Pressmeddelande 16.9.2005

Statens miljöutgifter knappa 900 miljoner euro nästa år

Av statsbudgeten används år 2006 direkt till miljöutgifter 895 miljoner euro, vilket är 2,3 % av budgetpropositionens slutsumma. Miljöutgifterna är år 2005 uppskattningsvis 969 miljoner euro det vill säga 2,6 procent av statsbudgetens slutsumma. Utöver staten hade till exempel kommunsektorn 629 miljoner euro miljöutgifter år 2004.

I Finland har målen för hållbar utveckling tagits väl i beaktande i miljövården. Detta konstaterade World Economic Forum redan för tredje gången i januari år 2005. I deras jämförelse av index för ekologisk hållbarhet (Environmental Sustainability Index, ESI) hade Finland bäst rört sig mot hållbar utveckling. Även om Finland klarar sig utmärkt i jämförelsen, har Finland ännu inte nått utvecklingsspåret för hållbar utveckling.

De största utmaningarna för miljöpolitiken i Finland är för tillfället förknippade med främjandet av hållbar konsumtion och produktion. Särskilt avfallspolitiken, vars omfattning sackar efter utvecklingstakten i samhället i övrigt, behöver förnyelse. Uppkomsten av avfall kan förebyggas genom att främja hållbar konsumtion och produktion. Skador på miljön förorsakas särskilt av att naturresursernas användning, trafiken och totalförbrukningen av energi ökar. Även de gamla utsläppen som genererats under de senaste årtiondena och den rikliga förbrukningen av naturresurser är en barlast för Finlands miljö. Minskningen av flera olika utsläpp, bland annat kväve- och svaveldioxidutsläpp, har avstannat under de senaste åren och för att minska utsläpp som härstammar från hemlandet eller bibehålla dessa på nuvarande nivå krävs särskilda åtgärder i framtiden.

Bland annat dessa uppgifter framgår av översikten Naturresurserna och miljön 2005 som publicerades idag. I översikten granskas utvecklingen av nationalekonomins olika delområden ur ett miljöperspektiv. I publikationen har man samlat aktuell information för miljösektorns beslutsfattare, massmedier och andra som är intresserade av branschen.

Kostnaderna för miljövården minskar

Pengar som används för miljövård minskar med 74 miljoner euro nästa år (tabell 1). En av de mest ansenliga förändringarna är att lantbrukets miljöstöd föreslås sänkas till 265 miljoner euro. Även finansieringen av miljövårdsåtgärderna minskar med 9 miljoner euro till 44 miljoner euro i budgeten för år 2006.

För miljövården anslås 67 miljoner euro i budgeten, vilket är 3 miljoner euro mindre än i år. Den summa som används för miljövård inom ramen för närområdessamarbetet minskar med 2 miljoner euro till 8 miljoner euro. Orsaken är att de baltiska länderna och Polen blev medlemmar i EU i maj 2004 varefter enbart Ryssland kvarstod inom ramen för närområdessamarbetet.

Däremot ökar utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten för miljövården nästa år med 6 miljoner euro.

Tabell 1. Utveckling av statens miljöutgifter åren 2002-2006

Statens miljöutgifter, miljoner euro
  2002 2003 2004 2005 1 2006 2
Miljöförvaltning 101 108 111 114 115
Utvecklingssamarbete 116 107 119 119 119
Närområdessamarbete 13 10 10 10 8
Nordiska miljöfinansieringsbolaget 1 1 1 1 1
Forskning och utveckling 1 175 176 187 192 198
Miljöorganisationer 1 1 1 1 2
Miljöskydd 40 54 63 53 44
Naturvården 59 58 69 70 67
Främjande av energisparande 6 7 10 10 9
Investeringsstöd för förnybar energi 28 27 24 24 24
Bidrag för energireparation i bostäder - 15 17 17 17
Miljöskydd i trafiken 1 26 20 26 27 16
Stöd för investeringar i gödselstäder 2 2 3 3 3
Miljöstöd till jordbruket 284 288 294 322 265
Främjande av vård av skogsnaturen 4 4 6 6 7
Sammanlagt 857 878 941 969 895
1 = uppskattning, 2 = prognos, ..= uppgift saknas, - = inte i bruk

Mängden miljö- och energiskatter växer

Skatter och avgifter förknippade med miljön insamlas enligt statsbudgetpropositionen nästa år för sammanlagt 4,9 miljarder euro (tabell 2). Detta är 12,5 procent av budgetens slutsumma. Från år 2005 växer skatternas förväntade avkastning med 102 miljoner euro. Skatteintäkterna ökar för att mängden intäkter från skatter förknippade med energi och bilism har ökat trots att skatterna för bilism sänkts. Miljöskatter riktar sig mest mot energiförbrukning. Energiskatternas andel av hela summan är 60 procent nästa år. Övriga stora skatter är bilskatten och fordonsskatten.

Miljöskatternas andel av statens sammanlagda skatteintäkter var i Finland år 2002 fjärde högst av EU15-länderna. Miljöskatternas andel var större bara i Danmark, Holland och Portugal.

Tabell 2. Miljörelaterade skatter och avgifter åren 2002-2006

Statliga miljörelaterade skatter och avgifter, miljoner euro
  2002
BS
2003
BS
2004
BS
2005
B
2006
BP
Tilläggsaccis på alkoholdrycker 20 20 20 - -
Tilläggsaccis på läskedrycker 2 2 2 - -
Skatt på dryckesförpackningar - - - 13 13
Avgift för bekämpningsmedel 2 2 2 2 2
Energiskatter 2 756 2 900 2 901 3 010 2 979
Oljeavfallsavgift 4 3 3 3 3
Bilskatt 1 023 1 207 1 235 1 200 1 300
Oljeskyddsavgift 6 9 9 9 9
Fordonsskatt 446 473 642 536 560
Avfallsskatt 32 41 42 53 62
Sammanlagt 4 291 4 657 4 857 4 826 4 928
BS = Bokslut, B = Budget, BP = Budgetproposition

Finlands växthusgasutsläpp överstiger Kyotos utsläppsmål

De sammanräknade växthusgasutsläppen var i Finland år 2003 85,6 miljoner ton, det vill säga 15 miljoner ton mer än år 1990, som är basåret i Kyotoprotokollet. Orsak till tillväxten var energiförbrukningens ökning, vattenkraftens knapphet på de nordiska elmarknaderna och tillfredsställandet av efterfrågan på el med stenkol och torv.

Enligt preliminära uppgifter minskade Finlands svaveldioxidutsläpp från år 2003 till 2004 med cirka 7 000 ton och kväveoxidutsläppen med 4 000 ton. Finlands svaveldioxidutsläpp per nationalprodukt är cirka en tredjedel mindre än i europeiska OECD-länder i genomsnitt. Av Finlands sura nedfall förorsakas största delen av fjärrtransport av nedfall.

Översikten Naturresurserna och miljön har publicerats sedan 1994 i samband statens budgetproposition. För denna översikt svarar miljöministeriet i samarbete med finansministeriet, handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet, Statistikcentralen och Finlands miljöcentral. Ordförande för den arbetsgrupp som berett översikten är överdirektör Markku Nurmi vid miljöministeriet.

Källa: Naturresurserna och miljön 2005. Miljöministeriet och statistikcentralen.

Tilläggsuppgifter: Miljöministeriet / Markku Nurmi (09) 1603 9440 eller 050 5599 146, Statistikcentralen / Jukka Hoffrén (09) 1734 3351

Länkar: www.stat.fi/miljooversikt