Nyheter 14.8.2013

Statistikcentralen undersöker självsysselsättning

Statistikcentralen undersöker för första gången självsysselsättning. Syftet med undersökningen, som inleds i slutet av augusti, är att få uppgifter om ensamföretagarnas, yrkesutövarnas, frilansarnas och stipendiaternas ställning och arbetsförhållanden.

Under de senaste tio åren har antalet personer som på olika sätt sysselsätter sig själva ökat stadigt. "För närvarande finns det omkring 154 000 personer i åldern 15–64 år, som sysselsätter sig själva i Finland. Ändå finns det relativt lite information om denna grupps arbetssituation och arbetsförhållanden", säger specialforskare Anna Pärnänen från Statistikcentralen.

"Med hjälp av undersökningen vill vi klarlägga t.ex. vad som är bra och dåligt med att vara företagare eller frilansare, hur deras socialskydd är ordnat och hur de blev företagare."

Man kan delta i undersökningen per telefon eller via internet

Statistikcentralen genomför undersökningen på hösten år 2013. Urvalet tas ut ur Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Målpopulationen omfattar företagare och yrkesutövare utan avlönad arbetskraft samt frilansare och personer som sysselsätter sig själva som stipendiater. De som valts ut för undersökningen kan besvara enkäten antingen via internet eller per telefon.

Alla uppgifter i anknytning till undersökningen behandlas konfidentiellt och enskilda personers uppgifter går inte att urskilja i resultaten som utges i form av statistik. Statistikcentralens eget nätverk av intervjuare svarar för telefonintervjuerna.

Undersökningen finansieras utöver av Statistikcentralen även av arbets- och näringsministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. De första resultaten publiceras på hösten år 2014.

Förfrågningar: Anna Pärnänen 09 1734 3795