Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2021

Företagens omsättning minskade med 3,9 procent år 2020

Företagens (Tol B-S, exkl. K) omsättning exklusive interna poster var år 2020 totalt 410,9 miljarder euro enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Omsättningen minskade med 16,5 miljarder, dvs. med 3,9 procent jämfört med året innan. Av minskningen av omsättningen härrörde 10,2 miljarder från industriföretag och 7,5 miljarder från serviceföretag. Omsättningen inom handeln ökade däremot med 0,5 miljarder euro och inom byggverksamhet med 0,6 miljarder euro.

Företagens omsättning 2019–2020*

Företagens omsättning 2019–2020*

Rörelsevinsten inom hela företagssektorn uppgick till totalt 20,1 miljarder euro år 2020. År 2019 uppgick rörelsevinsten till 22,1 miljarder euro och minskade därmed med 9,2 procent. Rörelseintäkterna minskade med totalt 15,9 miljarder euro, dvs. med 3,6 procent. Minskningen var något mindre än minskningen av omsättningen på grund av att stöd och understöd som bokförs som övriga rörelseintäkter ökade. Verksamhetskostnaderna samt avskrivningarna och nedskrivningarna minskade med sammanlagt 13,9 miljarder euro från år 2019.

Företagens förädlingsvärde uppgick till 112,0 miljarder euro år 2020. Det är 2,3 miljarder euro mindre än år 2019. Förädlingsvärdet minskade särskilt inom servicenäringarna, med totalt 2,8 miljarder euro. Inom handeln och byggverksamheten ökade förädlingsvärdet däremot jämfört med år 2019, inom handeln med 0,4 miljarder euro och inom byggverksamhet med 0,3 miljarder euro. Inom de industriella näringsgrenarna sjönk förädlingsvärdet med 0,2 miljarder euro jämfört med år 2019.

Företagens förädlingsvärde 2020*

Företagens förädlingsvärde 2020*

Uppgifterna ovan baserar sig på företagens bokslutsstatistik, där det finns uppgifter om näringsgrenarna industri (TOL B-E), byggverksamhet (TOL F), handel (TOL G) och övriga tjänster, med undantag av finans- och försäkringsverksamhet (TOL H-S, exkl. K).

Investeringsuppgifterna har dolts i sammanfattningen av näringsgrenarna (TOL H–S, exkl. K) på grund av deras osäkerhet. Uppgifterna publiceras i samband med offentliggörandet av statistiken i december.

Antalet anställda minskade med 19 000 årsverken år 2020

Enligt de preliminära uppgifterna var antalet företag totalt (TOL B-X) omkring 292 000. Antalet företag var bara något under 200 fler än år 2019. Antalet företag ökade mest inom finans- och försäkringsbranschen, med totalt omkring 800 företag. Antalet företag ökade betydligt också inom byggverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt fastighetsverksamhet. Antalet företag minskade mest inom handeln, med totalt omkring 700 företag. Också inom industrin och annan serviceverksamhet (TOL S) minskade antalet företag med flera hundra företag.

Företagen sysselsatte något under 1,5 miljoner anställda totalt, omvandlat till heltidsanställda, år 2020. I siffran ingår både löntagare och företagare. Det sammanlagda antalet anställda inom hela företagssektorn minskade med 19 000 årsverken, dvs. med 1,3 procent, från året innan. Största delen av minskningen, omkring 16 000 årsverken, berodde på att antalet anställda inom servicenäringarna minskade. Också inom handeln och industrin sjönk antalet anställda, men måttligare än inom servicenäringarna. Däremot ökade antalet anställda inom byggverksamhet med 1 800 årsverken.

Uppgifterna i de två föregående styckena baserar sig på uppgifterna i statistiken över företagsstrukturer, som för de preliminära uppgifternas del täcker alla näringsgrenar med undantag av näringsgrenen primärproduktion (TOL A).

Dataunderlag

De preliminära uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på uppgifter om företag som definierats av Statistikcentralen. Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Företaget bildas av en eller flera juridiska enheter (FO-nummer). Den preliminära statistiken omfattar uppgifter från näringsgrenarna B–S. I de preliminära uppgifterna ingår inte enheterna inom näringsgrenen primärproduktion, därför publiceras inte alla företags sammanräknade uppgifter. Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät.

I struktur- och bokslutsstatistiken publiceras databastabeller baserat både på företag och juridiska enheter (FO-nummer).


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (176,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 23.09.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-09-23_tie_001_sv.html