Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.9.2019

Företagens omsättning ökade med 5,8 procent år 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B-S, exkl. K) omsättning år 2018 totalt 417,7 miljarder euro exkl. interna poster. Omsättningen ökade med totalt 23 miljarder, dvs. med 5,8 procent, jämfört med året innan. Av ökningen av omsättningen härrörde 10,8 miljarder från industriföretagen (TOL B–E), 6,2 miljarder från tjänsteföretagen, 4,5 miljarder från handeln och 1,5 miljarder euro från byggverksamhet.

Företagens omsättning 2017–2018*

Företagens omsättning 2017–2018*

Rörelseresultatet för hela företagssektorn uppgick till totalt 26,3 miljarder euro. Ökningen av intäkterna av affärsverksamheten på 21,7 miljarder euro gick åt till verksamhetskostnader. Rörelseresultaten visade därmed en ökning på bara 1,3 miljarder euro jämfört med året innan. Företagens lönsamhet förbättrades inte, utan rörelseresultatet uttryckt i procent stannade på föregående årsnivå och uppgick till 6,1 procent av intäkterna av affärsverksamheten.

Företagens förädlingsvärde uppgick till 113,9 miljarder euro år 2018. Detta var 4,7 miljarder euro mer än år 2017. Något över hälften av ökningen av förädlingsvärdet härrörde från servicenäringarna (TOL H-S, exkl. K). Förädlingsvärdet från näringsgrenarna inom industrin (TOL B–E) ökade med 1,7 miljarder euro och från handeln med 0,6 miljarder euro. Förädlingsvärdet från byggverksamhet var något lägre än året innan.

Företagens förädlingsvärde 2018*

Företagens förädlingsvärde 2018*

Antalet anställda ökade med 43 000 årsverken år 2018

Enligt de preliminära uppgifterna var antalet företag totalt något under 285 000 (exkl. TOL A). Antalet företag minskade med omkring 2 000 jämfört med året innan. En minskning av antalet företag förekom inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Däremot ökade antalet företag inom fastighetsverksamhet (TOL L) och informationssektorn (TOL J). Inom handeln upphörde flest företag, dvs. omkring 1 600 företag.

Företagen sysselsatte totalt över 1,4 miljoner anställda (exkl. näringsgren A) över 1,4 miljoner omvandlat till heltidsanställda år 2018. I siffran ingår både löntagare och företagare. Flest sysselsatte tjänstesektorn (TOL H–S), dvs. 708 000 årsverken. Det sammanlagda antalet anställda inom hela företagssektorn visade en tillväxt med 43 000 årsverken från året innan. Antalet anställda ökade inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av näringsgrenen energi (TOL D). Antal anställda ökade mest inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, tillverkning, byggverksamhet och hälsovårdstjänster (TOL N, C, F och Q). Inom näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster var ökningen 6 800 årsverken och inom tillverkning 6 600 årsverken.

Dataunderlag

De preliminära uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på uppgifter om företag som definierats av Statistikcentralen. Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Företaget bildas av en eller flera juridiska enheter (FO-nummer). Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från näringsgrenarna B–S. I de preliminära uppgifterna ingår inte enheterna inom näringsgrenen primärproduktion, därför publiceras inte alla företags sammanräknade uppgifter. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.

I struktur- och bokslutsstatistiken publiceras databastabeller baserat både på företag och juridiska enheter (FO-nummer).


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela 029 551 3519, Jyri Järvinen 029 551 3562, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2018/yrti_2018_2019-09-26_tie_001_sv.html