Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin laatuseloste

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Yhteenveto tilaston tietosisällöstä ja käyttötarkoituksesta

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi sisältää indeksipistelukuja maatalouden tuotantopanosten hinnanvaihteluista. Se kuvaa maatalouden tuotantopanosten arvonlisäverottomia hintavaihteluita ja hintakehitystä sekä hintakehityksen vaikutusta maataloudesta saataviin tuloihin ja menoihin. Tärkeimpiä tuottajahintaindeksin käyttäjiä ovat maatalouden tilinpito, tutkimuslaitokset, Eurostat, DG Agri, FAO ja viljelijät.

1.2 Käsitteet

Indeksin keskeiset käsitteet on määritelty Tilastokeskuksen käsitetietokannassa. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi sisältää hintaindeksitietoja maatalouden tuotantopanosten ostohinnoista.

1.3 Luokitukset

Tiedot on luokiteltu Eurostatin kuusinumeroisen luokituksen mukaan kahteen pääryhmään: maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut sekä maatalouden investointeihin käytetyt varat ja palvelut. Pääryhmät ovat jaettu yhteensä 12 alaryhmään, jotka on esitetty tarkemmin julkaisussa EU:n Maataloushintatilastojen käsikirja (Handbook for EU Agricultural Price Indices 2000=100, October 2004).

1.4 Tietolähteet

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin pääasialliset tietolähteet ovat maatalouskaupan keskusliikkeet, yritykset, yhdistykset ja muut Tilastokeskuksen indeksit.

1.5 Lait, asetukset ja suositukset

Maatalouden hintaindeksit laaditaan Tilastokeskuksessa yhteistyössä Eurostatin kanssa. Maatalouden hintaindeksin hintatietojen keruu ja tilaston laatiminen perustuu välillisesti seuraaviin lakeihin: Laki maaseutuelinkeinotilastoista 20.12.1996/1197, Laki maaseutuelinkeinorekisteristä 29.12.1994/1515, Tilastolaki 23.4.2004/280.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi on kiinteäpainoinen hintaindeksi, joka lasketaan Laspeyresin hintaindeksin mukaisesti. Indeksin laskenta vaatii perusvuoden painorakenteen lisäksi valittujen hyödykkeiden kuukausittaisen seurannan. Perusvuotta vaihdetaan viiden vuoden välein, jolloin painorakenne muutetaan vastaamaan perusvuoden tilannetta. Perusvuosi päättyy aina nollaan tai viitoseen.

Painorakenne perustuu perusajanjaksolla aiheutuneihin tavaroiden ja palveluiden ostokustannuksiin, ja muilta maatiloilta välituotekäyttöä varten hankittujen viljelykasvituotteiden kustannuksiin. Indeksit lasketaan kuukausi- ja vuosi-indekseinä.

Hintanimikkeitä on valittu edustamaan yksi tai useampia, ominaisuuksiltaan muuttumattomia tarvikkeita ja palveluita. Näiden hintoja seurataan kuukausittain. Hintatiedot ovat koko kuukaudelta tai tilastokuukauden 15. päivän sisältävältä viikolta. Joitakin hintatietoja, kuten investointitarvikkeiden ja varaosien hintoja, kysytään harvemmin.

Indeksin laskentamenetelmä on kuvattu tarkemmin maatalouden hintaindeksien 2000=100 menetelmäkuvauksessa ja maatalouden hintaindeksien käsikirjassa (Handbook for EU Agricultural Price Indices 2000=100, October 2004).

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Indeksi kattaa koko Suomen ja alueellista jakoa ei ole. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi mittaa maataloudessa, puutarhataloudessa ja turkistarhauksessa käytettävien tuotantotarvikkeiden ja investointien hintakehitystä. Indeksi ei kata palkkojen, palkkakustannusten, vakuutusmaksujen palvelumaksujen eikä korko- ja vuokramenojen kehitystä.

Laadunmuutokset tuotteissa vaikeuttavat indeksin laskemista, mutta muutokset huomioidaan indeksissä. Erityisesti laadunmuutoksia on lannoitteissa, rehuissa ja koneissa. Tuottajien ostamat tarvike-erät ovat erikokoisia ja myös rahtikustannus vaihtelee, mutta indeksissä pyritään seuraamaan samankokoisen tavaraerän hintaa tilalle toimitettuna. Lannoitteiden ja rehujen osalta oletetaan, että ne käytetään saman tuotantojakson aikana.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Indeksi julkaistaan tilastokuukautta seuraavan kuukauden 25. päivä tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Indeksi on lopullinen ja koko vuoden indeksi julkaistaan tilastovuotta seuraavan tammikuun 25. päivänä. Lokakuun alussa ja joulukuun alussa julkaistaan ennuste koko vuoden indeksistä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Maatalouden tuotantopanostenhintaindeksi julkaistaan seuraavissa paikoissa: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin kotisivuilla (http://tilastokeskus.fi/til/tthi/index.html), Suomen tilastollinen vuosikirja ja Tilastokatsauksia sekä Maataloustilastollinen vuosikirja (TIKE) ja Tietokappa (TIKE), New Gronos (Eurostat).

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Maatalouden hintaindeksit ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden maatalouden hintatilastojen kanssa.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksiä on laskettu ainakin vuodesta 1932 lähtien. Indeksisarjat eivät ole kaikilta osin, esimerkiksi verotuksen osalta, vertailukelpoisia nykyisin käytössä oleviin indeksisarjoihin.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Maatalouden hintatilastot kuvaavat maataloustuotteiden ja -panosten arvonlisäverottomia hintamuutoksia perusajankohtaan nähden. Indeksi ei kuvaa määrän muutoksia, eikä viljelijän saaman tulon tai menojen muutoksia. Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna 1995 muutettiin maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin laskentaperusteita Eurostatin luokitusten mukaiseksi. Ostopanoksissa arvonlisäverokanta on pääosin 22 % (rehuissa 17 %). Maatalous tuli vuoden 1995 alusta arvonlisäverotuksen piiriin, mikä laski indeksiä tuona ajankohtana.

8. Dokumentointi

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksiin liittyvää dokumentaatiota on saatavissa tilaston kotisivulta sekä indeksiä tuottavasta Tilastokeskuksen yksiköstä.

Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo (09) 1734 3466, mthi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 15.11.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 3. vuosineljännes 2007, Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin laatuseloste . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttohi/2007/03/ttohi_2007_03_2007-11-15_laa_001_fi.html