Nyheter 31.8.2023

Elprisindexet i det harmoniserade konsumentprisindexet har korrigerats, inverkar också på den totala inflationen

I de preliminära uppgifterna för augusti har Statistikcentralen korrigerat underindexet för el, som ingår i det harmoniserade konsumentprisindexet. Korrigeringens inverkan på det harmoniserade konsumentprisindexets prognos om den totala inflationen i augusti är 0,70 procentenheter. Utan korrigeringen skulle årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet enligt de preliminära uppgifterna ha varit 4,05 procent, medan årsförändringen med korrigeringen är 3,35 procent.

Årsförändringar av det harmoniserade konsumentprisindexet utan korrigering och med korrigering, augusti 2023*

Varor

Årlig förändring utan korrigering , %

Årlig förändring med korrigering , %

Skillnad, procentenheter

Konsumentprisindex

4,05

3,35

0,70

Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bräsnslen

4,01

0,27

3,74

Elektricitet, gas och andra bränslen

4,90

-7,37

12,27

Elektricitet

3,79

-14,93

18,72

* Preliminära uppgifter


Orsaken till korrigeringarna hänför sig till de datakällor som använts för prisuppföljningen under år 2022. På grund av problem med datakällorna byttes de ut till Statistikcentralens egen enkät om elenergipriser i september 2022. Förändringarna i elpriserna har dock inte förmedlats korrekt till indexet. Prisstegringen har felaktigt beaktats två gånger i elprisindexet. För första gången indexerades prisstegringen i januari 2022, då prisstegringen återspeglades i högre leveransskyldighetspriser, och för andra gången indexerades den prisstegring som konsumenterna märkte av, dvs. i november 2022.

De preliminära uppgifterna innehåller bara det harmoniserade konsumentprisindexet. Det slutliga indexet publiceras 14.9.2023 och då innehåller offentliggörandet det nationella konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet. 

Statistikcentralen har kommit överens om korrigeringen med EU:s statistikbyrå Eurostat. I enlighet med internationella principer korrigeras inte konsumentprisindexet (KPI) retroaktivt. Således revideras inte heller det harmoniserade konsumentprisindexet i och med korrigeringen.

Korrigeringen inverkar på konsumentprisindexets årsförändring fram till juli 2024. Detta beror på att det föregående årets indextal, som används vid beräkningen av årsförändringen, fram till dess är på den ursprungliga, icke-korrigerade nivån.  

Mera information om korrigeringen 

Förfrågningar: överaktuarie Kristiina Nieminen tfn 029 551 2957