Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.12.2021

Företagens lönsamhet förbättrades inom industrin, handeln och byggverksamheten mätt med driftsbidraget år 2020

Lönsamheten för företag inom industri, byggverksamhet och handel förbättrades mätt med driftsbidraget trots coronapandemin, då man jämför år 2020 med år 2019. Driftsbidragsprocenten inom industrin och byggverksamheten ökade med 0,9 procentenheter och inom handeln med 0,5 procentenheter. Lönsamheten inom servicenäringarna försvagades däremot med 0,5 procentenheter. Utan det stöd som betalats till servicenäringarna skulle lönsamheten ha försvagats med lite över en procentenhet. Omsättningen ökade inom handeln och byggverksamheten år 2020, men minskade inom industrin och servicenäringarna. Inom industrin sjönk rörelsekostnaderna mer än omsättningen och övriga rörelseintäkter, vilket syntes som en ökning av driftsbidragsprocenten.

Företagens driftbidrag 2019–2020

Företagens driftbidrag 2019–2020

Av servicenäringarna försvagades lönsamheten mätt med driftsbidraget särskilt inom transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt inom kultur, nöje och fritid. Inom dessa näringsgrenar inverkade coronapandemin och de gällande begränsningarna särskilt mycket. Lönsamheten inom servicenäringarna försvagades jämfört med år 2019 också mätt med rörelseresultatet i procent, totalt med 1,8 procentenheter.

Industriföretagens lönsamhet förbättrades mätt med driftsbidraget särskilt inom elektronikindustrin samt inom tillverkning av andra transportmedel. Mätt med rörelseresultatprocenten stannade industrins lönsamhet på samma nivå som 2019. Inom handeln och byggverksamheten förbättrades lönsamheten också mätt med rörelseresultatprocenten: inom handeln med 0,4 procentenheter och inom byggverksamheten med 1,0 procentenhet.

Företagens finansieringsresultat i procent försvagades inom näringsgrenarna industri, handel och övriga tjänster. Inom byggverksamheten ökade finansieringsresultatet för sin del med 1,0 procentenheter. Inom industrin och handeln minskade finansieringsresultatet i procent särskilt på grund av de nedskrivningar som rapporteras i finansieringskostnaderna. Också nettoresultatprocenten samt totalresultatprocenten sjönk inom industrin, handeln och servicenäringarna. Inom byggverksamhet visade motsvarande nyckeltal en ökning.

Företagens finansieringsresultat 2019–2020

Företagens finansieringsresultat 2019–2020

Uppgifterna ovan baserar sig på företagens bokslutsstatistik, där det finns uppgifter om näringsgrenarna industri (TOL B-E), byggverksamhet (TOL F), handel (TOL G) och övriga tjänster, med undantag av finans- och försäkringsverksamhet (TOL H-S, exkl. K).

Antalet företag minskade något år 2020

Antalet företag uppgick år 2020 till totalt 368 600. Antalet företag minskade med 0,4 procent från 2019. Antalet företag minskade mest inom jord- och skogsbruk där antalet minskade med 3 900, dvs. med omkring 5,0 procent. Antalet företag ökade för sin del mest inom näringsgrenen verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, där antalet ökade med 1 200 företag, dvs. med 3,3 procent. Procentuellt sett ökade antalet företag mest inom finans- och försäkringsbranschen, där antalet ökade med 10,2 procent jämfört med år 2019.

När det gäller de hårt coronadrabbade näringsgrenarna hotell- och restaurangverksamhet samt konst, nöje och fritid, visade antalet företag t.o.m. en ökning. Inom hotell- och restaurangverksamheten ökade antalet företag måttligt med 16 stycken, dvs. med 0,1 procent. Ökningen förklaras av att antalet företag inom inkvarteringssektorn gick upp. Inom näringsgrenen kultur, nöje och fritid ökade antalet företag med 91 företag, dvs. med 1,0 procent från året innan. Inom transport och magasinering minskade antalet företag med 71 stycken, dvs. med 0,4 procent. Nedgången inom näringsgrenen var måttlig särskilt på grund av ökningen av företag som bedriver post- och kurirverksamhet.

Uppgifterna i de två föregående styckena baserar sig på uppgifterna i statistiken över företagsstrukturer som för de slutliga uppgifternas del, som publiceras i december, täcker alla näringsgrenar, också primärproduktionen (TOL A). Inom fastighetsbranschen (TOL 68) kan en del av omsättningen år 2020 synas i övriga rörelseintäkter på grund av en ändring i rapporteringssättet på näringsskatteblanketten som används som datakälla.

Mer information om företagens utveckling under coronaåret 2020 finns i översikten (på finska )

Dataunderlag

Uppgifterna i struktur och bokslutsstatistiken över företag baserar sig på uppgifter om de företag som definierats av Statistikcentralen. Med företag avses en enhet som har självständigt beslutsfattande och som producerar varor och/eller tjänster för försäljning på marknaden. Företaget bildas av en eller flera juridiska enheter (FO-nummer). Uppgifterna baserar sig på skatteförvaltningens näringsskattematerial. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens egen enkät. I samband med statistiken finns separata tabeller över icke-vinstsyftande organisationer.

I struktur- och bokslutsstatistiken publiceras databastabeller baserat både på företag och juridiska enheter (FO-nummer).

Uppgifter om företagens arbetsställen finns i statistiken över regional företagsverksamhet . Mer detaljerade uppgifter om utländska dotterbolag i Finland finns i statistiken över utländska dotterbolag i Finland . Dessa företag ingår också i struktur- och bokslutsstatistiken över företag.


Källa: Statistikcentralen

Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, Anna-Maija Laakko 029 551 3640, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (222,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2020/yrti_2020_2021-12-16_tie_001_sv.html