Pressmeddelande 27.4.2005

Bostadsköp och fondplaceringar lockar hushållen

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i april jämfört med föregående månad. Konsumenternas förtroendeindikator var 13,5, medan den i mars var 16,4. Förtroendeindikatorn låg dock på föregående års nivå och var densamma som indikatorns långvariga medeltal. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer var synen på den egna ekonomin i april oförändrad jämfört med mars, övriga delfaktorer förändrades något i en negativ riktning. Tron på den egna ekonomin påskyndade hushållens planer på att köpa bostad och sparandet i placeringsfonder ökade också. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 1 och 19 april gjordes med 1 559 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas syn på ekonomin i april 2005

April 2005 nettotal Mars 2005 nettotal April 2004 nettotal Medeltal 10/95-4/05
Konsumenternas förtroendeindikator 13,5 16,4 13,0 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 11,9 12,0 11,2 9,1
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 40,2 46,2 40,7 31,1
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 4,4 8,9 8,1 7,4
Arbetslösheten om 12 mån. jämfört med nuläget -2,5 -1,8 -8,1 6,6
Inflationen om 12 mån., % 2,1 2,1 1,6 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 6,0 2,7 2,3 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 31,4 31,3 29,7 24,3
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 26,4 26,6 32,8 20,5
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 17,9 14,2 13,3 5,1
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 33,0 35,7 35,7 22,4
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I april trodde 27 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 18 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i mars 33 och 15 procent. I april litade 31 procent av konsumenterna fortfarande på att den egna ekonomi förbättras och bara 10 procent var rädda för att den blir sämre under de följande 12 månaderna.

I april bedömde 33 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 29 procent trodde på att arbetslösheten minskar. 11 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslöshet hade ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men fler än det, dvs. 17 procent, antog åter att risken hade minskat. Ännu för en månad sedan var andelarna lika stora. Konsumenterna trodde att konsumentpriserna stiger med 2,1 procent under de följande 12 månaderna.

I april ansåg 75 procent av konsumenterna att det är en bra tidpunkt att ta lån och av hushållen planerade 13 procent att ta lån under de följande 12 månaderna. 64 procent av konsumenterna ansåg i april att det är fördelaktigt att spara. Av hushållen hade 64 procent sparat och 75 procent av hushållen trodde att de kunde spara under det följande året. Av hushållen hade redan 24 procent placerat pengar i placeringsfonderna och 22 procent hade för avsikt att göra det under de kommande månaderna.

I april ansåg 47 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Motsvarande andel för ett år sedan var 55 procent. Konsumenterna hade fortfarande ett stort antal planer på att bland annat reparera och inreda bostaden, att skaffa fortskaffningsmedel och att resa. Inom ett år tänkte 17 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och något fler än tidigare, dvs. 10 procent, bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-4/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi
10/1995-4/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, mars 2005
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-3/2005*

*räknat på basis av säsongrensade serier; Ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, Mars 2005 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi