Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2018

Sysselsättningen ökade i augusti från året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 64 000 fler i augusti 2018 än året innan. Antalet arbetslösa uppgick till 186 000, dvs. 16 000 färre än för ett år sedan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent och trenden för det relativa sysselsättningstalet 71,8 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/08–2018/08, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden för relativt sysselsättningstal 2008/08–2018/08, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett säsongsfenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mer om trenden här .

Antalet sysselsatta uppgick i augusti 2018 till 2 566 000 (felmarginal ±33 000), dvs. 64 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 35 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 29 000 fler än i augusti 2017.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i augusti 72,6 procent, medan det året innan var 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,4 procentenheter till 74,4 procent från augusti året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 1,8 procentenheter till 70,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 71,8 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i augusti 2018 till 186 000 (felmarginal ±17 000), dvs. 16 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 90 000 män och 96 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i augusti 6,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,6 procentenheter till 6,3 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,8 procentenheter till 7,3 procent från året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i augusti totalt 618 000. Av dem var 278 000 sysselsatta och 44 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 322 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i augusti 13,6 procent, dvs. 0,8 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 17,3 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 7,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i augusti 2018 till 1 371 000, dvs. 41 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 118 000 dolt arbetslösa , dvs. 22 000 färre än i augusti år 2017.

Förändringar i sysselsättningen 2017/08 – 2018/08 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2017/08 2018/08 2017/08 - 2018/08
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 116 4 124 0,2
Arbetskraft totalt 2 704 2 753 1,8
Sysselsatta 2 502 2 566 2,6
– löntagare 2 155 2 216 2,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 348 351 0,9
Arbetslösa 202 186 –7,7
Ej i arbetskraften 1 412 1 371 –2,9
– dolt arbetslösa 140 118 –15,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 70,5 72,6 2,1
Relativt arbetslöshetstal 7,5 6,8 –0,7
Relativt arbetskraftstal 65,7 66,8 1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av augusti 2018 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 243 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 45 000 färre än i augusti året innan.

Arbetslösheten sjönk i augusti från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Birkaland (–25 %), Österbotten (–23 %), Södra Österbotten (–21 %), Norra Österbotten (–18 %), Södra Savolax (–18 %) och Satakunta (–18 %). I slutet av augusti var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 7 000, vilket var 3 000 färre än för ett år sedan.

I slutet av augusti omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 119 000 personer, dvs. 6 000 fler än i augusti året innan. Servicen omfattade 4,3 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 5 000 färre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 59 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i augusti året innan.

Förändringar 2017/08–2018/08 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2017/08 2018/08 2017/08 - 2018/08
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 289 243 –15,7
– arbetslösa längre än ett år 102 73 –28,3
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 112 119 5,3
– sysselsatta 24 26 5,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 18 19 5,1
– i arbets- och utbildningsprövning 9 9 0,6
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 61 65 5,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 51 59 15,0
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (456,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 25.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2018/08/tyti_2018_08_2018-09-25_tie_001_sv.html