Användarvillkor

1. Tillämpning av användarvillkoren

Dessa allmänna användarvillkor tillämpas på användningsrätten till Statistikcentralens databaser, om inte annat överenskommits i avtalet.

2. Debiteringar

Statistikcentralen debiterar för uppdrag i enlighet med finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer. Fakturor förfaller till betalning 21 dagar efter avsändandet. Statistikcentralen har rätt att debitera lagenlig dröjsmålsränta för dröjsmålstiden.

3. Användningsrättens karaktär

Uppdragsgivaren får avtalsenlig begränsad, icke-exklusiv och ej överlåtbar användningsrätt till databasen. Användningsrätten berättigar beställaren att använda databasen under avtalets giltighetstid. Användningsrätten är inte ett bevis på överföring av äganderätten till datamaterialet.

4. Särskilda villkor som gäller för beställaren

Alla rättigheter till databasen och dess datamaterial, inklusive upphovsrätten, hör till Statistikcentralen.

Uppdragsgivaren eller aktörer som verkar för uppdragsgivarens räkning har inte rätt till vidareöverlåtelse, återförsäljning eller kommersiellt utnyttjande av materialet eller delar av det, om annat inte avtalats. Om beställaren eller en aktör som verkar för beställarens räkning lämnar ut, publicerar eller annars använder databasen, eller delar av den, avtalsstridigt, har Statistikcentralen rätt att debitera ett avtalsvite på 5 000 euro av beställaren.

Beställaren försäkrar sig om att alla aktörer som använder databasen för dess räkning är informerade om användarvillkoren. Beställaren ansvarar för alla oegentligheter som skett med beställarens användar-ID på samma sätt som för sina egna. Användar-ID får inte lämnas ut till tredje part.

5. Särskilda villkor som gäller Statistikcentralen

Statistikcentralen upprätthåller databasen, producerar datamaterialet i den och ansvarar för att uppgifterna är i enlighet med de ursprungliga datakällorna. Statistikcentralen har rätt att tillfälligt avbryta åtkomsten till databasen, om det är nödvändigt för databasens funktion, tekniska ändringar eller motsvarande orsaker.

Statistikcentralen ansvarar inte för felaktigheter eller dröjsmål till följd av störningar eller fel i statsförvaltningens ICT-tjänster eller andra tredje parters program, datasystem eller datakommunikationsförbindelser. Statistikcentralen ansvarar inte för dröjsmål av datamaterialet till den del det beror på dröjsmål med leveranser av statistikmaterial från en tredje part.

Statistikcentralen ansvarar inte för indirekta skador eller för fel eller dröjsmål som beror på force majeure. Statistikcentralens ersättningsansvar har begränsats till priset på användningsrätten med undantag av skador som orsakats avsiktligt eller genom grov vårdslöshet.

6. Hävande av avtal

En av parterna har rätt att häva avtalet, om den andra parten bryter mot avtalsvillkoren och inte korrigerar sin verksamhet inom 30 dagar från den skriftliga anmärkningen. Då en försummelse eller ett annat avtalsbrott är väsentligt har den andra parten rätt att häva avtalet med omedelbar verkan.

Vid hävning av avtalet har Statistikcentralen rätt till full ersättning för de avtalsenliga uppgifter som redan utförts.

7. Användningsrättens giltighetstid

Användningsrätten är i kraft under avtalets giltighetstid.

8. Meningsskiljaktigheter

Om överenskommelse beträffande meningsskiljaktigheter som orsakas av detta avtal inte kan nås genom förhandlingar, ska ärendet avgöras i Helsingfors tingsrätt.