Uutisia 31.1.2023

Sosiaaliseen asumiseen liittyvistä takauksista muutoksia julkisyhteisöjen takauskantaan

Julkista velkaa koskevan tilastomuutoksen myötä sosiaalisen asumisen lainoille annetut takaukset vähennetään julkisyhteisöjen takauskannasta. Muutos pienentää merkittävästi takauskannan määrää vuodesta 2018 alkaen. 

Kesällä 2022 tehty julkisen velan tilastomuutos liittyy vuokra-asuntojen ja asumisoikeustalojen ARA-korkotukilainojen käsittelyyn kansantalouden tilinpidossa ja rahoitustilinpidossa. Muutos koski yhteisöille myönnettäviä valtion takaamia sosiaalisen asumisen lainoja, jotka kirjattiin julkisyhteisöjen velkaan ja varoihin. Kun lainoilla rahoitettavassa toiminnassa yhdistyvät sekä sosiaaliset tavoitteet että julkinen tuki ja kontrolli, se luokitellaan kansantalouden tilinpidon ESA 2010 –ohjeistuksen perusteella julkisyhteisöille.

Julkisyhteisöjen takauskannassa esitetään julkisen sektorin myöntämät takaukset, joista vähennetään toisille julkisyhteisöille sekä julkisyhteisöjen nimiin kirjatulle velalle annetut takaukset. Käytännössä julkisyhteisöjen takauskanta tarkoittaa valtionhallintoa ja paikallishallintoa, koska sosiaaliturvarahastot eivät juurikaan myönnä takauksia. 

Menetelmämuutoksen jälkeen takauskannasta vähenee huomattava määrä takauksia, ja lukujen suhde BKT:hen laskee merkittävästi (kuvio). Sekä valtionhallinnossa että paikallishallinnossa takauskanta on kasvanut tasaisesti joka vuosi. Valtionhallinnossa on lisäksi nähtävissä vuonna 2020 ja 2021 koronasta johtuva hieman suurempi kasvu takauskannan luvuissa. 

Kuviossa esitetään julkisyhteisöjen takauskanta suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tiedot on esitetty vuosilta 2018-2021. Tiedot on esitetty kokonaistasolla ja ne on jaoteltu paikallishallinnon ja valtionhallinnon alasektoreille. Takaukset on kuvattu ennen ja jälkeen tilastollisen menetelmämuutoksen. Ennen muutoksia julkisyhteisöjen takaukset olivat vuonna 2018 24 % suhteessa BKT:hen ja vuonna 2021 28 % suhteessa BKT:hen. Muutoksen jälkeen takaukset ovat vuonna 2018 15 % suhteessa BKT:hen, eli ne ovat pienentyneet 9 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Vuonna 2021 takaukset ovat muutoksen jälkeen 17 % suhteessa BKT:hen, eli ne ovat pienentyneet 11 prosenttiyksikköä.

Merkittäviä julkisten takausten antajia asumisen rahoituksessa ovat Valtion asuntorahasto sekä Kuntien takauskeskus, joka takaa sosiaalista asumista rahoittavan Kuntarahoituksen varainhankintaa. Muutos koskee suurta osaa näiden kahden yksikön antamia takauksia.

Muutokset eivät koske kotitalouksien asuntolainoille annettavia takauksia eivätkä sellaisia asuntoyhteisöille annettuja takauksia, joiden ehtoihin ei liity vuokrien hinnoittelua koskevia ja sosiaalisin perustein tehtäviä rajoitteita. 

Luokituksista ja määritelmistä johtuvien käsitteellisten erojen vuoksi kansantalouden tilinpidon mukaisesti tilastoidut julkisyhteisöjen takaukset poikkeavat valtion tilinpäätöksen takausten ja takuiden sekä valtion rahastojen takausvastuiden kokonaissummasta. 

Tietoja julkisyhteisöjen takauskannasta suhteessa bruttokansantuotteeseen julkaistaan osana julkisyhteisöjen ehdollisia vastuita Eurostatin sivuilla sekä kansallisesti Valtiovarainministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja: yliaktuaari Anna Mustonen p. 029 551 3651, yliaktuaari Teemu Koskiniemi p. 029 551 3467