Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.12.2020

Företagens rörelseresultat minskade år 2019

Företagen inom industri, byggverksamhet, handel och servicenäringar genererade en sammanlagd omsättning exkl. interna poster på 427,4 miljarder euro år 2019. Omsättningen ökade med 9,9 miljarder euro från året innan. Företagens rörelseresultat var totalt 22,1 miljarder euro, dvs. 2,4 miljarder euro mindre än år 2018. Av minskningen av rörelseresultatet var industrins andel 1,2 miljarder euro. Företagen inom servicenäringarna hade en andel på 0,8 miljarder euro. Inom byggverksamheten minskade rörelseresultatet med omkring 290 miljoner euro och inom handeln med omkring 90 miljoner euro.

Företagens rörelsevinst 2017 – 2019

Företagens rörelsevinst 2017 – 2019

Företagens omsättning ökade inom näringsgrenarna industri och byggverksamhet samt servicenäringsgrenar. Omsättningen inom industrin ökade med 5,8 miljarder euro, dvs. med 3,8 procent, år 2019. Omsättningen inom byggverksamhet ökade med 2,0 miljarder euro, inom servicenäringarna var ökningen 3,1 miljarder euro. Däremot minskade omsättningen inom handeln med 1,0 miljarder euro jämfört med år 2018.

Omsättningen för hela industrin uppgick till 157,6 miljarder euro år 2019. Året innan var omsättningen 151,8 miljarder euro. Ökningen av omsättningen inom industrin berodde på att storföretagens omsättning ökade. Omsättningen för små och medelstora företag inom industrin minskade däremot. På en mer detaljerad näringsgrensnivå inverkade ökningen av omsättningen inom elektronikindustrin (TOL 26) med 19,6 procent mest på omsättningsutvecklingen.

Rörelseresultatet inom hela industrin var totalt 8,1 miljarder euro, dvs. 13 procent mindre än år 2018. Rörelseresultatet sjönk inom industrin både hos stora och hos små och medelstora företag.

Omsättningen för företag inom servicenäringsgrenarna var totalt 112,2 miljarder euro år 2019. Detta var en ökning med 2,9 procent från året innan. Det sammanlagda rörelseresultatet inom servicenäringarna var 9,1 miljarder euro år 2019. Detta var en minskning med 7,8 procent från året innan.

Uppgifterna ovan baserar sig på företagens bokslutsstatistik, där det finns uppgifter om näringsgrenarna industri (TOL B-E), byggverksamhet (TOL F), handel (TOL G) och övriga tjänster, med undantag av finans- och försäkringsverksamhet (TOL H-S, exkl. K). Rörelseresultatet är mellanresultatet i den justerade resultaträkningen, som avviker från den officiella resultaträkningens rörelsevinst/-förlust med de korrigeringsbelopp som gjorts vid framställningen av statistiken (bl.a. kalkylmässig lönekorrigering, försäljningsvinster och -förluster på anläggningstillgångar samt fusionsvinster och -förluster).

Antalet anställda i företagen fortsatte att öka 2019

Antalet företag uppgick år 2019 till totalt 369 900. Antalet företag ökade med 2,5 procent från året innan. Antalet företag ökade mest inom näringsgrenen primärproduktion (TOL A) och minskade mest inom handeln (TOL G).

Det totala antalet anställda i företagen år 2019 var 1,53 miljoner omvandlat till heltidsanställda. Antalet anställda ökade med omkring 34 500 årsverken, dvs. med 2,3 procent, år 2019. Antalet anställda ökade mest inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster samt inom vård och omsorg; sociala tjänster (TOL N och Q).

Uppgifterna i de två föregående styckena baserar sig på uppgifterna i statistiken över företagsstrukturer som för de slutliga uppgifternas del, som publiceras i december, täcker alla näringsgrenar, också primärproduktionen (TOL A).

Dataunderlag

Uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på uppgifter om de företag som definierats av Statistikcentralen. Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Företaget bildas av en eller flera juridiska enheter (FO-nummer). Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät. I samband med statistiken finns separata tabeller över icke-vinstsyftande organisationer.

I struktur- och bokslutsstatistiken publiceras databastabeller baserat både på företag och juridiska enheter (FO-nummer).

Uppgifter om företagens arbetsställen finns i statistiken över regional företagsverksamhet . Mer detaljerade uppgifter om utländska dotterbolag i Finland finns i statistiken över utländska dotterbolag i Finland . Dessa företag ingår också i struktur- och bokslutsstatistiken över företag.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_tie_001_sv.html