Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Vuokra-asunto on yleinen hallintasuhde nuorilla

Kotitalouksista 63,7 prosenttia asui omistusasunnossa ja 33,8 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2019. Vajaalla 3 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Vuokra-asunnossa asuivat yleisimmin nuoret, alle 35-vuotiaiden viitehenkilöiden, ja yhden huoltajan lapsiperheiden kotitaloudet. Ryhmien tulotasot olivat alemmat kuin kotitalouksien keskimääräinen tulotaso. Pienituloisista kotitalouksista omistusasunto oli oman varsinaisen asunnon hallintasuhteena 39,3 prosentilla ja vuokra-asunto 59,0 prosentilla vuonna 2019.

Kotitalouksien tulokehitys oli yleisesti heikkoa vuosina 2011–2019. Ekvivalentti mediaanitulo pieneni vuosina 2013–2014. Vuoden 2016 ja etenkin vuoden 2019 tulokehityksen ansiosta kotitalouksien reaalinen tulotaso oli hieman parempi (2,5 %) vuoteen 2010 verrattuna. Keskiarvoon perustuvat tulot kehittyivät niiden jakautumisen seurauksena samalla ajanjaksolla suotuisammin (n. 4 %) kuin mediaanitulo. (Kuvio 1; Tulonjakotilaston tietokantataulukot.)

Kuvio 1. Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 1995–2019, euroa vuoden 2019 hinnoin

Kuvio 1. Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 1995–2019, euroa vuoden 2019 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden tulo jaettuna kulutusyksikköluvulla.

Kotitalousryhmien välisten tuloerojen kuvaamiseen on seuraavassa käytetty ekvivalenttia käytettävissä olevan rahatulon mediaania. Se osoittaa luotettavammin ryhmien tulotasoja ilman tulonjaon eriytymisen ja etenkin otosaineistossa tietojen vuosittaisesta satunnaisuudesta johtuvan vaihtelun vaikutusta. Mediaanitulojen perusteella kotitalouksien reaalinen tulotaso oli vuonna 2019 omistusasunnoissa lähes 4 prosenttia ja vuokra-asunnoissa 5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2015. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen mediaanitulot olivat omistusasunnoissa yli 5 prosenttia ja vuokra-asunnoissa lähes 6 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2015. Vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulokehitys kääntyi vuoden 2017 jälkeen uudestaan suotuisaksi. Asumiskustannusten jälkeinen tulotaso kuitenkin pysyi vuonna 2019 edelliseen vuoteen verrattuna samana. Kaikkien kotitalouksien mediaanitulot, ennen ja jälkeen asumiskustannusten maksamisen, olivat vuonna 2019 vajaat 4 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2015.

Edeltävään vuoteen verrattuna omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasot ennen ja jälkeen maksettujen asumiskustannusten olivat lähes samat. Sitä vastoin kaikkien kotitalouksien tulotasot kasvoivat. Ekvivalentti mediaanitulo oli noin yksi ja asumiskustannusten maksamisen jälkeinen ekvivalentti mediaanitulo reilut 2 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuonna 2019 noin 23 900 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 19 700 euroa. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentti mediaanitulo oli 27 100 euroa ja maksettujen asumiskustannusten jälkeinen ekvivalentti mediaantulo 24 000 euroa. Vuokra-asunnoissa asuvien vastaavat mediaanitulot olivat 18 400 euroa ja 12 100 euroa.

Kotitalouksien tulot eriytyivät asunnon hallintasuhteen mukaan 1990 -luvun puolivälistä. Vertailukelpoiset tiedot maksettujen asumiskustannusten jälkeisistä tuloista ovat saatavissa tulonjakotilastoston otosaineistosta vuodesta 2002 lähtien. Maksettujen asumiskustannusten jälkeiset tulot erkaantuivat vuokrien kasvun seurauksena omistus- ja vuokra-asuntokotitalouksien välillä voimakkaasti aina viime vuosikymmenen puoliväliin saakka. Vuonna 2005 kotitalouksien tulotaso oli vuokra-asunnoissa 70 prosenttia ja maksettujen asumiskustannusten jälkeen 55 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanituloista. Vuonna 2011 vastaavat osuudet olivat ennen maksettuja asumiskustannuksia 68 prosenttia ja niiden jälkeen 53 prosenttia. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 tuloerot pysyivät melko vakaina. Vuokralla asuvien kotitalouksien maksettuja asumiskustannuksia edeltänyt tulotaso oli 67–68 prosenttia ja niiden jälkeen lähes poikkeuksetta 50–51 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien vastaavista mediaanituloista. Poikkeuksena on vuosi 2016, jolloin vuokralla asuvien kotitalouksien suhteellinen tulotaso oli vajaan prosenttiyksikön korkeampi.

Pienituloisten kotitalouksien väliset tuloerot olivat omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien välillä ennen maksettuja asumiskustannuksia suhteellisen pienet. Ekvivalentti mediaanitulo oli vuonna 2019 pienituloisilla kotitalouksilla yhteensä 12 900 euroa; omistusasunnoissa noin 13 100 euroa ja vuokra-asunnoissa 12 700 euroa. Tiedoissa ovat mukana asumistuet. Tulonsiirtoina saadut asumistuet lisäsivät etenkin vuokralla asuvien kotitalouksien tuloja ja kattoivat asumiskustannuksia. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen tuloerot olivat huomattavasti suuremmat kuin käytettävissä olevilla rahatuloilla. Maksettujen asumiskustannusten jälkeen ekvivalenttti mediaanitulo olivat pienituloisilla kotitalouksilla yhteensä 8 300 euroa: omistusasunnoissa 10 300 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 7 000 euroa. Pienituloisten kotitalouksien tulotaso oli 54 prosenttia kaikkien kotitalouksien mediaanitulosta (23 900) ja asumiskustannusten maksamisen jälkeen 42 prosenttia kaikkien kotitalouksien vastaavasta mediaanitulosta (19 700 euroa) vuonna 2019. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2002–2019, mediaani, euroa vuoden 2019 hinnoin

Kuvio 2. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan 2002–2019, mediaani, euroa vuoden 2019 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (pl. myyntivoitot) maksettujen asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden tulo jaettuna kotitalouden kulutusyksikköluvulla.

Lähde: Tulonjakotilasto 2019, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 11.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2019, 1 Vuokra-asunto on yleinen hallintasuhde nuorilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2019/05/tjt_2019_05_2021-03-11_kat_001_fi.html