Avgiftsprinciper och priser

Statistikcentralen producerar avgiftsfria och avgiftsbelagda informationsprodukter och -tjänster. All statistik som producerats med budgetfinansiering är tillgänglig avgiftsfritt på internet. Som avgiftsbelagda tjänster produceras produkter och tjänster för användarnas specialbehov. För produktionen av dessa uppbärs en avgift i enlighet med finansministeriets förordning 1220/2023 (Finlex).

Statistikcentralens avgiftsbelagda verksamhet styrs förutom av finansministeriets förordning också av lagen om grunderna för avgifter till staten och förordningen om grunderna för avgifter till staten.

Produkter och tjänster med avgift

  • publikationer och tidningar inom statistikens område med undantag av publikationer för respektive statistik som fås i form av självbetjäning på internet
  • tryck- och leveranskostnader för alla publikationer
  • undersökningar samt statistiktjänster och andra sakkunnigtjänster, såsom intervju- och datainsamlingstjänster, utbildnings-, föreläsnings- och andra konsultationstjänster samt datatekniktjänster
  • bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt därtill hörande tjänster
  • registertjänster, t.ex. utlämnande av uppgifter ur Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister
  • databastjänster för enskilda kunder
  • användning av Statistikcentralens lokaler och anordningar
  • kopior av dödsattester för forsknings- och statistikändamål
  • andra produkter och tjänster jämförbara med dem som nämns ovan, såsom fotokopior och andra utskrifter.

Avgifterna för enskilda produkter och tjänster finns på sidan för varje tjänst.

Priser per arbetstimme och arbetsdag

Till exempel ett uppdrag i form av en specialutredning prissätts enligt utförda arbetstimmar. Till avgifterna läggs moms 24 %.

Timpris för avgiftsbelagt arbete: 65–130 euro/timme beroende på hur krävande arbetet är.

Timpris för intervjuarbete: 30 euro/timme.

Konsultationsarbetets pris per arbetsdag: Skattefri konsultationsavgift för en hel dag 880 euro, som även inkluderar förberedande arbete.

Rese- och materialkostnader faktureras separat.