Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2016

Företagens omsättning minskade år 2015

Företagens (TOL B-S, exkl. K) sammanräknade omsättning var enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter 377,5 miljarder euro år 2015. Den svaga utvecklingen inom industrin och handeln gjorde att omsättningen inom hela företagssektorn sjönk med 6,2 miljarder euro jämfört med året innan. Den totala omsättningen för industrinäringsgrenarna försvagades med 7,3 miljarder och för handeln med 2,5 miljarder euro. Omsättningen inom byggverksamheten ökade med 1,2 miljarder euro. Inom servicenäringsgrenarna ökade omsättningen med 2,4 miljarder euro från året innan.

Företagens omsättning efter näringsgren 2014–2015*

Företagens omsättning efter näringsgren 2014–2015*

Omsättningen inom tillverkning (TOL C) minskade ytterligare och uppgick till 123,8 miljarder euro år 2015. Året innan var omsättningen 130,3 miljarder euro, vilket var en minskning med 5 procent. Nästan hälften av omsättningsminskningen härstammade från nedgången i den inhemska industriproduktionen. I och med stora bolagsarrangemang inom el- och elektronikindustrin konsoliderades 6,6 miljarder euro av den sammanräknade omsättningen för företag inom näringsgrenen. Inom den kemiska industrin gick omsättningen ned med 3,8 miljarder euro. Inom metallindustrin ökade omsättningen med 3,1 miljarder euro, vilket till stor del berodde på omorganiseringar av företagens funktioner.

Företagssektorns totala förädlingsvärde var 96,2 miljarder euro år 2015. Företagens förädlingsvärde var 2,8 miljarder euro högre än år 2014. Rejält över hälften av ökningen av förädlingsvärdet, dvs. 1,8 miljarder euro, kom från servicesektorn. Förädlingsvärdet för hela industrin ökade med 0,7 miljarder och i fråga om byggverksamhet med 0,3 miljarder euro. Inom näringsgrenen handel var förädlingsvärdet på samma nivå som året innan.

Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2015*

Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2015*

Antalet företag och företagens anställda 2015

Enligt preliminära uppgifter ökade det totala antalet företag jämfört med året innan. Antalet företag ökade särskilt inom verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom hälsovård (näringsgrenarna M, N och Q). Inom näringsgrenarna tillverkning, byggverksamhet, handel och logistik (C, F, G, H) fortsatte antalet företag att minska något.

Antalet anställda som företagen sysselsatt minskade mindre år 2015 än år 2014. Enligt preliminära uppgifter sjönk det sammanräknade antalet anställda inom andra näringsgrenar än näringsgrenarna inom primärproduktionen med omkring 6 000 årsverken jämfört med året innan. Antalet anställda sjönk mest inom näringsgrenarna tillverkning och handel, dvs. C och G. Antalet anställda ökade mest när det gäller företag inom näringsgrenarna N och Q, dvs. inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom hälsovård.

De preliminära uppgifterna i struktur- och bokslutsstatistik över företag omfattar utvinning av mineral och tillverkning, byggverksamhet samt handel och servicenäringsgrenar. I den preliminära statistiken publiceras inte sammanräknade uppgifter för alla företag eftersom enheterna inom näringsgrenen primärproduktion saknas i de preliminära uppgifterna. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jaakko Salmela 029 551 3454, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2015/yrti_2015_2016-09-22_tie_001_sv.html