Uutisia 23.4.2013

Uusi malli lakimuutosten simulointiin

Tilastokeskus on julkistanut Suomen henkilöverotus- ja sosiaaliturvajärjestelmää simuloivan mallin, jolla voidaan laskea lakimuutosten taloudellisia vaikutuksia. Mallissa on aiempaa laajempi tietopohja ja graafinen käyttöliittymä.

SISU-malli (Simuloitu Suomi) vie suomalaisen mikrosimuloinnin uudelle aikakaudelle käytettävyydessään ja laskentatarkkuudessaan. Mallin laskentatarkkuus on parantunut aikaisempaa huomattavasti suuremman, väestöä paremmin edustavan yksilöaineiston myötä. Malliin on räätälöity joustava käyttöliittymä, ja laajan rekisteripohjaisen aineiston käyttö on mahdollista etäyhteyden kautta.

Tilastokeskus tuottaa SISU-mallia muun muassa ministeriöiden, eduskunnan, etujärjestöjen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten käyttöön yhteiskuntaoloja koskevia tieteellisiä tutkimuksia ja tilastollisia selvityksiä varten. Tavoitteena on, että mallia käytetään aikaisempaa laajemmin muun muassa tutkimuksessa ja politiikkavaihtoehtojen arvioinnissa. Vastaavia malleja on sovellettu Suomessa jo pitkään sosiaaliturvaetuuksien ja tuloverotuksen lainsäädännön valmistelutyössä.

Mallin avulla voidaan arvioida politiikkatoimenpiteiden kohdentumista ja lakimuutosten yhteisvaikutuksia. Malli auttaa arvioimaan muun muassa toimenpiteiden aiheuttamia verotulojen muutoksia, yksittäisten henkilöiden ja kotitalouksien taloudellisen aseman muutoksia sekä tulonjako- ja kannustinvaikutuksia.

SISU-malli syntyi yhteistyönä

Valtiovarainministeriö käynnisti mikrosimuloinnin suunnitteluhankkeen kolme vuotta sitten yhdessä Kelan, sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa.

Mallin rakentaminen, ylläpito ja kehittämistyö keskitettiin Tilastokeskukselle. Tilastokeskus on rakentanut mikrosimulointimallia tiiviissä yhteistyössä erityisesti Kelan tutkimusosaston kanssa.

Lisätietoa SISU-mallista

Lisätietoja:
Olli Kannas 09 1734 3766, Jukka Mattila 09 1734 2475, Anne Perälahti 09 1734 2783
mikrosimulointi@tilastokeskus.fi