Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ympäristöliiketoimintatilasto

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa.

Tilastoaineiston käyttöä ja luovuttamista koskevat yleiset salaussäännöt, koska aineisto sisältää yritystasolla liiketoimintaa kuvaavia tietoja. Aineistosta laaditut tilastot ovat julkisia, kuitenkin sillä rajoituksella, ettei niistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen Internet-sivuilla sekä toimitetaan Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatille. Tietoja käytetään myös ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja sen eri muotoja kuvaavissa selvityksissä ja tutkimuksissa. Tietojen käyttäjiä ovat esimerkiksi Suomen julkinen hallinto, elinkeinoelämä ja tutkimuslaitokset.

1.2 Käsitteet ja luokitukset

Ympäristöliiketoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka liittyy ympäristön pilaantumista estävään tai luonnonvaroja säästävään tuotantoon. Ympäristöliiketoiminta voi olla tietyn yrityksen pää- tai sivutoimintaa. Ympäristöliiketoiminta ei ole oma toimialansa, vaan tuotanto on hajautunut useaan eri toimialaluokkaan.

Ympäristön pilaantumista estävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita jotka kohdistuvat ilman, maaperän ja veden vaurioihin sekä jätteisiin, meluun, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonmaisemiin liittyviin ongelmiin. Tällainen tuotanto voi olla mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käsittelyä, korjaamista, tutkimusta, kehittämistä, viestintää tai näihin liittyvää toimintaa.

Luonnonvaroja säästävä tuotanto voi sisältää tuotteita, tekniikoita tai palveluita, jotka kohdistuvat luonnonvarojen säästämiseen ja niiden tehokkaaseen käyttöön joko tuotantoprosessissa tai käyttöprosessissa. Tällainen tuotanto voi olla mittausta, seurantaa, ennaltaehkäisyä, käytön vähentämistä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä, korjaamista, entiselleen palauttamista, tutkimusta, kehittämistä, viestintää tai näihin liittyvää toimintaa.

Luokituksina tässä tilastossa käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokitusta (TOL2008) kansainvälistä ympäristöliiketoiminnan tuoteluokitusta, jossa tuotanto jaetaan ympäristönsuojeluun (CEPA, Classification of Environmental Protection Activities) ja luonnonvarojen hallintaan (CReMA, Classification of Resource Management Activities).

1.3 Lait ja asetukset

Tilaston tiedonkeruun perustana on Tilastolaki (361/2013).

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ympäristöliiketoimintatilaston otoksen ja perusjoukon määrittely perustuu Teollisuuden tuotantotilaston, Tilinpäätöstilaston ja Yritysrekisterin tietoihin.

Tilastovuotta 2012 koskeva tiedonkeruu kohdennettiin toimialaluokituksen mukaisiin luokkiin B – F, H, J, M ja N, jotka sijoittuvat kaivostoiminnan ja louhinnan, teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden toimialoille. Lisäksi mukaan otettiin yritykset, joilla on toimipaikka näillä toimialoilla. Näistä kyselyyn poimittiin kaikki vuosiliikevaihdoltaan 50 miljoonaa euroa ylittävät yritykset sekä otos niistä yrityksistä, joiden vuosiliikevaihto oli yli 0,5 miljoonaa euroa mutta alle 50 miljoonaa euroa. Tilastovuotta 2012 koskevaan tiedonkeruuseen kuului 1653 yritystä.

Kyselyyn vastataan internetissä olevalla sähköisellä lomakkeella yritysten postitse saamilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Kyselyyn on myös mahdollista vastata paperilomakkeella. Sähköisten vastausten osuus oli 96 %. Tiedonantajien vastausrasitteen pienentämiseksi kyselyssä tiedustellaan vain sellaisia tietoja joita ei muista tietolähteistä saada selvitettyä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Kyselyn vastauskato oli 20 prosenttia. Saadut vastaukset korotettiin yksinkertaisella Horwitz-Thompson -estimaattorilla. Menetelmässä korottaminen tehdään ositekohtaisesti perusjoukon yritysten ja kyselyyn vastanneiden yritysten suhteella. Kyselyn otantapohjaisuudesta johtuen tietoihin liittyy myös tilastollisia epävarmuustekijöitä. Tilaston tietojen oikeellisuutta ja epävarmuutta arvioidaan variaatiokertoimen avulla. Variaatiokerroin määrittää havaintoarvojen suhteellisen hajonnan eli sen kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on havaintoarvojen keskiarvosta. Liitetaulukoiden solut, joissa havaintoarvon variaatiokerroin ylittää 20 % on merkitty yläindeksillä.

Yritysten lukumäärä toimialoilla 37 ja 38 on poimittu Yritysrekisterin vuositilastosta, muille toimialoille lukumäärä on estimoitu.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ympäristöliiketoimintatilaston ensimmäinen vuosijulkistus oli tilastovuotta 2009 koskenut pilottitilasto. Tilasto on jatkossakin tarkoitus julkaista vuosittain. Lopulliset tiedot julkistetaan noin 12 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internet-sivuilla. Lisäksi tilastotiedot raportoidaan EU:n tilastovirasto Eurostatille.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilaston kokoamisessa noudatetaan EU:n tilastovirasto Eurostatin antamia ohjeita ja suosituksia. Suosituksissa kuitenkin painotetaan ympäristöliiketoiminnan määrittelyä kansallisten olosuhteiden mukaan. Kussakin maassa tarkoitus on laskea mukaan sellaisten tuotteiden ja palvelujen tuotanto, jotka joko ovat luonteeltaan ympäristöä säästäviä (esimerkiksi jätehuolto) tai jotka ovat kansallisessa mittakaavassa tarkasteltuna keskimääräistä ympäristöystävällisempiä. Koska keskimääräinen vaihtelee ajassa ja eri maiden välillä, eivät kaikkina aikoina ja kaikissa maissa juuri samat tuotteet tule tilastoitaviksi. Ympäristöliiketoimintatilasto on tällä hetkellä kehitysvaiheessa koko Euroopassa. Tavoitteena on, että lähivuosina tilastotiedot saataisiin vertailukelpoisiksi kaikkien EU:n maiden välillä.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastoon liittyvät käsitteet ja määritelmät on sovittu yhteisesti EU:n tasolla. Suomessa ympäristöliiketoimintatilaston vuosituotanto alkoi tilastovuodesta 2009. Kansallista aikasarjaa ei ole tilastotiedoista vielä saatavilla. Koska tilasto on vielä kehitysasteella ja perusjoukko on tarkentunut edellisiin julkaisuihin nähden, eivät tämän julkaisun luvut ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien julkaisujen kanssa.

Suomessa on aikaisemmin tehty ympäristöliiketoiminnasta kaksi erillisselvitystä, koskien tilastovuosia 1998 ja 2003. Nämä eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia tämän tilaston tietojen kanssa, koska käsitteet ja määritelmät ovat muuttuneet.


Lähde: Ympäristöliiketoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Piirainen 09 1734 2747, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparistoliiketoiminta@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 5.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristöliiketoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4047. 2012, Laatuseloste: Ympäristöliiketoimintatilasto . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ylt/2012/ylt_2012_2013-12-05_laa_001_fi.html