Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ympäristöliiketoimintatilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa, tarkemmin sanottuna yksityisten yritysten toimintaa joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään ja luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Tämä tilasto kattaa ympäristöliiketoimintaa päätoimisesti harjoittavien yritysten tuotannon vuodelta 2009.

Tilastoaineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt, koska aineisto sisältää yritystasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia, kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla sekä toimitetaan Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatille. Tietoja käytetään myös ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja sen eri muotoja kuvaavissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Tietojen käyttäjiä ovat esimerkiksi Suomen julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja tutkimuslaitokset.

1.2 Käsitteet ja luokitukset

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Ympäristöteknologia on osa ympäristöliiketoimintaa. Ympäristöliiketoiminta voi olla tietyn yrityksen pää- tai sivutoimintaa. Ympäristöliiketoiminta ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan.

Ympäristön pilaantumista estävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita jotka kohdistuvat ilman, maaperän ja veden vaurioihin sekä jätteisiin, meluun, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonmaisemiin liittyviin ongelmiin. Tällainen tuotanto voi olla toiminnaltaan, tai liittyä toimintaan joka on, mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käsittelyä, korjaamista, tutkimusta, kehittämistä tai asian tietoiseksi tekemistä.

Luonnonvaroja säästävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita, jotka kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön joko tuotantoprosessissa tai käyttöprosessissa. Tällainen tuotanto voi olla toiminnaltaan, tai liittyä toimintaan joka on, mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käytön vähentämistä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä, korjaamista, entiselleen palauttamista, tutkimusta, kehittämistä tai asian tietoiseksi tekemistä.

Puhtaan tekniikan tuotannolla (englanniksi cleantech, lyhennys sanoista clean technology) tarkoitetaan kaikkia tuotteita, tekniikoita ja palveluita, jotka tuotantoprosessissaan tai käytössään aiheuttavat vaihtoehtojaan vähemmän haittaa ympäristölle tai kuluttavat vähemmän luonnonvaroja. Puhtaan tekniikan tuote on siis ympäristönäkökohdiltaan parempi kuin vastaava, saman käyttötarkoituksen omaava tuote. Vertailukohtana voidaan pitää keskimääräistä kansallista tasoa tämän tuotteen tuotannossa tai käytössä.

Luokituksina tässä tilastossa käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL2008) sekä ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitusta.

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tiedonkeruun perustana on Tilastolaki (280/2004).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ympäristöliiketoimintaa harjoitetaan Suomessa sekä päätoimisesti että sivutoimisesti. Ympäristöliiketoimintaa päätoimisesti harjoittavat yritykset toimivat seuraavilla TOL2008 -toimialoilla (ympäristöliiketoiminnan päätoimialat):

35111 Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla
3700 Viemäri- ja jätevesihuolto
3811 Tavanomaisen jätteen keruu
3812 Ongelmajätteen keruu
3821 Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus
3822 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen
3831 Romujen purkaminen
3832 Lajiteltujen materiaalien kierrätys
3900 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut

Ympäristöliiketoimintaa sivutoimisesti harjoittavat yritykset voivat olla millä vain toimialalla, poislukien päätoimisten yritysten toimialat.

Ympäristöliiketoimintatilaston aineisto kerätään sekä tilastollisista aineistoista että yrityksille suunnatusta tiedonkeruusta.

Tilastossa hyödynnettävät tilastolliset aineistot perustuvat Tilastokeskuksen, Tullin ja verottajan keräämiin tietoihin.

Suora tiedonkeruu tehdään vuosittain otosluonteisesti ympäristöliiketoimintaa harjoittaville yrityksille. Otos kattaa ympäristöliiketoimintaa päätoimisesti harjoittavat liikevaihdoltaan yli 500 000 €/v olevat yritykset sekä ympäristöliiketoimintaa sivutoimisesti harjoittavat liikevaihdoltaan yli 200 000 €/v olevat yritykset. Yritysten yhteystiedot saadaan Lahden tiede- ja yrityspuiston ylläpitämästä Ympäristöalan yritykset Suomessa –rekisteristä sekä Tilastokeskuksen Yritysrekisteristä. Tiedonkeruuseen kuuluu noin 1 600 yritystä. Kyselyyn vastataan Internetissä olevalla sähköisellä lomakkeella yritysten postitse saamilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Kyselyyn on myös mahdollista vastata paperilomakkeella, jonka voi lähettää tai faksata Tilastokeskukseen. Tiedonantajien vastaustaakan pienentämiseksi, kyselyssä tiedustellaan vain sellaisia tietoja mitä ei muista tietolähteistä saada selvitettyä.

Tilasto kattaa Suomessa ympäristöliiketoimintaa päätoimisesti harjoittavat yritykset ja niiden tuotannon. Ympäristöliiketoiminnan kokonaisliikevaihto lasketaan siten, että kyselyyn vastanneiden päätoimisten yritysten tiedot koskien ympäristöliiketoimintaa korotetaan toimialatasolle.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilastoon liittyvä kysely lähetettiin yrityksille nyt vasta ensimmäistä kertaa. Vastauskato jäi tämän takia suureksi, noin 46 prosenttiin. Saadut vastaukset korotettiin kuitenkin koskemaan ympäristöliiketoiminnan päätoimialoja.

Kysely kattoi myös ympäristöliiketoimintaa sivutoimisesti harjoittavat yritykset. Ympäristöliiketoimintaa sivutoimisesti harjoittavat yritykset eivät kuitenkaan olleet mukana tässä tilastossa. Heidän osaltaan tietoja ei pystytty korottamaan luotettavalle tasolle, koska perusjoukko ei ollut täysin selvillä.

Kyselyn otantapohjaisuudesta johtuen tietoihin liittyy myös tilastollisia epävarmuustekijöitä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ympäristöliiketoimintatilaston ensimmäinen vuosijulkistus on tämä tilasto. Tämän jälkeen tilastotuotanto jatkuu vuosituotantona siten, että lopulliset tiedot julkistetaan noin 12 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla. Lisäksi tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastovirasto Eurostat:lle.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston kokoamisessa noudatetaan EU:n tilastovirasto Eurostat:n antamia ohjeita ja suosituksia. Ympäristöliiketoimintatilasto on tällä hetkellä kehitysvaiheessa koko Euroopassa. Tavoitteena on, että lähivuosina tilastotiedot saataisiin vertailukelpoisiksi kaikkien EU:n maiden välillä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoon liittyvät käsitteet ja määritelmät on yhteisesti sovitut EU:n tasolla. Suomessa ympäristöliiketoimintatilaston vuosituotanto alkaa tästä eteenpäin (tilastovuodesta 2009 alkaen). Kansallista aikasarjaa ei ole tilastotiedoista vielä saatavilla.

Suomessa on aikaisemmin tehty ympäristöliiketoiminnasta kaksi erillisselvitystä, koskien tilastovuosia 1998 ja 2003. Nämä eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia tämän tilaston tietojen kanssa, koska käsitteet ja määritelmät ovat muuttuneet.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annika Miettinen +358-9-1734 3228, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 21.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2009, Laatuseloste: Ympäristöliiketoimintatilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/2009/ylt_2009_2010-12-21_laa_001_fi.html