoissa asuvista kotitalouksista oli asumiskustannusrasitteisia 2,4 prosenttia ja henkilöistä 1,8 prosenttia vuonna 2014. ( Tietokantataulukko 6a ; Kuvio 11.)

Kuvio 10. Kotitaloudet ja henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 30 % tai 40 %, vuosina 2002–2014, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 10. Kotitaloudet ja henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 30 % tai 40 %, vuosina 2002–2014, nettomääräiset asumiskustannukset

Kuvio 11. Kotitaloudet ja henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2014

Kuvio 11. Kotitaloudet ja henkilöt, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2014

Suuret asumiskustannukset (nettomääräisinä yli 40 % käytettävissä olevista rahatuloista) rasittivat tulojen mukaan keskimääräistä useammin kahteen pienimpään tulokymmenysryhmään kuuluvia kotitalouksia, pienituloisia, vuokra-asunnossa asuvia, Helsinki-Uudenmaan suuralueen, yhden henkilön, työttömien, opiskelijoiden ja muiden ammatissa toimimattomien kotitalouksia. Pienituloisimmasta tulokymmenysryhmästä 26,6 prosenttia ja toiseksi pienimmästä tulokymmenysryhmästä 8,0 prosenttia kotitalouksista oli asumiskustannusrasitteisia vuonna 2014. Tilastomääritelmän mukaan pienituloisista kotitalouksista 22,6 prosenttia oli asumiskustannusrasitteisia. Suuret asumiskustannukset rasittivat asuinalueesta (suuralue) riippumatta vuokralla asuvia kotitalouksia, kuitenkin yleisimmin Helsinki-Uudellamaalla. Suuralueen vuokra-asuntokotitalouksista yli viidenneksellä siten, että pääkaupunkiseudulla 20,9 prosentilla ja muualla Helsinki-Uudenmaan suuralueella 23,9 prosentilla asumiskustannusten tulo-osuus ylitti 40 prosenttia. Yksinhuoltajista vain hieman harvemmalla (7,1 % kotitalouksista) kuin kotitalouksilla keskimäärin asumiskustannusten tulo-osuus oli yli 40 prosenttia, vaikka tulo-osuuden mediaani oli ryhmässä verraten korkea. Sen sijaan yhden henkilön kotitalouksista yhteensä 13,3 prosentilla, alle 35-vuotiailla 29,1 prosentilla, 35–64-vuotiailla ja 65 vuotta täyttäneillä 8–10 prosentilla asumiskustannukset olivat tuloihin suhteutettuna vähintään näin suuret. Ammatissa toimimattomista 33,6 prosenttia opiskelijoiden ja muiden ammatissa toimimattomien (pl. eläkeläiset) ja 17,2 prosenttia työttömien kotitalouksista oli asumiskustannusrasitteisia (tulo-osuus yli 40 %). ( Tietokantataulukot 6a ja 6b ; Liitetaulukot 3–5.)

Kuvioissa 12–13 on esitetty asumiskustannusrasitteisten kotitalouksien jakautuminen edellä käsitellyistä luokittelutiedoista viitehenkilön sosioekonomisen aseman ja kotitalouden elinvaiheen mukaan. Ammatissa toimimattomien viitehenkilöiden kotitaloudet yhteensä muodostivat 71,0 prosenttia siten, että eläkkeellä olevia oli 29,0 prosenttia, työttömiä 15,0 prosenttia ja opiskelijoita ja muita ammatissa toimimattomia 27,0 prosenttia asumiskustannusrasitteisista kotitalouksista vuonna 2014. Yhden henkilön kotitaloudet muodostivat 75,7 prosenttia asumiskustannusrasitteisista kotitalouksista vuonna 2014.

Henkilön iän mukaan suurten asumiskustannusten kotitalouksiin kuuluvista henkilöistä vajaat 49 prosenttia oli 18–34-vuotiaita vuonna 2014 (kuvio 14). Sukupuolten väliset erot ovat pieniä. Ne ovat seurausta väestörakenne-eroista ja yhden henkilön kotitalouksien muodostumisesta. 18–34-vuotiaiden ryhmässä naisia ja miehiä oli asumiskustannusrasitteisesta kotitalousväestöstä lähes saman verran, noin neljännes.

Kuvio 12. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2012–2014

Kuvio 12. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuosina 2012–2014

Kuvio 13. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2012–2014

Kuvio 13. Kotitaloudet, joilla asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2012–2014

Kuvio 14. Henkilöt, joiden kotitalouksissa asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2014

Kuvio 14. Henkilöt, joiden kotitalouksissa asumiskustannusten tulo-osuus on yli 40 %, sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2014

Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 8.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2014, 3 Suuret asumiskustannukset rasittavat yleisimmin vuokralla asuvia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/03/tjt_2014_03_2016-04-08_kat_003_fi.html