Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys

Kotitalouksista asui omistusasunnossa 64,6 prosenttia ja vuokra-asunnossa 33,1 prosenttia vuonna 2015. Noin 2 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Velattomassa ja velkaisessa omistusasunnossa asuvia oli kummassakin vajaa kolmannes kotitalouksista. Vuokralla asuvien kotitalouksien osuus oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin edeltävänä vuonna. Vuokra-asunto on yleisin asunnon hallintasuhde kahdessa pienituloisimmassa tulokymmenysryhmässä. Omistusasuminen yleistyy tulotason mukaan. Ensimmäisessä tulokymmenysryhmässä kotitalouksista noin 34,4 prosenttia, kolmannessa tulokymmenysryhmässä yli puolet (54,1 %) ja suurituloisimmassa tulokymmenysryhmässä 91,5 prosenttia asui omistusasunnossa vuonna 2015. (Liitetaulukko 1.)

Kotitalouden kulutusyksikköä 1) kohti lasketun eli ekvivalentin käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 22 300 euroa vuonna 2015. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulomediaani oli 25 300 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien 17 000 euroa.

Tuloerot asunnon hallintasuhteen mukaisten ryhmien välillä ovat pienemmät kuin koko väestössä, sillä ammatissa toimimattomuus on vuokralla asuvilla yleisempää kuin omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla. Ammatissa toimimattomiin luetaan esimerkiksi opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset. Ammatissa toimivista kotitalouksista, omistusasunnoissa asuvien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulon mediaani oli 29 200 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien 23 100 euroa vuonna 2015. Ammatissa toimimattomista kotitalouksista omistusasunnoissa asuvien tulomediaani oli 20 000 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien vajaat 14 300 euroa vuonna 2015.

Kotitalouksien tulokehitys on ollut yleisesti heikkoa vuoden 2011 jälkeen. Vuonna 2015 omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien reaalinen tulotaso oli sama ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien hieman alempi (–0,6 %-yksikköä) kuin vuonna 2011. Vuoteen 2014 verrattuna molempien ryhmien tulotasoissa oli kuitenkin pienoista kohenemista (0,7 %-yksikköä). (Kuvio 1; Tietokantataulukko 1f.)

Pitkällä aikavälillä 1990-luvun jälkipuoliskolta lähtien ovat kotitaloudet eriytyneet huomattavammin tulotason mukaan. Vuokralla asuvat ovat omistusasunnoissa asuviin kotitalouksiin verrattuna suhteellisesti aiempaa pienituloisempia. Vuodesta 1997 vuoteen 2015 tulotaso (ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani) kohosi omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla reaalisesti 39 prosenttia ja vuokralla asuvilla kotitalouksilla 20 prosenttia. Vuonna 2015 vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso oli noin 33 prosenttia matalampi kuin omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien. Vuonna 1997 se oli ollut vajaat 22 prosenttia matalampi.

Kuvio 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 1995–2015, mediaani, vuoden 2015 hinnoin

Kuvio 1. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 1995–2015, mediaani, vuoden 2015 hinnoin

Kuviossa 2 on esitetty kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot, joista on vähennetty maksetut asumiskustannukset (ml. asumistuet). Kun vuokralla asuvien kotitalouksien asumiskustannukset ovat kasvaneet nopeammin kuin tulot, on ryhmän tuloero omistusasuntokotitalouksiin verrattuna muodostunut yhä suuremmaksi kuin asumiskustannusten maksamista edeltäneillä tuloilla. Tilastointijakson alusta vuodesta 2002 vuoteen 2015 asumiskustannusten maksamisen jälkeinen tulotaso nousi omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla reaalisesti noin 22 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 3 prosenttia. Vuonna 2015 ryhmien välinen tuloero pieneni hieman edeltävään vuoteen verrattuna. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten maksamisen jälkeinen tulotaso kasvoi noin prosentin. Vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla kasvua oli enemmän, noin 2 prosenttia.

Kotitalouksien asumiskustannusten jälkeinen ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 18 400 euroa vuonna 2015. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulomediaani oli 22 100 euroa: velattomilla tulomediaani oli 19 600 euroa ja velkaisilla 24 500 euroa. Vuokralla asuvien kotitalouksien asumiskustannusten jälkeinen ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulon mediaani oli 11 100 euroa, mikä oli noin puolet omistusasuntokotitaloksien tulotasosta.

Kuvio 2. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 2002–2015, mediaani, vuoden 2015 hinnoin

Kuvio 2. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 2002–2015, mediaani, vuoden 2015 hinnoin

Asumiskustannusten jälkeiset tulot kehittyivät ammatissa toimivuuden mukaan niin ikään omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla paremmin kuin vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla. Samalla ajanjaksolla 2002–2015 esimerkiksi ammatissa toimivien kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, asumiskustannusten maksamisen jälkeen, kasvoi omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla reaalisesti 22 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 16 prosenttia.

Ammatissa toimivien ja omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien asumiskustannusten maksamisen jälkeinen ekvivalentti mediaanitulo oli 26 100 euroa vuonna 2015. Ammatissa toimivien, mutta vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso oli matalampi. Ryhmän mediaanitulo oli 17 000 euroa vuonna 2015. Ammatissa toimimattomista kotitalouksista omistusasunnoissa asuvilla oli asumiskustannusten maksamisen jälkeen käytettävissä olevia rahatuloja mediaanilla mitattuna keskimäärin 17 100 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 8 500 euroa kulutusyksikköä kohti vuonna 2015.


Omistusasunnoista asuvista 9,1 prosenttia ja vuokra-asunnoista asuvista kotitalouksista 30,1 prosenttia oli pienituloisia 2) . Pienituloisista kotitalouksista (61,8 %) ja henkilöistä (58,0 %) suurin osa asui vuokra-asunnossa. Pienituloisten kotitalouksien vuokralla asuminen on yleistynyt. Heitä korkeamman tulotason kotitaloudet asuvat vuokra-asunnoissa hieman harvemmin kuin tilastointijakson alussa vuonna 2002. (Tietokantataulukko 6b.)

Pienituloisten kotitalouksien tulotaso eroaa samoin asunnon hallintasuhteen mukaan. Pienituloisten, omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulon mediaani oli 12 600 ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien 11 900 euroa vuonna 2015. Asumiskustannusten maksamisen jälkeen omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli 9 900 euroa ja vuokra-asunnoissa 6 500 euroa vuonna 2015. Ryhmien väliset tuloerot tasoittuivat vähän vuonna 2015, sillä pienituloisista vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso koheni reaalisesti nopeammin kuin omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien. Sitä vastoin vuoteen 2011 verrattuna oli pienituloisten, vuokralla asuvien kotitalouksien tulokehitys selvästi heikompaa kuin omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien. Kun vertailun viiteajankohdaksi otetaan tilastointijakson alku, vuosi 2002, noudattivat molemmat ryhmät keskituloisen kotitalouden tulokehitystä. (Kuvio 3; Tietokantataulukko 6b.)

Kuvio 3. Pienituloisen kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2015, mediaani, vuoden 2015 hinnoin

Kuvio 3. Pienituloisen kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot (pl. asumiskustannukset) kulutusyksikköä kohti asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2015, mediaani, vuoden 2015 hinnoin

1) Kulutusyksiköt perustuvat niin kutsuttuun OECD:n modifioituun skaalaan. Kotitalouden yksi aikuinen on yksi kulutusyksikkö. Muut kotitalouden 14 vuotta täyttäneet henkilöt ovat kukin 0,5 kulutusyksikköä ja 0–13-vuotiaat lapset ovat kukin 0,3 kulutusyksikköä.
2) Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia mediaanitulosta.

Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 31.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2015, 1 Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2015/03/tjt_2015_03_2017-03-31_kat_001_fi.html