Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kansantalouden tilinpidon aikasarjamuutokset 14.7.2011

Tilastokeskus on tarkistanut kansantalouden tilinpidon aikasarjoja vuosilta 1975 - 2007. Tähän on kaksi pääsyytä.

Ensinnäkin tilinpidossa on siirrytty vanhasta toimialaluokituksesta (TOL 2002) uuteen toimialaluokitukseen (TOL 2008). Muut Tilastokeskuksen taloustilastot ovat siirtyneet uuteen toimialaluokitukseen jo aiemmin. Siirtymäaikataulut ovat määräytyneet EU:n säädöksistä.

Toiseksi muutoksia seuraa siitä, että tilinpidon tietojärjestelmä on uudistettu, minkä takia on tehty menetelmien ja lähteiden käyttöön liittyviä tarkistuksia ja aikasarjassa havaittuja virheitä on korjattu.

Vuodesta 2008 alkaen kaikki sarjat on laskettu aidosti uuden toimialaluokituksen mukaisina, koska lähdetilastot ovat siirtyneet uuteen toimialaluokitukseen vuodesta 2008 alkaen. Vuosien 2008 - 2010 tiedot ovat ennakollisia eikä näiden vuosien tarjonta- ja käyttötaulukoita ole vielä laadittu. Tarjonta- ja käyttötaulukoita uudella toimialaluokituksella ei lasketa taaksepäin.

Joissakin yksittäisissä tapauksissa vuosien 2007 ja 2008 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, vaan sarjoissa on katkos. Katkos ei ole kovin merkittävä missään sarjassa.

Toimialaluokituksen muutokset

Suurin muutos toimialaluokituksessa ovat uudet kirjaintason pääluokat. Niitä ovat esimerkiksi J informaatio ja viestintä, M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N hallinto- ja tukipalvelut, R taiteet, viihde ja virkistys sekä S muu palvelutoiminta.

Uusia 2-numerotason luokkia ovat esimerkiksi 33 koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus, 78 työllistämistoiminta, 79 matkatoimistot ym. ja 80 turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut. Omiksi toimialoiksi on eriytetty myös muun muassa 21 lääketeollisuus, 37 viemäri- ja jätevesihuolto, 92 rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut ja 93 urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut.

Vanhoista toimialaluokista (TOL 2002) ovat hajonneet useille toimialoille erityisesti 63 liikennettä palveleva toiminta, 748 muut palvelut liike-elämälle, 90 ympäristönhuolto ja 92 virkistys-, kulttuuri- ja urheilutoiminta sekä useat teollisuuden toimialat.

Uusi toimialaluokitus ja tarkempi kuvaus luokituksen muutoksista on julkaistu Tilastokeskuksen Käsikirjoja -sarjassa ja verkkosivuilla (http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html).

TOL 2008:n soveltaminen kansantalouden tilinpidossa

Kansantalouden tilinpidossa joidenkin toimialojen nimikkeissä on poikettu virallisesta toimialaluokituksesta, jotta nimike olisi lyhyempi, kansantajuisempi ja Suomeen sopivampi. Sisältö on kuitenkin sama. Esimerkiksi toimiala 02 "metsätalous ja puunkorjuu" on tilinpidossa nimeltään metsätalous ja toimiala 16 "sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus" on tilinpidossa puuteollisuus.

Kansantalouden tilinpidon laskentataso on pääasiassa toimialaluokituksen 2-numerotaso, mutta esimerkiksi metsätaloudessa ja teollisuudessa 3-numerotaso. Julkaisutaso on teollisuudessa 2-numerotaso.

Joitakin 2-numerotason luokkia on yhdistetty myös laskennassa. Tällaisia toimialoja ovat 59_60 audiovisuaalinen toiminta, 62_63 tietojenkäsittelypalvelu, 87_88 sosiaalipalvelut ja 90_91 kulttuuritoiminta.

Kansantalouden tilinpidossa esiintyy neljä toimialaluokkaa, joita ei ole virallisessa toimialaluokituksessa. Ne ovat 025 metsien nettokasvu (sisältyi aiemmin metsänviljelyyn), 844 maanpuolustuskalusto ja varusmiehet (eriytetty julkisesta hallinnosta), 845 radanpito ja 846 tienpito. Radanpito ja tienpito kuuluivat aiemmin kuljetuksen ja varastoinnin pääluokkaan, josta ne on siirretty julkisen hallinnon pääluokkaan O.

Toimialoilla 05 hiilen kaivu ja 06 raakaöljyn ja maakaasun tuotanto ei Suomessa ole ollut tuotantoa. Toimialaa 99 kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta ei lueta Suomen talousalueeseen vaan ulkomaat -sektoriin. Kansantalouden tilinpidossa ei esiinny myöskään toimialaa 00 toimiala tuntematon vaan kaikki toiminnat on luokiteltu jollekin toimialalle.

Rakentamisen toimiala jaetaan kansantalouden tilinpidossa kahteen alatoimialaan talonrakentaminen ym. ja maa- ja vesirakentaminen ym. Jako on tehty siten, että varsinaisen toimialaluokituksen toimialasta 43 erikoistunut rakennustoiminta on alatoimiala 431 rakennusten ja rakennelmien purku ja rakennuspaikan valmistelutyöt luokiteltu maa- ja vesirakentamiseen ja muut alatoimialat talonrakentamiseen.

Toimialan 75 eläinlääkintäpalvelut tiedot ennen vuotta 1990 sisältyvät toimialan 86 terveyspalvelut tietoihin ja toimialan 845 radanpito tiedot ennen vuotta 1990 sisältyvät toimialan 49 maaliikenne (rautatieliikenne) tietoihin. Näin oli myös aiemmin.

Uudessa luokituksessa on tilinpidossa käytössä 182 laskentatoimialaa, kun niitä vanhassa luokituksessa oli 184. Tilastokeskuksen verkkosivuilla tiedot julkaistaan 90 toimialan tarkkuudella ja painetuissa julkaisuissa 44 toimialan tarkkuudella. Neljännesvuositilinpidossa julkaisutoimialoja on 11 paitsi arvonlisäyksen osalta 20.

Yleisperiaatteet vuosien 1975 - 2007 toimialatietojen laskennassa

Uuden toimialaluokituksen mukaiset sarjat on laskettu taaksepäin vuoteen 1975 asti. Laskennassa on pidetty kiinni kaikkien toimialojen entisistä yhteen lasketuista käypähintaisista bruttoarvonlisäyksen ja muiden taloustoimien tasoista vuosina 1975 - 2007. Jos kaikkien toimialojen yhteenlasketut sarjat poikkeavat vanhoista, kyse on joko pyöristyserosta tai sitten muista (kuin toimialaluokituksen) muutoksista aiheutuneista tarkistuksista (katso alla virheiden korjauksia ja muita muutoksia -kohdat). Poikkeuksen tästä muodostavat tuotos, välituotekäyttö ja kiinteän pääoman kuluminen, joiden kokonaistasot poikkeavat vanhoista tasoista jäljempänä selostettavista syistä. Kiinteähintaisissa sarjoissa on sallittu kaikissa taloustoimissa pienet poikkeamat vanhoista tasoista.

Uusien toimialatietojen laadinnassa vuosille 1975 - 2007 on käytetty kolmea eri menettelyä.

Ensinnäkin, suunnilleen puolet toimialoista (arvonlisäyksestä laskettuna) on siirretty yksi yhteen vanhoista toimialoista, vain koodi on vaihtunut ja joissakin tapauksissa myös nimike, mutta sen kattaman toiminnan sisältö on entinen. Suurimpia näistä toimialoista ovat puu- ja paperiteollisuus, metallien jalostus, energiahuolto, maa- ja vesirakentaminen, tukkukauppa, vesiliikenne, ilmaliikenne, ravitsemis- ja majoitustoiminta, rahoitus- ja vakuutustoiminta, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä järjestöjen toiminta.

Toiseksi, joissakin tapauksissa on ollut käytössä täsmällisiä erillistietoja siitä, miten vanha toimiala jakautuu uusille toimialoille. Näiden merkitys kokonaisuudessa on vähäinen. Esimerkiksi toimialat 79 matkatoimistot ym. ja 92 rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut ovat olleet aikoinaan omia laskentatoimialoja SKT85-järjestelmässä (SNA68) koskien vuosia 1975 - 1991. Käsitteelliset muutokset tilinpidossa siirryttäessä SNA68 -järjestelmästä SNA93/ESA95 -järjestelmään ja muutokset toimialojen määrittelyssä arvioitiin sen verran pieniksi, että noiden vuosien tietoja käytettiin sellaisinaan. Näissä tapauksissa vuosien 1991 ja 2008 väliset sarjat laskettiin liikevaihtotietojen perusteella.

Kolmanneksi, muissa tapauksissa kukin vanha toimiala on jaettu uusien toimialojen kesken ja uudet toimialat on muodostettu laskemalla yhteen eri vanhoista toimialoista siirtyneet osat. Vanhojen toimialojen jakamisessa uusille toimialoille on käytetty hyväksi lähdetilastoissa käytössä ollutta kaksoiskoodausta. Näiden tilastojen tilastoyksiköt on koodattu viime vuosilta sekä TOL 2002 että TOL 2008 luokituksen mukaisina. Esimerkiksi teollisuuden alue- ja toimialatilasto on kaksoiskoodattu vuosilta 1985 - 2008, yritys- ja toimipaikkarekisteri vuosilta 1995 - 2008 ja palveluiden alue- ja toimialatilasto vuosilta 2002 - 2008. Aiempien vuosien tiedot on jaettu uusille toimialoille tiettyjen sidosvuosien osuuksien suhteessa.

Esimerkiksi polttoaineiden vähittäiskauppa sisältyi vanhassa toimialaluokituksessa moottoriajoneuvojen kauppaan (50), mutta uudessa toimialaluokituksessa vähittäiskauppaan (47) ja kotitaloustavaroiden korjaus sisältyi vanhassa toimialaluokituksessa vähittäiskauppaan (52), mutta uudessa toimialaluokituksessa omalle toimialalle (95), jolle siirtyi tuotantoa myös muilta vanhoilta toimialoilta.

Tällöin uusi vähittäiskaupan toimiala lasketaan vähentämällä vanhasta vähittäiskaupasta kotitaloustavaroiden korjaus ja lisäämällä polttoaineiden vähittäiskauppa:

Vuosi 2007, tuotos miljoonaa euroa TOL 2002 TOL 2008
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto; huoltamot (TOL 2002) 5 278
45 Autojen ym. kauppa, korjaus ja huolto (TOL 2008) 4 629
47 Vähittäiskauppa (pl. autot ym.) (TOL 2008) 649
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus (TOL 2002) 9 557
47 Vähittäiskauppa (pl. autot ym.) (TOL 2008) 9 377
95 Kotitaloustavaroiden korjaus (TOL 2008) 180
47 Vähittäiskauppa (pl. autot ym.) yhteensä (TOL 2008) 10 026

Yritykset ja kotitaloudet

Sektoreissa S11 yritykset ja S14 kotitaloudet osa vanhoista toimialoista siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille, mutta huomattava osa vanhoista toimialoista piti jakaa uusille toimialoille. Näissä tapauksissa käytettiin hyväksi tilastoyksiköiden kaksoiskoodausta lähdetilastoissa.

Alkutuotannossa (toimiala A) vanhat toimialat joko siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille tai sitten oli olemassa täsmällinen aikasarja siirrettävästä erästä. Metsämarjojen ja -sienten keruu siirrettiin maataloudesta metsätalouteen toimialalle 023 luonnon tuotteiden keruu ja joulukuusien kasvatus metsätaloudesta maatalouteen. Näistä oli olemassa aiemmin laadittu aikasarja. Myös metsänhoidosta omaksi toimialaksi erotetusta toimialasta 025 metsien nettokasvu oli olemassa aiemmin laadittu sarja.

Teollisuudessa (toimialat B_E) osa toimialoista siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille, mutta jaettavia toimialoja varten oli käytössä teollisuuden alue- ja toimialatilasto, joka on kaksoiskoodattu vuosilta 1985 - 2008. Tilasto perustuu vuosilta 1985 - 1994 Tilastokeskuksen omaan kyselyyn, jossa on saatu toimipaikkakohtaisia tietoja. Vuodesta 1995 alkaen oman kyselyn lisäksi käytössä on ollut elinkeinoveroaineisto.

Kaksoiskoodauksen perusteella laskettiin vanhoille toimialoille kertoimet, jotka kuvasivat sitä, miten suuri osa kunkin toimialan luvuista siirtyi millekin uudelle toimialalle.

Tällä tavalla laskettuja taloustoimia olivat markkinatuotos, muu välituotekäyttö (muu kuin välilliset rahoituspalvelut eli FISIM), palkat, työlliset ja investoinnit (kiinteän pääoman bruttomuodostus) lukuun ottamatta tietokoneohjelmistoja.

Sen sijaan työnantajan sosiaalivakuutusmaksut jaettiin uusille toimialoille samassa suhteessa kuin palkat ja tehdyt työtunnit samassa suhteessa kuin työlliset. Tuotos omaan loppukäyttöön, välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) välituotekäyttö, muut tuotantotuet, muut tuotantoverot ja varastojen muutos jaettiin uusille toimialoille samassa suhteessa kuin markkinatuotos. Investoinnit tietokoneohjelmistoihin jaettiin samassa suhteessa kuin kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit.

Vuosien 1975 - 1984 tietojen jakamisessa uusille toimialoille on käytetty kahden seuraavan vuoden osuuksien keskiarvoja. Esimerkiksi vuoden 1984 osuudet ovat vuosien 1985 ja 1986 keskimääräisiä eri toimialojen osuuksia, vuoden 1983 tiedot vuosien 1984 ja 1985 keskimääräisiä osuuksia jne., jolloin eri toimialojen osuudet taaksepäin laskettaessa vakiintuvat nopeasti.

Rakentamisessa (toimiala F) toimiala maa- ja vesirakentaminen ym. siirrettiin yksi yhteen vanhalta toimialalta.

Talonrakentamiseen ym. yhdistettiin kaksi TOL 2002:n pienempää toimialaa: rakennuspalvelutoiminta sekä hissien korjaus ja huolto, joka kuului aiemmin vanhalle toimialalle 29 koneiden ja laitteiden valmistus. Yhdistämisten seurauksena toimialojen yhteenlasketut tuotos ja välituotekäyttö pienenivät, koska toimialojen väliset tuotos ja välituotekäyttö eliminoitiin pois. Yhteenlaskettu arvonlisäys ja muut taloustoimet säilyivät entisinä.

Palvelutoimialoilla (toimialat G_T) osa toimialoista siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille, mutta jaettavia toimialoja varten käytettävissä oli kaksi kaksoiskoodattua lähdetilastoa: yritys- ja toimipaikkarekisteri on kaksoiskoodattu vuosille 1995 - 2008 ja palveluiden alue- ja toimialatilasto vuosille 2002 - 2008. Näistä on yhdistetty ns. toimipaikka-aineisto, joka perustuu yritysrekisterin toimipaikkatietojen ja yritysten rakennetilastojen yksitoimipaikkaisten yritysten pohjalta mallinnettuun tietoon. Tätä aineistoa käytettiin vuosille 2002 - 2007. Kaksoiskoodauksen perusteella laskettiin vanhoille toimialoille kertoimet, jotka kuvasivat sitä, miten suuri osa kunkin toimialan luvuista siirtyi millekin uudelle toimialalle.

Vuosille 1995 - 2001 käytettiin yritys- ja toimipaikkarekisterin kaksoiskoodattuja tietoja samalla lailla. Mikäli vuosien 2001 ja 2002 välillä eri toimialojen osuuksissa oli merkittävä ero, ketjutettiin vanhempien vuosien tiedot vuoden 2002 osuuksien perusteella.

Tällä tavalla laskettuja taloustoimia olivat markkinatuotos, muu välituotekäyttö (muu kuin välilliset rahoituspalvelut eli FISIM), palkat, työlliset ja investoinnit lukuun ottamatta tietokoneohjelmistoja ja viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteoksia.

Yritys- ja toimipaikkarekisteristä ei saatu välituotekäytön jakoa uusille toimialoille vuosina 1995 - 2001. Tämän jaon lähtökohdaksi otettiin vuoden 2002 jakauma, mitä vietiin taaksepäin tuotoksien osuuksien muutoksilla käyttäen tuotoksen indikaattorina liikevaihtoa. Jos toimialan osuus tuotoksesta muuttui taaksepäin laskettaessa, muutettiin myös välituotekäytön osuutta vastaavasti.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut jaettiin uusille toimialoille samassa suhteessa kuin palkat ja tehdyt työtunnit samassa suhteessa kuin työlliset. Tuotos omaan loppukäyttöön, välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) välituotekäyttö, muut tuotantotuet, muut tuotantoverot ja varastojen muutos jaettiin uusille toimialoille samassa suhteessa kuin markkinatuotos.

Investoinnit tietokoneohjelmistoihin jaettiin samalla tavalla kuin teollisuudessa. Investoinnit viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteoksiin jaettiin toimialoille 58 kustannustoiminta, 59_60 audiovisuaalinen toiminta ja 90_91 kulttuuritoiminta erillislaskelmien perusteella.

Vuosien 1975 - 1994 tietojen jakamisessa uusille toimialoille on käytetty kahden seuraavan vuoden osuuksien keskiarvoja. Esimerkiksi vuoden 1994 osuudet ovat vuosien 1995 ja 1996 keskimääräisiä eri toimialojen osuuksia, vuoden 1993 tiedot vuosien 1994 ja 1995 keskimääräisiä osuuksia jne., jolloin eri toimialojen osuudet taaksepäin vakiintuvat nopeasti.

Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Sektorissa S12 rahoitus- ja vakuutuslaitokset kaikki toimialat siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille.

Julkisyhteisöt

Myös sektorissa S13 julkisyhteisöt melkein kaikki toimialat siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille.

Vanha toimiala 0211 metsän viljely jaettiin uusille toimialoille 021 metsänhoito ja 025 metsien nettokasvu kuten muillakin sektoreilla jo olemassa olleiden tietojen perusteella. Paikallishallinnossa vanha toimiala 90 ympäristönhuolto siirrettiin kokonaan uudelle toimialalle 38 jätehuolto ja kierrätys ja vanha toimiala 748 muut palvelut liike-elämälle siirrettiin kokonaan uudelle toimialalle 82 hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle. Sen sijaan valtiolla vanha toimiala 748 siirrettiin uudelle toimialalle 78 työllistämistoiminta.

Valtiolla uudelle toimialalle 841_842 julkinen hallinto siirrettiin yksiköitä vuodesta 1998 alkaen vanhoilta toimialoilta 63 liikennettä palveleva toiminta ja 73 tutkimus ja kehittäminen. Näistä oli täsmälliset laskelmat.

Vanha toimiala 92 virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut siirrettiin valtiolla kokonaan uudelle toimialalle 90_91 kulttuuritoiminta. Kunnissa se jaettiin toimialojen 841_842 julkinen hallinto, 90_91 kulttuuritoiminta ja 93 urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut kesken kuntataloustilastosta saatujen tehtäväkohtaisten vuoden 2008 tietojen perusteella.

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Myös sektorissa S15 voittoa tavoittelemattomat yhteisöt melkein kaikki toimialat siirrettiin yksi yhteen uusille toimialoille.

Vanha toimiala 92 jaettiin uusien toimialojen 92 rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut sekä toimialojen 90_91 kulttuuritoiminta ja 93 urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut kesken. Ensin mainitun tiedot olivat ennestään olemassa ja loppuosa jaettiin siten, että 60 prosenttia siirrettiin toimialalle 90_91 ja 40 prosenttia toimialalle 93. Jakosuhde perustui yritys- ja toimipaikkarekisterin palkkatietoihin tarkalla toimialaluokituksella.

Kiinteän pääoman kuluminen

Kiinteän pääoman kuluminen laskettiin uudelleen uusille toimialoille laskettujen investointitietojen perusteella. Tätä varten investoinnit laskettiin uudella toimialaluokituksella taaksepäin myös ennen vuotta 1975. Niillä toimialoilla, joilla TOL 2002:n toimialat jakautuivat useiden TOL 2008:n toimialojen kesken, jakoperusteena oli investointien jakautuminen vuonna 1975.

Koska kiinteän pääoman kuluminen laskettiin uudelleen pääomakantamallissa, muuttui myös sen kokonaistaso jonkin verran.

Kiinteähintaiset laskelmat

Kiinteähintaiset laskelmat eli edellisen vuoden hintaiset laskelmat laadittiin samalla tavalla kuin käypähintaiset laskelmat. Edellisen vuoden hintaisia lukuja ei täsmäytetty koko talouden tasolla vanhoihin lukuihin, joten volyymikehitys saattaa poiketa joissakin kohdissa hieman aiemmasta. Poikkeama ei ole missään merkittävä. Tilastokeskus ei julkaise edellisen vuoden hintaisia lukuja, mutta tarvittaessa ne saa erikseen pyytämällä.

Viitevuoden 2000 hintaiset luvut on laskettu entiseen tapaan ketjuttamalla kahden peräkkäisen vuoden tiedot. Viitevuosi on säilytetty entisenä, jotta vertailu vanhoihin tietoihin on helpompaa.

Toimialaluokituksen uudistamisen vaikutuksia

Toimialaluokituksen uudistamisella oli muitakin vaikutuksia kuin toimialatietojen muuttuminen.

Samalla muuttui paikallishallinnossa jako yksilöllisiin ja kollektiivisiin kulutusmenoihin, koska osa aiemmin virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalveluihin luokitelluista kulutusmenoista (nuorisotoimi) luokitellaan nyt julkiseen hallintoon. Tämä pienensi hieman yksilöllisiä kulutusmenoja ja myös kotitalouksien oikaistua käytettävissä olevaa tuloa, enimmillään noin 130 miljoonaa euroa.

Kuten edellä mainittiin, uudistuksessa metsämarjojen ja -sienten keruu siirtyi maataloudesta metsätalouteen uudelle alatoimialalle 023 luonnontuotteiden keruu ja samalla joulukuusien viljely siirtyi metsätaloudesta maatalouteen. Muutoksen seurauksena maatalouden arvonlisäys väheni ja metsätalouden arvonlisäys kasvoi. Vastaavasti kotitalouksien yrittäjätulo maataloudesta väheni ja yrittäjätulo metsätaloudesta kasvoi, enimmillään noin 50 miljoonaa euroa.

Muita tarkistuksia

Seuraavat aikasarjoissa havaitut virheet on korjattu.

Työeläkelaitosten kiinteistösijoitusten tuotot ja kulut (tuotos ja välituotekäyttö) ovat sisältyneet melkein kokonaan yrityssektoriin toimialalle kiinteistönvuokraus, koska kiinteistöyhtiöt luetaan yrityssektoriin. Koska näiden kiinteistösijoitusten vuokratuotot maksetaan kuitenkin suoraan ne omistaville työeläkelaitoksille, on ne nyt siirretty yrityssektorista työeläkelaitossektoriin, jonne on muodostettu uusi sektori - tuottajatyyppi - toimialayhdistelmä (työeläkelaitokset - markkinatuottaja - kiinteistönvuokraus). Tälle yhdistelmälle on siirretty myös työeläkelaitosten sosiaalivakuutustoimintaan (markkinaton tuottaja) sisältynyt osa kiinteistösijoitusten tuotoista. Sen sijaan työeläkelaitosten investoinnit kiinteistöihin jätettiin yrityssektoriin, jonne kiinteistöyhtiöt kuuluvat ja työeläkelaitokset ainoastaan omistavat niiden osakkeet.

Tiedot on poimittu vuodesta 2001 alkaen työeläkelaitosten tuloslaskelmista. Vuodet 1975 - 2000 on laskettu viemällä taaksepäin vuoden 2001 tasoja vakuutustilastosta saaduilla tiedoilla kiinteistösijoitustuloista ja -kuluista.

Muutosten seurauksena kiinteistönvuokrauksen arvonlisäys on hieman kasvanut (vuonna 2007 noin 130 miljoonaa euroa), koska osa tuotoksesta on siirtynyt markkinattomalta tuottajalta markkinatuottajalle. Vastaavasti kysynnässä työeläkelaitosten kulutusmenot ovat kasvaneet. Työeläkelaitosten nettoluotonanto parani (vuonna 2007 210 miljoonaa euroa) ja yritysten vastaavasti heikkeni. Samalla julkisyhteisöjen nettoluotonanto ja Suomen EDP-alijäämä/ylijäämä paranivat.

Kiinteän pääoman kulumisen aikasarjoissa havaittuja virheitä on korjattu. Esimerkiksi valtionhallinnon radanpidon kulumisen aikasarjaa on korjattu vuodesta 1990 alkaen. Se vähensi hieman valtion arvonlisäystä ja kulutusmenoja lähinnä vuosina 1990 -1994 (enimmillään noin 40 miljoonaa euroa), mutta ei vaikuttanut nettoluotonantoon.

Samoin kiinteähintaisissa sarjoissa olleita virheitä on korjattu, esimerkiksi palveluiden vientiä ennen vuotta 1995. Kiinteähintaisissa sarjoissa on muutenkin pientä eroa aiempiin sarjoihin verrattuna, koska toimialaluokituksen muuttuessa uudet toimialat on deflatoitu vanhoista toimialoista kootuilla hintaindekseillä eikä summia ole täsmäytetty vanhoihin sarjoihin.

Muita muutoksia

Aiemmin sarjoissa esiintyi yrityssektorilla vuosina 1975 - 1994 toimiala "erittelemätön", jolle oli kirjattu palkkoja ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja, enimmillään noin 660 miljoonaa euroa (1,3 prosenttia koko talouden palkansaajakorvauksista) vuonna 1991. Erittelemätön -toimialalle kirjattiin se osuus maksetuista palkoista ja sosiaalivakuutusmaksuista, joka poikkesi niiden kertymästä ja jota ei voitu tuolloin kohdentaa millekään toimialalle. Sarjoissa oli sekä negatiivisia että positiivisia lukuja. Toimintaylijäämään tehtiin vastaava vastakkaismerkkinen kirjaus.

Uudistuksessa toimialoittain erittelemättömät palkansaajakorvaukset jaettiin yrityssektorin kaikkien toimialojen kesken niiden maksamien palkkojen suhteessa. Tämä muutti myös toimialojen toimintaylijäämiä. Eri toimialojen maksamat palkansaajakorvaukset vähenivät vuosina 1975 - 1983 ja kasvoivat vuosina 1984 - 1994. Toimialojen toimintaylijäämät muuttuivat vastakkaismerkkisesti. Yrityssektorin yhteen lasketut tiedot eivät muuttuneet tämän takia.

Myös kotitalouksien arvoesineiden hankinta oli aiemmin kirjattu toimialalle "erittelemätön". Nyt se kirjattiin toimialalle 68202 asuntojen hallinta.

Uudistuksessa luovuttiin sektorin S112 asuntoyhteisöt laskemisesta erikseen ja sektori yhdistettiin yrityssektoriin, koska sen muodostaneista aravavuokrataloyhtiöistä ei enää tuoteta lähdetilastoa. Sektorin merkitys oli myös vähäinen, osuus yrityssektorin arvonlisäyksestä on noin yksi prosentti.

Yksi säätiö on siirretty voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä yrityssektoriin. Siirron vaikutus oli vähäinen, enimmillään noin 10 miljoonaa euroa.

Välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) laskentatapaa muutettiin jonkin verran vuodesta 2008 alkaen, mikä aiheutti joitakin tason muutoksia toimialoittaisiin sarjoihin vuosien 2007 ja 2008 välille lähinnä välituotekäyttöön. Aikasarjan katkokset eivät oleellisesti heikennä eri toimialojen vuosien 2007 ja 2008 välituotekäyttöä, arvonlisäystä ja toimintaylijäämää koskevien tietojen vertailukelpoisuutta.

Kansantalouden tilinpidon toimialaluokitusten muunnosavaimet (julkaisutaso):

TOL 2002 TOL 2008
010_014 Maatalous ja siihen liittyvät palvelut 011_016, 023
015 Metsästys ja riistanhoito 017
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut 011_016, 021, 022, 024, 025
05 Kalatalous 03
10_14 Mineraalien kaivu 07, 08, 09, 23
15_16 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 10, 11, 12, 33
17_19 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja nahkatuotteiden valmistus 13, 14, 15, 32
20 Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 16
21 Massan, paperin ja paperituotteiden. valmistus 17
22 Kustantaminen ja painaminen 18, 58, 59_60
23 Öljytuotteiden yms. valmistus 19, 38
24 Kemikaalien ja kem. tuotteiden valmistus 20, 21
25 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 22, 26
26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 23
27 Metallien jalostus 24
28 Metallituotteiden valmistus 25, 26, 28, 33
29 Koneiden ja laitteiden valmistus 25, 27, 28, 30, 33, 41+432_439
30_33 Sähköteknisten ja optisten tuotteiden valmistus 26, 27, 28, 29, 32, 33
34_35 Kulkuneuvojen valmistus 28, 29, 30, 33
36_37 Muu valmistus ja kierrätys 22, 25, 29, 31, 32, 38, 95
40_41 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 33, 35, 36
4501+4509 Talonrakentaminen ja rakennuspalvelutoiminta 41+432_439
4502 Maa- ja vesirakentaminen 42+431
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto; huoltamot 45, 47
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 46
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus 47, 95
55 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 55, 56
60 Maaliikenne 49
61 Vesiliikenne 50
62 Ilmaliikenne 51
63 Liikennettä palveleva toiminta 49, 52, 79, 841_842, 845, 846
641 Posti- ja kuriiritoiminta 53
642 Teleliikenne 58, 59_60, 61
65 Rahoitustoiminta 64
66 Vakuutustoiminta 65
67 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta 66
701+7022+703 Muu kiinteistötoiminta 41+432_439, 681+68209+683, 81
7021 Asuntojen omistus ja vuokraus 68201, 68202
71_74 Liike-elämää palveleva toiminta 33, 58, 62_63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82, 841_842, 95
72 Tietojenkäsittelypalvelu 33, 58, 62_63, 95
75 Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 841_842, 843, 844
80 Koulutus 85
851_852 Terveydenhuolto- ja eläinlääkintäpalvelut 75, 86
853 Sosiaalipalvelut 87_88
90_93 Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 37, 38, 39, 59_60, 61, 62_63, 81, 841_842, 85, 90_91, 92, 93, 94, 96
95 Kotitalouspalvelut 97_98

 

TOL 2008 TOL 2002
011_016 Maatalous 010_014, 02
017 Metsästys 015
021 Metsänhoito 02
022 Puunkorjuu 02
023 Luonnon tuotteiden keruu 010_014
024 Metsätaloutta palveleva toiminta 02
025 Metsien nettokasvu 02
03 Kalatalous 05
07 Metallimalmien louhinta 10_14
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 10_14
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 10_14
10 Elintarvikkeiden valmistus 15_16
11 Juomien valmistus 15_16
12 Tupakkatuotteiden valmistus 15_16
13 Tekstiilien valmistus 17_19
14 Vaatteiden valmistus 17_19
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 17_19
16 Puuteollisuus 20
17 Paperiteollisuus 21
18 Painaminen 22
19 Öljynjalostus 23
20 Kemikaalien ja kem. tuotteiden valmistus 24
21 Lääketeollisuus 24
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 25, 36_37
23 Rakennusaineteollisuus 10_14, 26
24 Metallien jalostus 27
25 Metallituotteiden valmistus 28, 29, 36_37
26 Elektroniikkateollisuus 25, 28, 30_33
27 Sähkölaitteiden valmistus 29, 30_33
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 28, 29, 30_33, 34_35
29 Moottoriajoneuvojen ym. valmistus 30_33, 34_35, 36_37
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 29, 34_35
31 Huonekalujen valmistus 36_37
32 Muu valmistus 17_19, 30_33, 36_37
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 15_16, 28, 29, 30_33, 34_35, 40_41, 71_74
35 Energiahuolto 40_41
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 40_41
37 Viemäri- ja jätevesihuolto 90_93
38 Jätehuolto ja kierrätys 23, 36_37, 90_93
39 Muut ympäristönhuoltopalvelut 90_93
41+432_439 Talonrakentaminen ym. 29, 4501+4509, 701+7022+703
42+431 Maa- ja vesirakentaminen ym. 4502
45 Autojen ym. kauppa, korjaus ja huolto 50
46 Tukkukauppa (pl. autot ym.) 51
47 Vähittäiskauppa (pl. autot ym.) 50, 52
49 Maaliikenne 60, 63
50 Vesiliikenne 61
51 Ilmaliikenne 62
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 63
53 Posti- ja kuriiritoiminta 641
55 Majoitus 55
56 Ravitsemistoiminta 55
58 Kustannustoiminta 22, 642, 71_74
59_60 Audiovisuaalinen toiminta 22, 642, 90_93
61 Televiestintä 642, 90_93
62_63 Tietojenkäsittelypalvelu 71_74, 90_93
64 Rahoitustoiminta 65
65 Vakuutustoiminta 66
66 Rahoitusta ja vakuutusta palveleva toiminta 67
681+68209+683 Muu kiinteistötoiminta 701+7022+703
68201 Asuntojen vuokraus 7021
68202 Asuntojen hallinta 7021
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 71_74
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 71_74
71 Tekniset palvelut 71_74
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 71_74
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 71_74
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 71_74
75 Eläinlääkintäpalvelut 851_852
77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 71_74
78 Työllistämistoiminta 71_74
79 Matkatoimistot ym. 63
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 71_74
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 701+7022+703, 71_74, 90_93
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 71_74
841_842 Julkinen hallinto 63, 71_74, 75, 90_93
843 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta 75
844 Maanpuolustuskalusto ja varusmiehet 75
845 Radanpito 63
846 Tienpito 63
85 Koulutus 80, 90_93
86 Terveyspalvelut 851_852
87_88 Sosiaalipalvelut 853
90_91 Kulttuuritoiminta 90_93
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 90_93
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 90_93
94 Järjestöjen toiminta 90_93
95 Kotitaloustavaroiden korjaus 36_37, 52, 71_74
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 90_93
97_98 Kotitalouspalvelut 95

 


Päivitetty 26.8.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2011, Kansantalouden tilinpidon aikasarjamuutokset 14.7.2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vtp/2011/vtp_2011_2011-07-14_men_001.html