Pressmeddelande 25.4.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2006

- Antalet sysselsatta 30 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,6 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 211 000 personer arbetslösa
- 50 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta 44 000 fler under det första kvartalet år 2006 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i mars 2 395 000, dvs. 30 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet arbetsplatser ökade mest i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i mars 67,6 procent. Detta var 0,5 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,9 procentenheter till 68,7 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter och var 66,5 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet steg till 68,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 3/2005 - 3/2006, tusen personer

  Mars 2006 Mars 2005 FÖRÄNDRING , %
3/05-3/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 395 2 365 1,3
 - löntagare 2 095 2 062 1,6
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 300 302 -0,8
 Relativt sysselsättningstal, % 67,6 67,1 0,52
 Arbetslösa 1 211 219 -3,3
 Relativt arbetslöshetstal, % 8,1 8,5 -0,4 2
 Arbetskraften totalt 2 607 2 584 0,9
 Arbetskraftsandel, % 65,9 65,5 0,4 2
 Utanför arbetskraften totalt 1 351 1 360 -0,6
 - studerande 355 361 -1,6
 - i hushållsarbete 102 89 14,3
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
76 81 -6,7
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 258 278 -7,2
 - arbetslösa längre än ett år 68 74 -7,4
 Sysselsatta genom åtgärder 37 39 -5,0
 I arbetskraftsutbildning 34 35 -3,6
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 18 4,1
 Nya lediga arbetsplatser vid
arbetskraftsbyråerna
50 41 20,2
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
  1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i mars 211 000 arbetslösa, dvs. 7 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 8,1 procent, då det året innan var 8,5 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i mars 7,9 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 0,9 procentenheter till 8,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter och var också 8,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 19,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 15,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det första kvartalet år 2006i medeltal 2 381 000 personer, dvs. 44 000 fler än under motsvarande period året innan. Sysselsättningen ökade bara inom den privata sektorn. Företagarnas andel av de sysselsatta ökade något. Sysselsättningen ökade under det första kvartalet inom branschgrupperna metallindustri o.d. industri, företagstjänster och sociala tjänster. Granskat efter län var sysselsättningsutveckling fortsatt god i Västra, Södra och Östra Finland. Antalet arbetslösa uppgick å sin sida till 219 000, dvs. 16 000 färre än i januari-mars år 2005.

I slutet av mars 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 258 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 20 000 mindre än i mars året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 2 000 lägre jämfört med mars i fjol. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 25 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i mars året innan. I mars anmäldes 50 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i mars året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ±16 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt   
EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)