Pressmeddelanden 2005

29.12.2005

Folkmängden vid årsskiftet 5 255 000

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 255 000 i slutet av år 2005. Folkmängden beräknas öka med 18 400 personer, dvs. 0,4 procent under året. Ökningen är 1 500 personer större än året innan och den största på 11 år. Folkmängden ökar mer än föregående år på grund av ökningen av emigrationen och minskningen av immigrationen.

20.12.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2005

- Antalet sysselsatta 28 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent - Antalet arbetslösa lika stort som året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 8,0 procent, 207 000 personer arbetslösa - 28 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-november år 2005 i medeltal 34 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan.

15.12.2005

Informations- och kommunikationsteknik används mindre i Finland än i övriga Norden

I de nordiska länderna använde nästan fyra av fem 16-74-åringar Internet under våren 2005. Vanligast var användningen av Internet på Island, där 86 procent av befolkning använde Internet och näst vanligast i Sverige, där siffran var 81 procent. Av finländarna använde bara 73 procent Internet, dvs. minst i Norden. Uppgifterna framgår av Nordiska ministerrådets och de nordiska statistikbyråernas publikation "Nordic Information Society Statistics 2005".

7.12.2005

Forsknings- och utvecklingsutgifterna ökar långsamt

För forskning och produktutveckling användes närmare 5,3 miljarder euro år 2004. FoU-utgifterna ökade med fem procent, medan ökningen år 2003 var omkring 4 procent. Utgifterna steg med 250 miljoner euro från året innan. Fastän FoU-utgifterna inom företagssektorn ökade mest, dvs. med över 150 miljoner, minskade företagens andel av FoU-utgifterna något, till 70 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2004 (ung. Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2004).

5.12.2005

Utnämning vid Statistikcentralen: Tuula Kuivalainen utnämnd till marknadsföringsdirektör

Ekonomie magister Tuula Kuivalainen har utnämnts till marknadsföringsdirektör vid Statistikcentralen för femårsperioden 1.12.2005-30.11.2010. Marknadsföringsdirektören ansvarar för Statistikcentralens marknadsföring och stödet för kundprocesser samt för de tjänster regionkontoren producerar. Dessutom koordinerar och utvecklar hon den avgiftsbelagda kundverksamheten.

23.11.2005

Uppslagsverket för statistikbranschen - Statistisk årsbok för Finland 2005 - har utkommit

Det statistiska samlingsverket "Statistisk årsbok för Finland 2005" har utkommit. Statistiken är grupperad i 32 ämnesområden som täcker hela det finländska samhället - statistik över bl.a. befolkningen, näringsgrenar, levnadsförhållanden, utbildning och kultur, ekonomi och företagsverksamhet samt miljön finns med. Årsboken, som utges av Statistikcentralen, innehåller 702 sidor och 688 statistiktabeller och -figurer, ett flertal temakartor och en internationell del på 81 sidor. Utöver de nyaste årsuppgifterna har boken långa tidsserier och regionala uppgifter. Statistikcentralen har gett ut boken sedan år 1879.

22.11.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2005

- Antalet sysselsatta 55 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,9 procent - Antalet arbetslösa 18 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 185 000 arbetslösa - 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-oktober år 2005 i medeltal 34 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan.

11.11.2005

Finlands ekonomi stark i nordisk jämförelse

Produktionen i Finland har ökat med 38 procent från år 1995 till år 2004, mest av alla nordiska länder. Ökningen är tvåfaldig jämfört med genomsnittet i euroområdet. I medlet av 1990-talet låg inkomstnivån (BNP per capita) i Finland under genomsnittet för euroområdet, för närvarande ligger den klart över genomsnittet. Uppgifterna framgår av den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok 2005. Den presenterar jämförande statistiska uppgifter om bl.a. miljön, befolkningen, arbetsmarknaden, näringslivet och ekonomin. Statistiken omfattar de fem nordiska länderna och de självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

25.10.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2005

- Antalet sysselsatta 32 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,0 procent - Antalet arbetslösa nästan oförändrat - Det relativa arbetslöshetstalet 7,1 procent, 184 000 arbetslösa - 30 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-september år 2005 i medeltal 32 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan.

4.10.2005

Chefdirektör Liikanen vid Statistikcentralens 140-års jubileumsseminarium

"Alla parter inom samhällspolitiken borde sätta sig in i produktivitetsbegreppet och dess beskrivning, konstaterade Finlands Banks chefdirektör Erkki Liikanen vid Statistikcentralens jubileumsseminarium i dag i Helsingfors. I forsättningen borde man fästa speciell uppmärksamhet på beskrivningen och statistikföringen av produktivitet, eftersom sambandet mellan produktivitet och välfärd har blivit lösare i integrerade ekonomier. Enligt Liikanen ska detta beaktas vid uppskattning av både för hur höga löner, stora utdelningar och stor skuldsättning i ekonomin det finns utrymme för. Han önskar också allt mer exaktare analys och statistikföring av den offentliga sektorn, i synnerhet produktiviteten inom den offentliga förvaltningen och tjänster.

20.9.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2005

- Antalet sysselsatta 20 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 69,0 procent - Antalet arbetslösa 21 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 188 000 personer arbetslösa - 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.9.2005

Statens miljöutgifter knappa 900 miljoner euro nästa år

Av statsbudgeten används år 2006 direkt till miljöutgifter 895 miljoner euro, vilket är 2,3 % av budgetpropositionens slutsumma. Miljöutgifterna är år 2005 uppskattningsvis 969 miljoner euro det vill säga 2,6 procent av statsbudgetens slutsumma. Utöver staten hade till exempel kommunsektorn 629 miljoner euro miljöutgifter år 2004.

12.9.2005

Utnämning vid Statistikcentralen: SVM Hannele Orjala statistikdirektör för enheten Företagskonjunkturer

Magister i samhällsvetenskaper Hannele Orjala har utnämnts till statistikdirektör för Statistikcentralens enhet Företagskonjunkturer för femårsperioden 1.10.2005-30.9.2010.

23.8.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2005

- Antalet sysselsatta var nästan oförändrat - Det relativa sysselsättningstalet 70,7 procent - Antalet arbetslösa 15 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 7,3 procent, 197 000 arbetslösa - 23 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-juli år 2005 i medeltal 34 000 fler sysselsatta än under motsvarande period ifjol

26.7.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2005

- Antalet sysselsatta 40 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 71,5 procent - Antalet arbetslösa nästan oförändrat - Det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, 239 000 personer arbetslösa - 29 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-juni år 2005 i medeltal 39 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

30.6.2005

Nya statistikuppgifter i fortsättningen som pressmeddelanden och offentliggöranden

Statistikcentralens svenska webbsidor har förnyats. I samband med förnyelsen har praxis med offentliggöranden av nya statistikuppgifter och synligheten av dem i webbtjänsten reviderats.

29.6.2005

Utnämning vid Statistikcentralen: Ilkka Hyppönen överdirektör för statistikproduktionen

Politices kandidat Ilkka Hyppönen har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod fr.o.m. 1.8.2005. Hans uppgift är att leda och utveckla statistikproduktionens enhetlighet, resultat och processer på så sätt att de motsvarar internationella och inhemska informationsbehov.

21.6.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2005

- Antalet sysselsatta 39 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,5 procent - Antalet arbetslösa 39 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 10,2 procent, 274 000 arbetslösa - 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-maj år 2005 i medeltal 38 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

31.5.2005

Industriproduktionen sjönk i april med 0,3 procent från mars

I april 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,3 procent mindre än i mars.

27.5.2005

Fickstatistiken Finland i siffror 2005 har utkommit

Statistikcentralens Finland i siffror 2005 har utkommit. Det datapaket på 40 sidor som gäller Finland och finländare presenterar med hjälp av statistik och grafiska figurer såväl Finlands befolkning, ekonomi, industri, kultur som val. Fickstatistiken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

27.5.2005

Goda möjligheter att spara - tron på Finlands ekonomi försvagas

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i stort sett oförändrad i maj jämfört med föregående månad och maj i fjol. Konsumenternas förtroendeindikator var 14,0, medan den i april och för ett år sedan var 13,5. Förtroendeindikatorn låg också på samma nivå som indikatorns långvariga medeltal. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer var synen på den egna ekonomin fortfarande stark i maj och oförändrad jämfört med april. Tron på möjligheterna att spara förbättrades och nådde en rekordnivå. Däremot försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi och utvecklingen av arbetslösheten ytterligare bland konsumenterna. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsument-barometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 2 och 19 maj gjordes med 1 513 personer bosatta i Finland.

24.5.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2005

- Antalet sysselsatta 43 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 66,4 procent - Antalet arbetslösa 12 000 färre än för ett år sedan - Det relativa arbetslöshetstalet 10,0 procent, 260 000 personer arbetslösa - 39 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under januari-april år 2005 i medeltal 38 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

17.5.2005

Producentprisindexen för april 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från april i fjol till april i år med 1,1-6,2 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja, baskemikalier, oljeprodukter samt järn, stål och järnlegeringar blev dyrare. Stegringen av importpriser dämpades av att eltekniska produkter och läkemedel blev billigare.

13.5.2005

Inflationen i EMU-länderna i april 2,1 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i april 2,1 procent. I mars var den också 2,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i april 1,1 procent.

13.5.2005

Inflationen tilltog i april till 1,2 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 1,2 procent i april. I mars var den 1,0 procent. Den största orsaken till det svaga tilltagandet av inflationen var att bensinen blev dyrare.

12.5.2005

Totalproduktionen ökade något i mars

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i mars med 0,1 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar en lika stor ökning för ekonomin.

29.4.2005

Bostadspriserna steg något i januari-mars

Enligt förhandsuppgifterna steg bostadspriserna något under det första kvartalet av år 2005. Priserna på gamla höghusbostäder steg i genomsnitt med 0,6 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Priserna i huvudstadsregionen steg med 0,2 procent och i övriga delar av landet med 1,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som baserar sig på skatteförvaltningens material. Förhandsuppgifterna omfattar omkring två tredjedelar av bostadsaffärerna med gamla höghusbostäder och radhusbostäder.

29.4.2005

Industriproduktionen ökade i mars med knappt en procent från februari

I mars 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,9 procent större än i februari. Den säsongrensade industriproduktionen ökade med 1,1 procent från mars 2004.

27.4.2005

Bostadsköp och fondplaceringar lockar hushållen

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i april jämfört med föregående månad. Konsumenternas förtroendeindikator var 13,5, medan den i mars var 16,4. Förtroendeindikatorn låg dock på föregående års nivå och var densamma som indikatorns långvariga medeltal. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer var synen på den egna ekonomin i april oförändrad jämfört med mars, övriga delfaktorer förändrades något i en negativ riktning. Tron på den egna ekonomin påskyndade hushållens planer på att köpa bostad och sparandet i placeringsfonder ökade också. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 1 och 19 april gjordes med 1 559 personer bosatta i Finland.

26.4.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2005

- Antalet sysselsatta 51 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,1 procent - Antalet arbetslösa 23 000 färre än för ett år sedan - Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent, 219 000 personer arbetslösa - 41 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Under första kvartalet 2005 i medeltal 36 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

20.4.2005

Totalproduktionen ökade i februari

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i februari med 0,4* procent från månaden innan. Trenden för totalproduktionen visar att ekonomin varit på samma nivå som föregående månad.

18.4.2005

Producentprisindexen för mars 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från mars i fjol till mars i år med 1,5-5,5 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja, baskemikalier samt järn, stål och järnlegeringar blev dyrare. Stegringen av importpriser dämpades av att eltekniska produkter och läkemedel blev billigare.

14.4.2005

Inflationen i EMU-länderna i mars 2,1 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i mars 2,1 procent. I februari var den också 2,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i mars 0,9 procent.

14.4.2005

Inflationen tilltog i mars till 1,0 procent

Enligt Statistikcentralen tilltog förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, till 1,0 procent. I februari var den 0,2 procent. Ökningen var väntad, eftersom inverkan av alkoholskattesänkningen på inflationen på årsnivå upphörde.

31.3.2005

Industriproduktionen i februari på samma nivå som i januari

I februari 2005 var den säsongrensade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,1 procent mindre än i januari. Den säsongrensade industriproduktionsvolymen sjönk med 0,7 procent från februari 2004.

29.3.2005

Konsumenternas förtroende för ekonomin starkare än för ett år sedan

Konsumenternas förtroende för ekonomin var i stort sett oförändrat i mars jämfört med föregående månad. Konsumenternas förtroendeindikator var 16,4, medan den var 16,8 i februari. Förtroendeindikatorn låg dock klart över sitt långvariga medeltal och var nästan fyra enheter högre än under motsvarande tidpunkt i fjol. Ökningen från i fjol beror närmast på att synen på arbetslösheten förändrats och blivit mindre pessimistisk. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer förbättrades bara synen på Finlands ekonomiska situation, övriga delfaktorer visade i mars små negativa förändringar jämfört med föregående månad. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 1 och 17 mars gjordes med 1 630 personer bosatta i Finland.

22.3.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2005

- Antalet sysselsatta 40 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 66,7 procent - Antalet arbetslösa 8 000 fler än för ett år sedan - Det relativa arbetslöshetstalet 9,2 procent, 237 000 personer arbetslösa - 43 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

21.3.2005

Totalproduktionen sjönk från föregående månad, en ökning på 1,7 % från året innan

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen sjönk volymen av totalproduktionen i januari med en procent efter en kraftig ökning i december. Också trenden för totalproduktionen visar en lindrig nedgång för ekonomin.

17.3.2005

Producentprisindexen för februari 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från februari i fjol till februari i år med 1,5 - 5,8 procent. Importpriserna steg mest, speciellt på grund av att råolja, baskemikalier samt järn, stål och järnlegeringar blev dyrare. Stegringen av exportpriser dämpades av att eltekniska produkter och läkemedel blev billigare.

14.3.2005

Inflationen i EMU-länderna i februari 2,0 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i februari 2,0 procent. I januari var den 1,9 procent. Motsvarande inflation i Finland var i februari 0,0 procent.

14.3.2005

Inflationen i februari 0,2 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, den samma som i januari, 0,2 procent.

28.2.2005

Bruttonationalprodukten ökade med 3,7 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade bruttonationalproduktens volym år 2004 med 3,7 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. den sammanlagda värdeökningen av de producerade varorna och tjänsterna, var i fjol 150 miljarder euro. Under årets första kvartal var produktionen 1,0 procent större än kvartalet innan, under årets andra kvartal 0,8 och tredje kvartal 1,1 procent större. Under årets sista kvartal ökade bruttonationalprodukten med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal.

28.2.2005

Industriproduktionen minskade i januari med 4,1 procent från december

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 4,1 procent mindre i januari år 2005 än i december 2004. Den säsongrensade produktionsvolymen ökade med 1,1 procent jämfört med januari år 2004.

28.2.2005

Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin rekordstort

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes klart i februari. Konsumenternas förtroendeindikator var 16,8, medan den i januari var 12,3 och för ett år sedan 11,1. Förtroendeindikatorns alla fyra delfaktorer förbättrades i februari jämfört med föregående månad, uppskattningarna av Finlands ekonomi förbättrades emellertid bara något. I februari var konsumenternas syn på ekonomin den positivaste sedan januari 2001. Förtroendet för den egna ekonomin har aldrig varit lika stark. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 15 februari med 1 546 personer bosatta i Finland.

22.2.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2005

- Antalet sysselsatta 18 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 65,3 procent - Antalet arbetslösa 8 000 fler än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 9,8 procent, 249 000 arbetslösa - 38 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.2.2005

Producentprisindexen för januari 2005

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från januari i fjol till januari i år med 0,6-4,5 procent. Importpriserna steg mest, dvs. med 4,5 procent. Importprisindexet steg speciellt på grund av att råolja, förädlade metallprodukter och baskemikalier blev dyrare. Exportpriserna steg med 1,1 procent från januari i fjol. Prisstegringen påverkades kraftigast av att oljeprodukter och baskemikalier blev dyrare.

15.2.2005

Totalproduktionen ökade i december

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i december med 0,9 procent från föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar tillväxt för ekonomin.

14.2.2005

Inflationen avtog i januari till 0,2 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,2 procent i januari. I december var den 0,4 procent.

14.2.2005

Inflationen i EMU-länderna i januari 2,1 procent enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i januari 2,1 procent. I december var den 2,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari -0,2 procent.

31.1.2005

Bostadspriserna nästan oförändrade under oktober-december

Enligt förhandsuppgifterna var bostadspriserna nästan oförändrade under sista kvartalet år 2004. Priserna på gamla höghusbostäder steg i medeltal med 0,2 procent på hela landets nivå jämfört med föregående kvartal. Inom huvudstadsregionen steg priserna med 0,1 procent och på annat håll i Finland med 0,3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisstatistik över bostäder, som bygger på statsförvaltningens material. Förhandsuppgifterna innehåller omkring två tredjedelar av handeln med höghus- och radhusbostäder. De slutliga uppgifterna som utges i april 2005 täcker alla bostadsaffärer.

31.1.2005

Industriproduktionen ökade i december med 7,3 procent från november

Enligt Statistikcentralen var den säsongrensade industriproduktionen 7,3 procent större i december 2004 än i november. Den ursprungliga produktionsvolymen ökade med 12,3 procent jämfört med december 2003. År 2004 ökade den ursprungliga produktionsvolymen med 4,8 procent från motsvarande period året innan.

27.1.2005

Konsumtionen upplevs som fördelaktig i januari

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något vid årsskiftet. Konsumenternas förtroendeindikator var 12,3 i januari, medan den var 14,6 i december. Förtroendet för ekonomin var dock ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer visade förväntningarna på den egna och Finlands ekonomiska situation samt uppskattningen av möjligheterna att spara en liten minskning i januari jämfört med föregående månad. Förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten var oförändrade. Konsumenterna ansåg å andra sidan att det var mycket fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsument-barometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 3 och 19 januari gjordes med 1 573 personer bosatta i Finland.

25.1.2005

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2004

- Antalet sysselsatta oförändrat - Det relativa sysselsättningstalet 66,3 procent - Antalet arbetslösa 14 000 färre - Det relativa arbetslöshetstalet 7,7 procent, 195 000 arbetslösa - 21 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

20.1.2005

Totalproduktionen ökade i november

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i november med 0,4 procent jämfört med föregående månad. Också trenden för totalproduktionen visar tillväxt för ekonomin.

17.1.2005

Producentprisindexen för december 2004

Enligt Statistikcentralen steg producentprisindexen från december 2003 till december 2004 med 0,1-3,5 procent. Importpriserna steg mest, dvs. med 3,5 procent. Stegringen av importpriserna berodde speciellt på att råolja, förädlade metallprodukter, metallmalmer samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare. Prisstegringen dämpades av att eltekniska produkter och medicinska preparat blev billigare.

14.1.2005

Inflationen i EMU-länderna enligt de preliminära uppgifterna 2,3 procent

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i EMU-länderna i december 2,3 procent. I november var den 2,2 procent. Motsvarande inflation i Finland var i december 0,1 procent.

14.1.2005

Inflationen i december 0,4 procent

Enligt Statistikcentralen var förändringen av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, 0,4 procent i december i fjol. I november var den 0,5 procent. Fjolårets genomsnittliga inflation var 0,2 procent.