Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Aineet ja tarvikkeet

Raaka-aineet, puolivalmisteet, osat ja muut tavarat, jotka aiotaan käyttää omassa valmistuksessa. Tähän ryhmään kuuluvat myös pakkaustarvikkeet sekä sellaiset tuotantotoiminnassa käytettävät tarve- ja apuaineet, kuten hiomakivet, poranterät ja räjähdysaineet, jotka eivät siirry tuotteeseen. Lisäksi ryhmään kuuluvat omassa tuotannossa käytettävät tai muuten itse kulutettavat poltto- ja voiteluaineet.

Kauppatavarat

Kaikki aineet, tavarat ja tarvikkeet, jotka yritys on ostanut myydäkseen ne sellaisinaan edelleen.

Keskeneräiset työt

Kaikki vielä työn kohteena olevat tavarat. Mukaan luetaan sellaiset yrityksen itse tuottamat puolivalmisteet, jotka on tarkoitus jalostaa tässä yrityksessä edelleen. Keskeneräiset myytäviksi aiotut työt kuuluvat myös tähän ryhmään.

Teollisuusyritysten varastotilasto

Kuvaa teollisuuteen (TOL D) kuuluvien yritysten varastojen arvoa vuosineljänneksen lopussa. Varastot jaetaan varastotyyppeihin: aineet ja tarvikkeet, poltto- ja voiteluaineet, keskeneräiset työt, valmisteet ja kauppatavarat. Julkaistaessa yhdistetään aineet ja tarvikkeet sekä poltto- ja voiteluaineet.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuus jaetaan aineisiin ja tarvikkeisiin, keskeneräisiin tuotteisiin, valmiisiin tuotteisiin/tavaroihin, muuhun vaihto-omaisuuteen ja ennakkomaksuihin.

Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan valmistus- tai palvelutoimintaa harjoittavan kirjanpitovelvollisen vaihto-omaisuutensa valmistamista varten hankkimia hyödykkeitä. Niitä ovat esim. tuotteiden tai palvelujen valmistamiseen käytettävät raaka-aineet sekä apu- ja tarveaineet.

Keskeneräisillä tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja, myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä, joiden valmistusprosessi on tilinpäätöshetkellä kesken (puolivalmisteet).

Valmiilla tuotteilla tarkoitetaan itse valmistettuja ja luovutusvalmiiksi saatettuja, myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Tavarat puolestaan ovat ulkopuoliselta tavarantoimittajalta sellaisinaan myytäväksi tai palvelutuotannossa käytettäväksi tarkoitettuja hyödykkeitä.

Muuhun vaihto-omaisuuteen kuuluvat sellaisinaan tai jalostettuina myytäviksi hankitut tai valmistetut hyödykkeet, jotka eivät sisälly edellä käsiteltyihin vaihto-omaisuuseriin. Muuta vaihto-omaisuutta voivat olla mm. myytäväksi tarkoitetut tontit tai muut kiinteistöt, jotka on siirretty käyttöomaisuudesta vaihto-omaisuuteen.

Ennakkomaksuilla tarkoitetaan vaihto-omaisuushyödykkeistä niiden toimittajille ennen hyödykkeen vastaanottamista maksettuja kauppahintoja tai kauppahinnan osia.

Valmisteet

Yrityksen valmistamat, sellaisinaan luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet.

Varaston arvo

Varaston arvoon luetaan kaikki tavarat, jotka yrityksen kirjanpidon mukaan kuuluvat vaihto-omaisuuteen. Kirjanpitolain 1336/1997 4 luku 4§:n mukaan vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet.

Varastoihin sisällytetään myös ulkomailla olevat tavaraostot sekä sitovat hankintasopimukset, mikäli ne kuuluvat yrityksen vaihto-omaisuuteen. Palkkiotyön yhteydessä syntyvät varastot ilmoittaa se yritys, jonka toimeksiannosta palkkiotyö suoritetaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ja kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-8941. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tva/kas.html