Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 24.9.2020

Företagens omsättning ökade med 2,4 procent år 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var företagens (TOL B-S, exkl. K) omsättning år 2019 totalt 427,4 miljarder euro exkl. interna poster. Omsättningen ökade med 9,9 miljarder, dvs. med 2,4 procent, jämfört med året innan. Av ökningen av omsättningen härrörde 4,0 miljarder från industriföretagen, 3,4 miljarder från tjänsteföretagen, 0,5 miljarder från handeln och 1,9 miljarder euro från byggverksamhet.

Företagens omsättning 2018 – 2019*

Företagens omsättning 2018 – 2019*

Rörelseresultatet inom hela företagssektorn uppgick till totalt 22,7 miljarder euro år 2019. Verksamhetskostnaderna ökade mer än ökningen av intäkterna av affärsverksamheten på 9,3 miljarder euro. Rörelseresultatet blev därmed 1,3 miljarder lägre än år 2018. Företagens lönsamhet försvagades något från året innan: rörelseresultatet i procent var 5,2 procent av rörelseintäkterna, medan det år 2018 var 5,6 procent. Lönsamheten försvagades särskilt inom de industriella näringsgrenarna, från totalt 5,7 procent till 4,7 procent. Handeln visade den mest positiva utvecklingen av lönsamheten, även om rörelseresultatet i procent också där bara låg på föregående års nivå, dvs. 2,9 procent.

Företagens förädlingsvärde uppgick till 114,1 miljarder euro år 2019. Detta var 1,9 miljarder euro mer än år 2018. Förädlingsvärdet ökade särskilt inom servicenäringarna, med totalt 2,5 miljarder euro. Däremot sjönk förädlingsvärdet inom de industriella näringsgrenarna med 1,0 miljarder euro jämfört med år 2018. Förädlingsvärdet inom handel och byggverksamhet ökade med 0,2 miljarder euro i båda näringsgrenarna jämfört med året innan.

Företagens förädlingsvärde 2019*

Företagens förädlingsvärde 2019*

Uppgifterna ovan baserar sig på företagens bokslutsstatistik, där det finns uppgifter om näringsgrenarna industri (TOL B-E), byggverksamhet (TOL F), handel (TOL G) och övriga tjänster, med undantag av finans- och försäkringsverksamhet (TOL H-S, exkl. K).

Antalet anställda ökade med 16 000 årsverken år 2019

Enligt de preliminära uppgifterna var antalet företag totalt omkring 292 000 (TOL B-X). Antalet företag ökade med omkring 6 000 jämfört med året innan. Antalet företag ökade inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Däremot minskade antalet företag inom utvinning av mineral samt handeln något. Mest ökade antalet företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, med totalt omkring 1 200 företag. Relativt sett ökade antalet företag mest inom kultur, nöje och fritid, där den årliga tillväxten var 7,1 procent.

Företagen sysselsatte något under 1,5 miljoner anställda totalt, omvandlat till heltidsanställda, år 2019. I siffran ingår både löntagare och företagare. Flest sysselsatte tjänstesektorn, där antalet årsverken var 728 000. Det sammanlagda antalet anställda inom hela företagssektorn visade en tillväxt med 16 000 årsverken från året innan. Antalet anställda minskade inom byggverksamhet, transport och magasinering, finansierings- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, utbildning samt annan serviceverksamhet. Inom övriga huvudnäringsgrenar ökade antalet anställda. Mest ökade antalet anställda inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, med totalt omkring 14 000 årsverken.

Uppgifterna i de två föregående styckena baserar sig på uppgifterna i statistiken över företagsstrukturer, som för de preliminära uppgifternas del täcker alla näringsgrenar med undantag av näringsgrenen primärproduktion (TOL A).

Dataunderlag

De preliminära uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på uppgifter om företag som definierats av Statistikcentralen. Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Företaget bildas av en eller flera juridiska enheter (FO-nummer). Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från näringsgrenarna B–S. I de preliminära uppgifterna ingår inte enheterna inom näringsgrenen primärproduktion, därför publiceras inte alla företags sammanräknade uppgifter. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsbeskattningsmaterial som har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.

I struktur- och bokslutsstatistiken publiceras databastabeller baserat både på företag och juridiska enheter (FO-nummer).


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Rauno Viita 029 551 3381, Milka Suomalainen 029 551 3621, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (177,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 24.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-09-24_tie_001_sv.html