Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2014

Vinsterna inom industrin rasade år 2013

Omsättningen inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år 2013. Året innan var omsättningen 139,0 miljarder euro, vilket var en minskning med 1,6 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik över företag 2013. Enligt publikationen Industriproduktion 2013, som beskriver motsvarande period, var värdet av den sålda produktionen 82,2 miljarder euro, dvs. en minskning med 6,7 procent från året innan.

Svårigheterna inom industrin syns tydligast på de nedersta raderna i boksluten. Industriföretagens sammanlagda bokföringsresultat för räkenskapsperioden uppgick till 482 miljoner euro år 2013. Året innan var det 3,1 miljarder euro, vilket innebär att nedgången på 2,7 miljarder euro syns och märks i siffrorna. Till den dåliga resultatutvecklingen bidrog förlusterna inom utvinningen av mineral och de minskade finansiella intäkterna inom industrin.

Lönsamheten inom utvinning av mineral och industrin

  B Utvinning av mineral B Utvinning av mineral C Tillverkning C Tillverkning
2012 2013 2012 2013
million euro million euro million euro million euro
Omsättning 1 805 1 730 137 251 135 093
Driftsbidrag 303 171 5 997 7 264
Nettoresultat -16 -842 1 636 999
Räkenskapsperiodens resultat -57 -1 482 3 204 1 964

Minskningen av räkenskapsperiodens resultat syns särskilt tydligt inom näringsgrenen B, dvs. utvinning av mineral. Omsättningen var där 1,7 miljarder euro, dvs. något under 100 miljoner mindre än året innan. Omsättningen sjönk med 4,1 procent. Räkenskapsperiodens sammanlagda resultat inom utvinning av mineral var 1,5 miljarder på minus, dvs. förlusten var nästan lika stor som omsättningen.

I statistikens siffror och vid tolkningen av dem är det bra att beakta inverkan av företagsstrukturerna på siffrorna. Bokslutsstatistiken framställs på så sätt att bokslutssiffrorna för de juridiska enheterna adderas som sådana. Därför kan det på grund av företagsverksamhetens koncernstruktur förekomma upprepningar i siffrorna. Till exempel inom utvinning av mineral kan stora förluster i ett dotterbolag som bedriver den egentliga verksamheten inom utvinning av mineral återspeglas i moderbolagets bokslut som nedskrivningar av dotterbolagsandelarna och på så sätt orsaka en fördubbling i näringsgrenens sammanlagda siffror.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egna enkäter.

Företag i Finland 2013

År 2013 verkade 354 081 företag i Finland och deras sammanlagda personal var totalt något över1,47 miljoner. Flest företag verkade inom byggverksamhet (näringsgren F) och inom handelns näringsgrenar (näringsgren G). Mest arbetskraft fanns inom tillverkning (näringsgren C) och inom handelns näringsgrenar. Företagens totala omsättning var 394,2 miljarder euro. Uppgifterna om antalet företag och anställda är inte jämförbara med tidigare publiceringar i företagsregistrets årsstatistik, eftersom avgränsningen av de statistikförda företagen har ändrats.

Största delen av företagen var till sin juridiska form aktiebolag eller fysiska personer, dvs. yrkesutövare eller rörelseidkare. Den sammanlagda andelen av dessa juridiska former av alla företag var omkring 85 procent. Antalet näringsindkare var 165 078 och aktiebolag 136 735. Totalt 18 575 företag var kommanditbolag och 6 459 öppna bolag.

Mätt med antalet anställda var de allra största och minsta företagen de största sysselsättarna år 2013. I företag med mindre än fem anställda arbetade 281 620 personer. På motsvarande sätt sysselsatte företag med mer än 1 000 anställda 279 930 personer. Antalet företag med mindre än fem anställda var 314 975 och antalet företag med mer än tusen anställda 112.

År 2013 uppgick antalet företag med stor omsättning, över 200 miljoner euro, till 230. Antalet företag med minst omsättning, vars omsättning var under 40 tusen euro, uppgick till 166 405 och de sysselsatte sammanlagt omkring 135 500 personer. Företagen med den största omsättningen verkade inom näringsgrenarna industri och detaljhandel.

Antalet kommunägda företag och kommunala affärsverk uppgick till 1 853 och de sysselsatte sammanlagt 21 307 anställda. De statsägda företagen uppgick till 222 företag och sysselsatte 61 780 anställda. Privata inhemska företag sysselsatte något under 1,16 miljoner anställda. De statsägda företagen verkade främst inom fastighetsbranschen (näringsgrenen L) samt inom transport och magasinering (näringsgrenen H). Antalet statsägda industriföretag inom näringsgrenarna B och C var sammanlagt 25. De kommunägda företagen verkar främst inom näringsgrenen D, dvs. el, gas, värme och kyla, inom fastighetsverksamhet samt inom näringsgrenen E, dvs. vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.

Företagsstatistiken förnyas, avbrott i tidsserierna

Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Fr.o.m. statistikåret 2013 publiceras bokslutsstatistiken tillsammans med uppgifterna i företagsregistret som en statistikgren. De mest betydande ändringarna gäller näringsgrensindelningen, företagsuppgifter (bl.a. omsättnings- och personaluppgifter) och företagsarrangemang samt slutledningsregler på basis av vilka gruppen av företag eller arbetsställen bildas. Uppgifterna är inte jämförbara med tidigare publikationer i företagsregistrets årsstatistik, eftersom avgränsningen av företag som statistikförs har ändrats. Mer information om förnyelsen finns på sidorna Förändringar i denna statistik och i Kvalitetsbeskrivningen (på finska).


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (236,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2013/yrti_2013_2014-12-18_tie_001_sv.html