Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.8.2019

Antalet sysselsatta var nästan oförändrat, arbetslösheten minskade jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli något färre än året innan. Antalet arbetslösa var 14 000 färre än i juli år 2018. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/07–2019/07, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2009/07–2019/07, 15–64-åringar

Arbetslösheten och sysselsättningen varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendernas preliminära karaktär. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,4 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent i juli. Enligt de säsongrensade uppgifterna för juli har trenden för både det relativa sysselsättningstalet och det relativa arbetslöshetstalet varit oförändrad de senaste månaderna.

Antalet sysselsatta uppgick i juli 2019 till 2 628 000 (felmarginal ±35 000), dvs. tretusen färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 2 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 1 000 färre än i juli 2018.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 74,5 procent, medan det året innan var 74,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år steg med 0,5 procentenheter till 75,9 procent från juli året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 0,3 procentenheter till 73,1 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i juli 2019 till 169 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 14 000 färre än året innan. Av de arbetslösa var 86 000 män och 83 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var i juli 6,0 procent, dvs. 0,5 procentenheter lägre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet för män var 5,9 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,3 procentenheter till 6,2 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i juli totalt 612 000. Av dem var 342 000 sysselsatta och 35 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 378 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i juli 9,3 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,0 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 5,8 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i juli 2019 till 1 330 000, dvs. 21 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 110 000 dolt arbetslösa , dvs. 9 000 färre än i juli 2018.

Förändringar i sysselsättningen 2018/07 – 2019/07 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2018/07 2019/07 2018/07 - 2019/07
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 123 4 126 0,1
Arbetskraft totalt 2 814 2 796 –0,6
Sysselsatta 2 631 2 628 –0,1
– löntagare 2 302 2 284 –0,8
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 329 343 4,3
Arbetslösa 183 169 –7,9
Ej i arbetskraften 1 309 1 330 1,6
– dolt arbetslösa 119 110 –7,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 74,1 74,5 0,4
Relativt arbetslöshetstal 6,5 6,0 –0,5
Relativt arbetskraftstal 68,3 67,8 –0,5
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av juli 2019 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 269 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 15 000 lägre än i juli året innan.

Arbetslösheten sjönk i juli från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Norra Karelen (–11 %), Tavastland (–10 %), Södra Savolax (–10 %), Sydöstra Finland (–9 %) och i Egentliga Finland (–8 %). I slutet av juli var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 11 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

I slutet av juli omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 101 000 personer, dvs. 5 000 färre än i juli året innan. Servicen omfattade 3,6 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 37 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år, dvs. 3 000 färre än i juli året innan. I juli anmäldes 53 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i juli året innan.

Förändringar 2018/07–2019/07 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2018/07 2019/07 2018/07 - 2019/07
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 284 269 –5,3
– arbetslösa längre än ett år 77 65 –15,4
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 106 101 –4,4
– sysselsatta 25 24 –6,4
– i arbetskraftsutbildning, i träning 16 17 3,8
– i arbets- och utbildningsprövning 8 7 –17,8
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 56 54 –3,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 48 53 9,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsattningsoversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) och
de nyaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns
på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/07/tyti_2019_07_2019-08-20_tie_001_sv.html