Pressmeddelande 27.1.2005

Konsumtionen upplevs som fördelaktig i januari

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något vid årsskiftet. Konsumenternas förtroendeindikator var 12,3 i januari, medan den var 14,6 i december. Förtroendet för ekonomin var dock ungefär på samma nivå som för ett år sedan. Av förtroendeindikatorns fyra delfaktorer visade förväntningarna på den egna och Finlands ekonomiska situation samt uppskattningen av möjligheterna att spara en liten minskning i januari jämfört med föregående månad. Förväntningarna på utvecklingen av arbetslösheten var oförändrade. Konsumenterna ansåg å andra sidan att det var mycket fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Uppgifterna grundar sig på Statistikcentralens konsument-barometer. Den bygger på intervjuer som mellan den 3 och 19 januari gjordes med 1 573 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas syn på ekonomin i januari 2005

Januari 2005 nettotal December 2004 nettotal Januari 2004 nettotal Medeltal 10/95-1/05
Konsumenternas förtroendeindikator 12,3 14,6 11,8 13,5
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 10,9 12,1 12,5 9,0
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 40,2 47,0 42,5 30,8
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 5,1 6,2 8,5 7,5
Arbetslösheten om 12 mån. jämfört med nuläget -6,9 -6,8 -16,3 6,8
Inflationen om 12 mån., % 1,9 1,9 1,6 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 4,8 1,2 .. ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 28,6 29,8 30,9 24,1
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 34,5 16,9 37,2 20,3
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 15,2 14,8 13,7 4,8
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 30,2 29,1 31,5 22,1
Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I januari trodde 29 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under detta år. 18 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I januari litade 31 procent av konsumenterna på att deras egen ekonomi förbättras, men något flera än tidigare, dvs. 12 procent, var rädda för att den blir sämre under året.

I januari bedömde 36 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar i år och 24 procent trodde på lägre arbetslöshet. Motsvarande andelar var för ett år sedan 48 och 20 procent. 14 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslöshet hade ökat för deras egen del under de senaste månaderna, men ännu fler, dvs. 18 procent, antog åter att risken hade minskat. Konsumenterna trodde att konsumentpriserna stiger med 1,9 procent i år.

I januari ansåg 73 procent av konsumenterna att det är en bra tidpunkt att ta lån och av hushållen planerade 13 procent att ta lån under de följande 12 månaderna. 63 procent av konsumenterna ansåg i januari att det är fördelaktigt att spara. Av hushållen hade 62 procent sparat och 75 procent av hushållen trodde att de kunde spara under året.

I januari ansåg 53 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. En månad innan var 44 procent av konsumenterna av den åsikten. Hushållen hade ett mycket stort antal planer på att bland annat reparera bostaden och resa. Inom ett år tänkte 19 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-1/2005

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi
10/1995-1/2005

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, december 2004
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-12/2004*

*räknat på basis av säsongrensade serier; Ingen barometer för Malta; uppgift om Frankrike saknas på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2004 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2005, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi