Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.6.2020

Sysselsättningen försämrades och arbetslösheten ökade i maj jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta 96 000 färre i maj 2020 än året innan. Antalet arbetslösa var 46 000 fler än i maj år 2019. Det fanns 67 000 fler dolt arbetslösa utanför arbetskraften än året innan. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent.

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/05–2020/05, 15–64-åringar

Relativt sysselsättningstal och trenden 2010/05–2020/05, 15–64-åringar

Sysselsättningen och arbetslösheten varierar rätt så mycket varje månad och förändringen jämfört med föregående månad berättar närmast om ett periodiskt fenomen, inte om konjunkturutvecklingen. Därför jämförs de senaste statistikuppgifterna med motsvarande period året innan. Däremot är siffrorna i trendserien, som rensats för säsong- och slumpvariation, jämförbara sinsemellan och på så sätt är det lättare att i tidsseriens trend se fenomen som anknyter till långsiktig utveckling och konjunkturväxlingar.

Trenden förändras vanligen något när uppgifterna om följande månad tas med i tidsserien. Då man drar slutsatser är det skäl att beakta de senaste trendsiffrornas preliminära karaktär. På grund av coronaviruset kan man vänta sig mycket icke-typiska variationer i tidsserierna under våren och sommaren 2020. Detta kan återspeglas i en större revidering av de säsongrensade siffrorna än vanligt. Siffrorna i detta offentliggörande är icke-säsongrensade , om det inte separat anges att det är fråga om en trend. Läs mera om trenden här .

Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 72,6 procent och trenden för det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent i maj.

Antalet sysselsatta uppgick i maj 2020 till 2 491 000 (felmarginal ±36 000), dvs. 96 000 färre än året innan. Antalet sysselsatta män var 46 000 färre och antalet sysselsatta kvinnor 50 000 färre än i maj 2019.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i maj 70,4 procent, medan det året innan var 73,1 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män i åldern 15–64 år sjönk med 2,8 procentenheter till 71,5 procent från maj året innan och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor med 2,5 procentenheter till 69,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i maj 2020 till 295 000 (felmarginal ±24 000), dvs. 46 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 159 000 män och 137 000 kvinnor.

Det relativa arbetslöshetstalet var 10,6 procent i maj, då det året innan var 8,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män steg med 1,9 procentenheter till 10,9 procent från maj året innan och det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor med 1,8 procentenheter till 10,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i maj totalt 608 000. Av dem var 220 000 sysselsatta och 140 000 arbetslösa. Antalet unga som hör till arbetskraften, dvs. sysselsatta och arbetslösa, uppgick sålunda till 360 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i maj 39,0 procent, dvs. 9,5 procentenheter högre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 18,4 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15–24 år av befolkningen i samma ålder var 23,1 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i maj 2020 till 1 348 000, vilket var 59 000 fler än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 162 000 dolt arbetslösa , dvs. 67 000 fler än i maj 2019.

Förändringar i sysselsättningen 2019/05 – 2020/05 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2019/05 2020/05 2019/05 - 2020/05
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 125 4 134 0,2
Arbetskraft totalt 2 835 2 786 –1,7
Sysselsatta 2 587 2 491 –3,7
– löntagare 2 243 2 153 –4,0
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 344 338 –1,8
Arbetslösa 249 295 18,7
Ej i arbetskraften 1 289 1 348 4,6
– dolt arbetslösa 95 162 71,2
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar 73,1 70,4 –2,7
Relativt arbetslöshetstal 8,8 10,6 1,8
Relativt arbetskraftstal 68,7 67,4 –1,3
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.


Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av maj 2020 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 433 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 206 000 fler än i maj året innan.

Arbetslösheten ökade i maj från motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden; mest i Nyland (118 %), Österbotten (109 %) och i Södra Österbotten (103 %). Antalet arbetslösa arbetssökande ökade minst i Kajanaland (53 %), Norra Karelen (53 %), Sydöstra Finland (63 %), Mellersta Finland (65 %) och Södra Savolax (66 %). I slutet av maj var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 158 000, vilket var 150 000 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 106 000 personer, dvs. 18 000 färre än i maj året innan. Servicen omfattade 3,8 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 56 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 28 000 fler än i maj året innan. I maj anmäldes 45 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. 21 000 färre än i maj året innan.

Förändringar 2019/05–2020/05 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2019/05 2020/05 2019/05 - 2020/05
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 227 433 91,0
– arbetslösa längre än ett år 62 70 11,8
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 124 106 –14,6
– sysselsatta 25 21 –15,6
– i arbetskraftsutbildning, i träning 22 24 6,6
– i arbets- och utbildningsprövning 10 5 –52,3
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 66 56 –15,9
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 66 45 –31,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Petri Syvänen, tfn 029 504 8050, Sysselsättningsöversikt

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) samt
de senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på
Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat .


Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/05/tyti_2020_05_2020-06-24_tie_001_sv.html