Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2015

Industrins produktionskapital minskade alltjämt år 2014

Investeringarna i anläggningstillgångar inom tillverkning (C) uppgick till 7,5 miljarder euro år 2014. Året innan var summan 2,8 miljarder. Ökningen beror enbart på det stora affärsverksamhetsköpet inom elektronikindustrin, vilket genererade en ökning av affärsvärden som höjde beloppet av de immateriella investeringarna till 4,9 miljarder euro. Samtidigt har industriföretagens avskrivningar under de senaste åren klart överstigit investeringarna i materiella anläggningstillgångar. En sådan utveckling leder ofrånkomligt till att industrins produktionskapacitet avtar i Finland. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens struktur- och bokslutsstatistik över företag 2014.

Industrins investeringar

Industrins investeringar

Industrins omsättning uppgick till 130,3 miljarder euro år 2014. Året innan var omsättningen 135,1 miljarder euro, vilket var en minskning med 3,6 procent. Metallindustrin stod för hälften av omsättningsminskningen. Den största delen av omsättningsminskningen berodde på annat än den minskade inhemska industriproduktionen. Enligt statistiken industriproduktion för år 2014, som beskriver motsvarande period, var värdet av den sålda produktionen 80 miljarder euro, vilket var en minskning med 1,2 procent från året innan.

Mätt med driftsbidraget visade industrins lönsamhet en svag förbättring. Resultatet före finansiella poster och skatter ökade med 380 miljoner euro, vilket gjorde att driftsbidraget steg med en halv procentenhet. De erhållna vinsterna från försäljning av företagsfunktioner i samband med de stora företagsförvärven inom elektronikindustrin gjorde att räkenskapsperiodens resultat ökade. Samtidigt gjorde skatteåterbäringarna på nästan en miljard euro inom näringsgrenen att skatterna som industrin betalar minskade till 40 miljoner euro. Industriföretagens sammanlagda bokföringsresultat för räkenskapsperioden uppgick till 12,4 miljarder euro år 2014. Året innan var resultatet 2,0 miljarder.

Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.

Företag i Finland 2014

Antalet anställda som företagen sysselsätter minskade inom nästan alla näringsgrenar. Minskningen var betydlig särskilt inom industrin, handeln och logistiken. Inom utbildning var minskningen av antalet anställda relativt sett betydlig. Antalet anställda ökade bara inom hälso- och sjukvård, kultur och nöje samt hotell- och restaurangverksamhet.

Det totala antalet företag steg på grund av det ökade antalet företag inom primärproduktionen. Inom övriga näringsgrenar var antalet företag ungefär på samma nivå som året innan. Antalet företag minskade särskilt inom näringsgrenarna industri, handel samt transport och magasinering. Med beaktande av primärproduktionen ökade antalet företag något.

Antalet största företag mätt med omsättning, dvs. företag med en omsättning på mer än 200 miljoner euro var år 2014 lika många som år 2013. I företag i mindre storleksklasser var utvecklingen varierande när man jämför åren 2013 och 2014. Antalet anställda minskade inom nästan alla storleksklasser för omsättningen. Ett undantag var företag med en omsättning på 2 –9,9 miljoner euro där antalet anställda ökade med något under 2 000 personer.

Den överlägset största delen av företagen i Finland är småföretag. Företagen med mindre än fem årsverken sysselsätter nästan lika många finländare som de företag som sysselsätter mer än tusen årsverken. De största företagens lönesumma är dock betydligt större än hos mindre företag.

De flesta finländska företagen är antingen aktiebolag eller näringsidkare, dvs. fysiska personer. Dessa juridiska former utgör ungefär 85 procent av alla företag. Både antalet företag i aktiebolagsform och i form av fysiska personer ökade år 2014 jämfört med år 2013.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2014/yrti_2014_2015-12-18_tie_001_sv.html