Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käsitteet ja määritelmät

CEPA-luokitus

Ympäristönsuojelutoimenpiteiden ja -kustannusten luokitus CEPA-luokkia ovat mm. jätevesihuolto, jätehuolto, ilmansuojelu, luonnonsuojelu sekä hallinto ja muu ympäristönsuojelu.

NEEP = Kansalliset ympäristönsuojelumenot (National expenditure on environmental protection)

Arviointi kansallisista ympäristönsuojelumenoista voi koostua seuraavien osatekijöiden summasta:

• kokonaistuotos (ympäristönsuojelun markkinatuotos, ympäristönsuojelun markkinaton tuotos ja ympäristönsuojelun välituotekäyttö),

• plus kiinteän pääoman bruttomuodostus ja rahoitusvaroihin kuulumattomien ei-tuotettujen varojen nettohankinta ympäristönsuojeluun,

• miinus yhteisöjen ympäristönsuojelupalveluiden välituotekäyttö erikoistuottajina.

Tämä on välillinen, tarjontapuolen arvio menoista. Ympäristönsuojelupalveluiden tuontia, vientiä ja kansainvälisiä siirtoja, sekä ALV:ia ja ympäristönsuojelun veroja miinus tukipalkkiota ei ole (vielä) arvioitu johtuen keskeneräisistä tietolähteistä. Näillä osatekijöillä oletetaan olevan pieni vaikutus koko EU-28:n kansallisiin menoihin yhteensä. Kansallisten ympäristönsuojelunmenojen arviointia kehitetään edelleen.

Päätoimiset ympäristönsuojelupalvelujen tuottajat

Teollisuuden toimialoja 37 (Viemäri- ja jätevesihuolto), 38 (Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus) sekä 39 (Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut) voidaan kutsua päätoimisiksi ympäristönsuojelupalvelujen tuottajiksi, koska näiden toimialojen ympäristönsuojelumenojen suuruus on merkittävä.

SEEA

SEEA = System of Integrated Environmental and Economic Accounting, suomeksi Ympäristötilinpito

Ympäristö

Ympäristö-käsitteellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä, jotka kuuluvat luontoon tai rakennettuun ympäristöön ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö nähdään ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, jonka tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti.

Ympäristönsuojelu

Toimenpiteet, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kerätä, käsitellä, vähentää, estää tai poistaa yrityksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä, jätteitä tai muuta ympäristöhaittaa.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit

Ympäristönsuojeluinvestoinnilla tarkoitetaan pääomamenoa, joka aiheutuu niistä ympäristönsuojelutoimenpiteistä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kerätä, käsitellä, vähentää, estää tai poistaa yrityksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä, jätteitä tai muuta ympäristöhaittaa.

Ympäristönsuojelumenojen loppukäyttö

EKT 2010:n (§ 3.94) mukaan loppukäyttö (P.3) on kotimaisten institutionaalisten yksiköiden menoja kulutustavaroiden tai palvelujen hankintaan. Kyseisiä tavaroita tai palveluita käytetään henkilökohtaisten tai yhteiskunnan kollektiivisten tarpeiden tyydyttämiseen.

Kotitalouksien ympäristönsuojelupalveluiden loppukäyttö (EKT 2010, § 3.95) sisältää kotitalouksien ympäristöpalveluiden hankinnasta aiheutuneet menot. Tämä kulutus tyydyttää niiden henkilökohtaisia tarpeita. Se sisältää kotitalouksien ”maksut markkinattomasta tuotoksesta” eli niiden maksamat erilaiset palkkiot ja maksut, jotka edustavat alle 50 prosenttia markkinattomien ympäristönsuojelupalveluiden tuotannosta. Kotitalouksien kulutusmenot kirjataan ostajanhintaan.

Kansantalouden tilinpidossa tuotteiden tuotanto yhteisön yleiseksi hyödyksi, kuten julkinen hallinto, oikeuspalvelut, puolustusvoimat ja vastaavat, kohdistetaan tavallisesti julkisyhteisölle. Tämä on julkisyhteisön loppukulutusta. Julkisyhteisö itse yleensä tuottaa nuo palvelut, joten niitä voi tunnistaa ja mitata tuotantopuolella.

Vastaavasti julkisyhteisön ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen ympäristöpalveluiden kulutusmenot (ESA 2010, § 3.97, 3.98 ja 3.117) ovat samansuuruiset kuin niiden markkinattoman tuotoksen arvo miinus maksut markkinattomasta tuotoksesta.

Ympäristönsuojelumenojen välituotekäyttö

Välituotekäytöllä kuvataan ympäristönsuojelumenojen yhteydessä itse käytettävää ympäristötuotantoa (=ympäristönsuojelumenoja), joita syntyy tuotannon aikana aputoiminnoista, joita tarvitaan ensisijaista tai toissijaista tuotantoa varten.

Esimerkiksi itse käytettävää ympäristötuotantoa on energian ja materiaalien käyttö, palkat, huoltotoimenpiteet jne.

Ympäristönsuojelumenot

Ympäristönsuojelumenot on ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuvien investointien ja toimintamenojen summa.

Ympäristönsuojelupalveluiden tuotos

Ympäristönsuojelupalveluiden tuotos (markkinatuotos, markkinaton tuotos, välituotekäyttö) määritellään ympäristönsuojelun markkinatuotoksen, ympäristönsuojelun markkinattoman tuotoksen ja ympäristönsuojelun välituotekäytön summana. Markkinatuotos on tuotos, joka myydään markkinoilla tai on tarkoitettu myytäväksi markkinoilla. Markkinatonta tuotosta tarjotaan muille yksiköille ilmaiseksi tai taloudellisesti merkityksettömään hintaan. Välituotekäyttö on tarkoitettu yrityksen tuotantotoimintojen käyttöön. Ympäristönsuojelun välituotekäyttö nimeltään ”laillisesti sallittu arvostus” mitataan osatekijöiden palkansaajakorvauksien ja välituotekäytön summana ympäristönsuojelun lisätuotostoiminnalle.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2489-6055. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ympsm/kas.html