Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta

2.1. Pienet ja keskisuuret yritykset lisäsivät t&k-henkilöstöä

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä vuonna 2020 työskenteli 42 200 henkilöä, 3 450 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Kasvua oli liki yhdeksän prosenttia, vuonna 2019 henkilömäärän lisäys oli vajaa neljä prosenttia. Teollisuudessa t&k-henkilöstön määrä nousi 1 400 henkilöä (liki seitsemän prosenttia), ohjelmistoalalla lisäystä oli reilu 1 000 henkilöä (15 prosenttia). Pienissä alle 50 henkilön yrityksissä t&k-henkilöstön määrä lisääntyi 16 prosenttia, pienyritysten t&k-henkilöstön kasvu oli jo 2019 noin yhdeksän prosentin vauhdissa. Kokoluokassa 50-250 puolestaan nousua oli 21 prosenttia, mutta yli 250 henkilön yritykset jäivät edellisvuoden tasolle.

Kuvio 5. Yritysten t&k-henkilöstö kokoluokittain 2019 ja 2020

Kuvio 5. Yritysten t&k-henkilöstö kokoluokittain 2019 ja 2020

T&k-työhön käytettyä työaikaa mittaava tutkimustyövuosien määrä nousi 1 770 henkilötyövuotta, vuonna 2020 tehtiin 31 500 tutkimustyövuotta. T&k-työvuosien lisäys oli kuusi prosenttia eli kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin t&k-henkilöstön kasvu. Samoin kuin t&k-henkilöstön kohdalla t&k-työvuodet lisääntyivät ainoastaan alle 250 henkilön pk-yrityksissä (16 prosenttia), sen sijaan yli 250 henkilön yrityksissä ne jäivät vuoden 2019 tasolle. Toimialoittain suurimmat tutkimustyövuosien lisäykset kirjattiin ohjelmistoalalla (770 t&k-työvuotta / 17 prosenttia) sekä teollisuuden toimialalla muut koneet ja laitteet (440 t&k-työvuotta / 15 prosenttia).

Naisten osuus t&k-henkilöstöstä oli edellisvuoden tapaan kaikkiaan viidennes. Naisten osuus oli yli puolet elintarviketeollisuudessa (63%), kemianteollisuudessa (56%) sekä tekstiiliteollisuudessa (54%).Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksessa, metallituotteissa sekä elektroniikka- ja sähköteknisessä teollisuudessa osuus oli 10-13 prosenttia. Palvelualoista naisten osuus t&k-henkilöstöstä oli suurin rahoitus- ja vakuutusalalla, 46 prosenttia. Naisten osuus alle 50 henkilön pienyrityksissä oli 18 prosenttia ja yli 250 henkilön yrityksissä 23 prosenttia

Henkilöstöstä vuonna 2020 keskimäärin 75 prosenttia oli tutkijoita ja tuotekehitysinsinöörejä, loput t&k-toiminnan tuki- ja avustavaa henkilökuntaa. Tutkijoiden ja tuotekehitysinsinöörien osuus oli yli 80 prosenttia toimialoilla rakentaminen, tutkimus ja kehittäminen, elektroniikkateollisuus sekä muiden koneiden ja laitteiden valmistus. Metsäteollisuudessa ja kemianteollisuudessa tutkijoiden osuus oli noin 60 prosenttia. Kokoluokittain tarkasteltuna korkein tutkijoiden osuus, 77 prosenttia, oli yli 500 henkilön yrityksissä.

Yritysten t&k-henkilöstöstä seitsemällä prosentilla oli tohtorin tutkinto, muu yliopistotutkinto oli lähes puolella t&k-henkilöistä, ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita oli 32 prosenttia. Tohtorintutkinnon suorittaneiden osuus oli suurin kemianteollisuudessa sekä tutkimus ja kehittäminen toimialalla, 16 prosenttia molemmissa. Alle 50 henkilön yrityksissä lähes 10 prosenttia t&k-henkilöstöstä oli tohtoreita, yli 250 henkilön yrityksissä osuus oli kuusi prosenttia.

Kuvio 6. Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan vuonna 2020

Kuvio 6. Yritysten t&k-henkilöstö ja t&k-työvuodet koulutuksen mukaan vuonna 2020

2.2. Ohjelmisto- ja informaatiopalveluissa vahvaa t&k-menojen kasvua

Yritykset käyttivät tutkimukseen ja tuotekehitykseen 4 644 miljoonaa euroa vuonna 2020. T&k-menot kasvoivat edellisvuodesta lähes 240 miljoonaa euroa eli 5,4 prosenttia. Vuonna 2019 kasvua oli neljä prosenttia. Teollisuudessa menolisäys oli kolme prosenttia, muilla toimialoilla yhdeksän prosenttia. Erityisen merkittävää kasvu oli ohjelmistot ja tietotekniikkapalvelut toimialalla, jonka 20 prosentin t&k-menojen lisäys 96 miljoonaa oli kokonaista 41 prosenttia koko yrityssektorin kasvusta. Toimialan menot nousivat 580 miljoonaan euroon. Vahvaa 44 miljoonan euron ja 21 prosentin kasvua oli myös toimialaryhmässä muu informaatio ja viestintä. Teollisuudessa suuren (t&k-menot lähes 1,4 miljardia euroa) elektroniikka- ja sähköteknisen teollisuuden menot kasvoivat 3,4 prosenttia.

Kuvio 7. Yritysten t&k-menot, suurimmat toimialat 2019-2020

Kuvio 7. Yritysten t&k-menot, suurimmat toimialat 2019-2020

Vuonna 2021 t&k-menojen kasvuksi arvioidaan yritysten antamiin ennakollisiin tietoihin perustuen noin 220 miljoonaa euroa, mikä toteutuessaan tarkoittaisi vajaan viiden prosentin lisäystä.

Yrityskoon mukaan tarkasteltuna t&k-menot kasvoivat vuonna 2020 pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Pienten alle 50 henkilön yritysten t&k-menot kasvoivat 18 prosenttia, muutos vuodesta 2019 oli 120 miljoonaa. Kokoluokan 50-249 yrityksillä oli reilun 100 miljoonan eli 13 prosentin menolisäys. Sen sijaan yli 250 henkilön yritysten t&k-menot pysyivät vuoden 2019 tasolla. Näiden suurten yritysten menokehitys on kokonaisuuden kannalta keskeistä, sillä ryhmän osuus yritysten t&k-menoista on lähes kaksi kolmasosaa.

Kuvio 8. Yritysten t&k-menot henkilökunnan suuruusluokan mukaan 2019-2020

Kuvio 8. Yritysten t&k-menot henkilökunnan suuruusluokan mukaan 2019-2020

2.3. Business Finlandin t&k-rahoitus kasvoi

Lopputuotteittain 1) tarkasteltuna yritysten tuotekehityksestä 17 prosenttia kohdistui viestintälaitteisiin, ryhmän ohjelmistot ja konsultointi osuus oli 16 prosenttia. Muiden koneiden ja laitteiden osuus oli noin 11 prosenttia, seuraavaksi suurimmat tuoteryhmät jäävät alle kuuden prosentin

Kuvio 9. Yritysten t&k-menot, suurimpien tuoteryhmien osuudet 2020

Kuvio 9. Yritysten t&k-menot, suurimpien tuoteryhmien osuudet 2020

Yritysten t&k-menoista 76 prosenttia oli luonteeltaan kehittämistoimintaa. Soveltavan tutkimuksen osuus menoista oli 19 prosenttia ja perustutkimuksen viisi prosenttia. Eniten perustutkimusta, 17 prosenttia t&k-menoista, oli kaivostoiminnassa. Kulkuneuvojen valmistuksessa ja ryhmässä muu teollisuus osuus oli 10 prosenttia. Soveltavan tutkimuksen osalta korkeimmat osuudet olivat kemianteollisuudessa (37%) sekä elintarviketeollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa (35%). Tekstiiliteollisuudessa, kuljetuksessa ja varastoinnissa sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa kehittämistyön osuus oli noin 95 prosenttia.

Yritysten harjoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta oli 79 prosenttisesti omarahoitteista, mikä sisältää myös konsernin sisäisen kotimaisen rahoituksen. Osuus nousi prosenttiyksikön edellisvuodesta. Muusta rahoituksesta merkittävin tekijä on oman konsernin ulkomaiset yksiköt, joiden Suomeen kohdistama t&k-rahoitus laski yhdeksän prosenttia vuodesta 2019, mutta oli kuitenkin 625 miljoonaa vuonna 2020. Näiden kahden rahoituslähteen yhteenlaskettu osuus yritysten t&k-menojen rahoituksesta oli 93 prosenttia.

Business Finlandin rahoitus vuonna 2020 yritysten t&k-menojen rahoituslähteenä oli 257 miljoonaa euroa, josta avustusten osuus oli 149 ja lainojen 108 miljoonaa euroa. Business Finlandin avustukset t&k-toiminnan rahoituslähteenä nousivat 53 miljoonaa vuonna 2020 eli 55 prosenttia vuodesta 2019. Toisaalta Business Finlandin lainoissa oli neljän prosentin lasku.

Kuvio 10. Yritysten t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2020 (ilman oman konsernin ulkomaisia yksiköitä)

Kuvio 10. Yritysten t&k-menojen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2020 (ilman oman konsernin ulkomaisia yksiköitä)

2.4. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus t&k-menoista 27 prosenttia

Ulkomaalaisomisteisten yritysten t&k-menot Suomessa vuonna 2020 olivat 1,2 miljardia, osuus yritysten t&k-menoista oli 27 prosenttia. T&k-henkilöstöstä osuus oli 23 prosenttia. Alle 50 henkilön yrityksistä ulkomaalaisomisteisten osuus t&k-menoista oli 14 prosenttia, kokoluokassa 50-249 osuus oli 38 ja tätä suuremmissa yrityksissä 26 prosenttia. Teollisuusyritykset vastasivat 57 prosentista ulkomaalaisomisteisten t&k-menoista. Muita merkittäviä toimialoja ovat informaatio ja viestintä sekä tekniset palvelut ja tutkimus ja kehittäminen (molemmissa osuus 17%).


1) Tuoteryhmä perustuu TOL 2008 toimialaluokitukseen.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 28.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2020, 2. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2020/tkke_2020_2021-10-28_kat_002_fi.html