Pressmeddelanden 2006

19.12.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i november 2006

- Antalet sysselsatta 54 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,8 procent - Antalet arbetslösa 32 000 färre än för ett år sedan - Det relativa arbetslöshetstalet 6,7 procent, 175 000 personer arbetslösa - 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta 41 000 fler under januari-november år 2006 än under motsvarande period året innan

5.12.2006

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

Statistikcentralens samlingspublikation om statistik över byggande och boende har kommit ut. Årsboken Rakentaminen ja asuminen (Byggande och boende) innehåller statistiska uppgifter om 19 olika ämnesområden i form av översikter, produktbeskrivningar, tabeller och figurer. Boken innehåller också internationella jämförelseuppgifter. De flesta uppgifterna i årsboken härstammar från Statistikcentralens statistik, men boken innehåller också material av bl.a. Statens bostadsfond, Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten och arbetsministeriet.

4.12.2006

De finländska hushållen är flitiga återanvändare

Enligt Statistikcentralens pågående konsumtionsundersökning är finländarna flitiga återanvändare. Det må sedan gälla tidningar, problem- eller bioavfall. Också loppmarknaderna har blivit ett naturligt sätt för finländarna att återanvända varor. Dessa preliminära uppgifter har erhållits ur intervjuerna under den första hälften av den ettåriga konsumtionsundersökningen.

1.12.2006

Datapaketet över trafik utkommit

Samlingsverket för trafikstatistik Statistisk årsbok över trafiken i Finland 2006 har utkommit. Statistikcentralens publikation innehåller tabeller och figurer över väg-, järnvägs-, sjö- och lufttrafik samt datakommunikation. Dessutom ingår gemensamma tabeller över alla trafikformer samt internationella jämförelser. Utöver de nyaste årsuppgifterna innehåller boken också långa tidsserier och regionala uppgifter. Utöver Statistikcentralen härstammar uppgifterna bl.a. från VR-Group, Vägförvaltningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket Finavia och Posten Finland Abp. Årsboken är finsk- och engelskspråkig.

30.11.2006

I ljuset och skuggan av statistik

Om händelserna år 2005 fördelas jämnt på årets alla dagar är resultatet under ett dygn i Finland följande:

27.11.2006

Priset per arbetstimme steg i Finland med 4,2 procent år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg kostnaden per arbetad timme inom den privata och kommunala sektorn med 4,2 procent år 2005. Omkring två tredjedelar av bruttoökningen av kostnaderna berodde på avtalshöjningar och nästan 40 procent på glidningar och strukturfaktorer.

21.11.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2006

- Antalet sysselsatta var nästan lika stort som året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,8 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 7,2 procent, 187 000 personer arbetslösa - 35 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta 40 000 fler under januari-oktober år 2006 än under motsvarande period året innan

16.11.2006

Elektronisk informationsförmedling allt viktigare i företagen

De flesta företagen, dvs. 88 procent, som sysselsätter minst fem personer har ersatt åtminstone en del av sin papperspost med elektroniska förbindelser under de senaste fem åren. 36 procent av företagen har i betydande grad ersatt papperspost med elektroniska förbindelser och 10 procent i huvudsak eller helt. Av företagen har 96 procent internetförbindelse och 67 procent webbsidor. Intranet har 29 procent av företagen och extranet 19 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning Internet och elektronisk handel i företag 2006. De statistiska uppgifterna i undersökningen har samlats in med en enkät under våren 2006.

13.11.2006

Lönesumman inom industrinäringarna ökade med en procent under juli-september

Enligt Statistikcentralen var lönesumman inom industrin under det tredje kvartalet 2006 1,1 procent större än under motsvarande period året innan. Jämfört med årets första och andra kvartal avtog tillväxten eftersom lönesumman inom industrin var i januari-mars samt i april-juni 4,4 procent större än året innan.

31.10.2006

Den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder är alkoholrelaterad

År 2005 var alkoholen, dvs. alkoholsjukdomar och förgiftningar den vanligaste dödsorsaken bland män i arbetsför ålder. Alkoholrelaterade dödsorsaker gick förbi kranskärlssjukdomar som under tiotals år varit den ledande dödsorsaken. Bland kvinnor i arbetsför ålder var de alkoholrelaterade dödsorsakerna en nästan lika vanlig dödsorsak som bröstcancer. Ökningen av alkoholdödligheten var särskilt snabb åren 2004 och 2005. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över dödsorsaker.

27.10.2006

Hushållens finansiella förmögenhet ökade kraftigt i fjol

Hushållens finansiella förmögenhet ökade i fjol med 15,5 miljarder euro. Av tillväxten bestod 8 miljarder av värdeökningen av placeringar. Tillväxten av de finansiella tillgångarna har ökat kraftigare bara år 1999, då de ökade med rentav 23 miljarder euro i takt med de stigande aktiekurserna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens finansräkenskaper.

24.10.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i september 2006

- Antalet sysselsatta 38 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,8 procent, 179 000 personer arbetslösa - 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta 44 000 fler under januari-september år 2006 än under motsvarande period året innan

19.10.2006

Konsumentbarometern efter landskap: Digitaliseringen sätter fart på planer att skaffa hemelektronik

Konsumenternas uppskattningar om utvecklingen av deras egen ekonomi har länge varit mycket positiva. De gynnsamma utsikterna för ekonomin och den kontinuerligt bättre penningsituationen har ökat hushållens inköpsplaner. Planer på att skaffa bostad har ökat relativt sett mest, på fem år har de blivit en och en halv gånger större. Under samma period har planerna på att köpa hobbyredskap och hemelektronik samt planerna på att renovera bostad ökat med en tredjedel. Uppgifterna bygger på Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i juli-september 4 601 personer bosatta i Finland.

17.10.2006

Innovationer hos nästan 40 procent av företagen

2.10.2006

Företagsportalen - en ny kanal till företagsinformation

Statistikcentralen har öppnat en ny företagsportal (www.tilastokeskus.fi/yrityksille) med samlade uppgifter om Statistikcentralens tjänster för affärslivet. Företagsportalen är avsedd för alla som behöver företagsinformation: företag, företagare och aktörer som betjänar företagen.

22.9.2006

Gårdsbrukens inkomster ökade år 2004

Gårdsbrukens inkomster från jordbruk uppgick år 2004 till i genomsnitt 15 338 euro. Inkomstnivån steg från året innan med 223 euro, dvs. 1,5 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk år 2004. Uppgifterna i statistiken baserar sig på beskattningsuppgifterna från totalt 60 278 gårdsbruk.

20.9.2006

Energiförbrukningen ökade med 11 procent i början av året

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi 759 petajoule under det första halvåret 2006, vilket är nästan 11 procent mer än under motsvarande period år 2005. Elförbrukningen var 46 terawattimmar (TWh), dvs. 11 procent mer än året innan. Koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen gick upp med 10 procent jämfört med utsläppen året innan. Uppgången berodde till största delen på den ökade energiförbrukningen inom industrin jämfört med den låga nivån året innan.

19.9.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2006

- Antalet sysselsatta 69 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 70,5 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent, 185 000 personer arbetslösa - 41 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - I januari-augusti 2006 i genomsnitt 44 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

18.9.2006

Investeringar i finansieringsleasing ökade i fjol med 24 procent

Inhemska kreditinstitut och andra företag som erbjuder leasingfinansiering finansierade år 2005 anskaffningar av anläggningstillgångar med finansieringsleasingavtal till ett värde av 1 590 miljoner euro. Av detta utgjorde värdet på egentlig finansieringsleasing 1 384 miljoner och värdet på sale and lease back-avtal och fastighetsleasing 206 miljoner euro. Investeringar i finansieringsleasing ökade under år 2005 med 24 procent, dvs. med 308 miljoner euro från året innan. Däremot minskade hyrorna från finansieringsleasingverksamheten med 2 procent. Totalt betalades 849 miljoner euro i hyror. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över finansieringsleasing.

15.9.2006

En arbetad timme kostade 25 euro inom den privata sektorn år 2004

År 2004 kostade en arbetad timme 25,1 euro inom den privata sektorn, 22,8 euro inom den kommunala sektorn och 26,5 euro inom staten. Inom privata förädlingsnäringar var priset på en arbetad timme 26,3 euro och inom privata servicenäringar 24,0 euro. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens arbetskraftskostnadsstatistik gällande den privata och kommunala sektorn.

14.9.2006

Statens miljöutgifter ökar nästa år

I statens budgetproposition för år 2007 har 40 miljoner euro mer än i årets budget reserverats för miljöskyddsutgifter. Ökningen beror i sin helhet på miljöstödet för jordbruket, som ökar från 265 miljoner euro till 311 miljoner euro. Överföringarna mellan momenten i budgeten inverkar på ökningen av miljöstödet för jordbruket och de stöd som odlarna får ökar inte i praktiken. Uppgifterna framgår av miljöministeriets och Statistikcentralens översikt Naturresurserna och miljön 2006.

5.9.2006

Mängden problemavfall fortsatte att öka

År 2004 uppkom i Finland totalt omkring 66 miljoner ton avfall. Mineralutvinning och byggverksamhet var fortfarande de största producenterna av avfallsprodukter, men industrin är på väg att nå samma storleksklass. Mängden industriavfall steg till nästan 16 miljoner ton. Jämfört med tidigare år var mängden problemavfall rekordstor, omkring 2,3 miljoner ton. Internationellt sett är det rätt så mycket. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens EU-rapport om avfallsstatistik.

22.8.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2006

- Antalet sysselsatta 46 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 71,8 procent - Antalet arbetslösa 18 000 färre än för ett år sedan - Det relativa arbetslöshetstalet 6,6 procent, 179 000 personer arbetslösa - 25 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - I januari-juli 2006 i genomsnitt 41 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

21.8.2006

Internationell jämförelse av förmögenheten

På IARIW-konferensen i Joensuu presenteras den 21 augusti de preliminära resultaten av Luxemburgs förmögenhetsundersökning (Luxembourg Wealth Study). Syftet med undersökningen har varit att förenhetliga mätningen av förmögenheten i olika länder och förbättra den internationella jämförbarheten. Tack vare den nya forskningsdatabasen är detta möjligt.

18.8.2006

Placeringsfondernas resultat uppgick till 4,9 miljarder euro år 2005

Under räkenskapsperioden uppvisade placeringsfonderna ett resultat på 4,9 miljarder euro i vinst år 2005, då resultatet året innan var 1,7 miljarder euro. Värdepappersintäkter, netto hade en andel av vinsten på 4,6 miljarder euro. Fonderna hade totalt 491 miljoner euro i utgifter. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över placeringsfondernas och fondbolagens bokslut.

10.8.2006

Internationella inkomst- och förmögenhetsforskare till Finland

I slutet av augusti samlas världens ledande forskare inom nationalinkomst och inkomstfördelning till Joensuu på IARIW:s 29:e generalförsamling (IARIW = International Association for Research in Income and Wealth, internationell förening för inkomst- och förmögenhetsforskning). Konferensen hålls 20-26.8.2006 i Joensuu universitets lokaliteter och antalet deltagare uppgår till närmare 300 experter inom området från 40 olika länder. Statistikcentralen svarar för de praktiska arrangemangen kring konferensen.

3.8.2006

Ny information om tidsanvändningen för undervisnings- och forskningspersonalen vid universitet och yrkeshögskolor

Den arbetstid som universitetens forsknings- och undervisningspersonal använde för att sköta uppgifterna uppgick till nästan 2 000 timmar under läsåret 2004 - 2005, personalen vid yrkeshögskolor använde något över 1 700 timmar. Vid universiteten varierar arbetstiderna klart mellan olika yrkesgrupper, vid yrkeshögskolorna är skillnaderna mellan tjänstegrupperna mindre. Undervisningspersonalen vid universitet använde i genomsnitt 40 procent av arbetstiden för forskning, i yrkeshögskolor var motsvarande andel 10 procent. När det gäller arbetsuppgifter som sköts varje vecka skötte universitetslärarna 15 procent via e-post, för lärarna vid yrkeshögskolor var motsvarande andel 12 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens omfattande undersökning om hur undervisnings- och forskningspersonalen vid universitet och yrkeshögskolor använde sin arbetstid under läsåret 2004 - 2005.

25.7.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2006

- Antalet sysselsatta 38 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 72,1 procent - Antalet arbetslösa 14 000 färre än för ett år sedan - Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 225 000 personer arbetslösa - 33 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - I januari-juni 2006 i genomsnitt 40 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

20.7.2006

Konsumentbarometern efter landskap: Bostadsköp planeras i rekordtakt

Under årets andra kvartal hade över 9 procent av hushållen för avsikt att skaffa ägarbostad under de följande 12 månaderna, detta är den högsta siffran någonsin. Ökningen av inköpsplanerna har varit relativt sett störst när det gäller planerna på att skaffa bostad. Planerna på att skaffa bostad har blivit mer än en och en halv gånger fler inom fem år. Också planer på att köpa fritidsartiklar och hemelektronik har ökat med en tredjedel inom fem år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i april-juni 4 606 personer bosatta i Finland.

5.7.2006

Två bilar av tre har låga utsläpp

I slutet av år 2005 fanns det i Finland totalt 2,8 miljoner bilar av vilka 2,4 miljoner var personbilar. Av alla bilar hade 67 procent och av personbilarna 72 procent katalysator eller var annars utrustade med teknik som ger låga utsläpp. Antalet bilar med katalysator har flerdubblats sedan början av 1990-talet, även om bilbeståndet förnyas rätt så långsamt. I Finland är medelåldern på bilarna ungefär 10 år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Ympäristötilasto 2006 som utkommer i dag.

4.7.2006

Utländska turister konsumerade 1,4 miljarder euro i Finland år 2005

År 2005 besökte något fler än 5 miljoner utländska turister Finland. Antalet turister ökade med 4 procent från året innan. De utländska besökarna lämnade totalt omkring 1,4 miljarder euro i Finland, dvs. 16 procent mer än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens och Centralen för turistfrämjandes Gränsintervjuundersökning år 2005.

29.6.2006

Krediterna till allmänheten ökade jämnt inom alla storområden år 2005

Beståndet av krediter till allmänheten uppgick i slutet av år 2005 till totalt 132 miljarder euro, dvs. 11 procent fler än året innan. Kreditbeståndet ökade inom alla storområden och i alla landskap. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över det regionala kreditbeståndet.

28.6.2006

Nyaste branschöversikten: Volymen av byggnadsinvesteringarna växer alltjämt

Konjunkturläget inom byggverksamheten var mycket gynnsamt under det första kvartalet år 2006, vilket bl.a. återspeglade sig i en god utveckling av omsättningen, sysselsättningen och volymen inom branschen. Också volymen av byggnadsinvesteringar ökade klart, med så mycket som 17 procent från året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste branschöversikt över byggverksamheten.

27.6.2006

Omsättningen inom företagssektorn fortsatte att öka år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter fortsatte en kraftig ökning av omsättningen inom företagssektorn år 2005. Omsättningen ökade med närmare 20 miljarder euro, dvs. 6,7 procent. Omsättningen för stora företag ökade med närmare 13 miljarder och omsättningen för små och medelstora företag med något under 7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Yritystoiminnan tulos 2005, ennakkotietoja (Ung. Företagsverksamhetens resultat 2005, preliminära uppgifter).

20.6.2006

Kreditkortsköpen ökade med en femtedel i fjol

År 2005 köptes varor och tjänster i Finland med kreditkort för 11,2 miljarder euro, vilket var drygt 20 procent mer än år 2004. Antalet köp ökade med 8,5 procent på årsnivå, och år 2005 uppgick antalet köp till totalt 167,7 miljoner. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utredning om kreditkort som bygger på en enkät riktad till kortbolag.

20.6.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2006

- Antalet sysselsatta 23 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent - Antalet arbetslösa nästan samma som året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 10,1 procent, 275 000 personer arbetslösa - 44 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - I januari-maj 2006 i genomsnitt 40 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

16.6.2006

Kapitalinkomsterna ökade hushållens inkomster och inkomstskillnader år 2004

Inkomstskillnaderna mellan hushållen ökade klart år 2004 jämfört med året innan. Ökningen av inkomstskillnaderna förklaras av att hushållens kapitalinkomster reellt sett var i genomsnitt 13 procent högre år 2004 än året innan. Särskilt dividendinkomsterna visade en kraftigt ökning: hushållen fick i genomsnitt en fjärdedel mer i dividendinkomster jämfört med året innan. Fr.o.m. år 2002 har hushållens dividendinkomster ökat med nästan 60 procent. År 2004 fick decilen med den största inkomsten 85 procent av dividendinkomsterna. Uppgifterna framgår av de slutliga uppgifterna i Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik år 2004.

9.6.2006

Fortsatt snabb ökning av kommunernas lånestock år 2005

År 2005 skedde inga större förändringar i kommunernas ekonomiska situation jämfört med året innan. Kommunernas finansiella läge var fortfarande ansträngt, årsbidragen var nästan på samma nivå som år 2004. Skatteinkomst- och statsandelsökningarna räcker nätt och jämnt till för att täcka försvagningen av verksamhetsbidraget. Kommunernas lånestock ökade igen med nästan en miljard euro, eftersom nya lån måste upptas för investeringar och låneamorteringar. Samkommunernas ekonomi fortsatte däremot att förstärkas i likhet med tidigare år. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi.

2.6.2006

Konsumentbarometern: Under hälften av hushållen har digital beredskap

Tills vidare har under hälften av hushållen i Finland, dvs. 47 procent, skaffat en digitalbox eller digital-TV. Däremot har redan 72 procent av hushållen dator och 67 procent internetanslutning. Men digitalboxen har också snabbt blivit allmän under de två senaste åren. Uppgifterna grundar sig på den enkät om apparater som görs fyra gånger om året i samband med Statistikcentralens konsumentbarometer. I enkäten deltog i maj 1 562 hushåll.

2.6.2006

Ny information om förändringarna i arbetslivet

De krav som ställs på chefsarbetet har ökat och varierar mer än tidigare, samtidigt som man har rört om organisationsstrukturen. Hur orkar cheferna med det? Varför har problemen med arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse ökat mer bland kvinnor, särskilt bland högre kvinnliga tjänstemän, än bland övriga löntagare? Hurdana återverkningar får den nya arbetstidsflexibliteten och förändringarna i informationsarbetet på arbetslivet? Finns det ett samband mellan kön och pensionsplaner? Hur påverkar åldrandet personens engagemang i arbetet? Bland annat dessa frågor om förändringar i arbetslivet och arbetsförhållandena tas upp i Statistikcentralens nya publikation Kaikilla mausteilla. Artikkeleita työolotutkimuksesta(Med allt på. Artiklar om arbetsmiljöundersökningen)med artiklar över undersökningen om arbetsförhållanden.

31.5.2006

Fler bredbandsanslutningar i de finländska hushållen än i de europeiska länderna i snitt

I februari 2006 hade 62 procent av de finländska hushållen internetanslutning. Fyra anslutningar av fem var bredbandiga. Totalt fanns det bredbandsanslutningar i fler än 1,2 miljoner hushåll. Enligt de uppgifter som insamlades år 2005 fanns det fler bredbandsanslutningar i de finländska hushållen än i de europeiska länderna i genomsnitt. Flest hushåll med bredbandsanslutningar fanns det på Island, i Nederländerna och i Danmark. Grekland, Cypern, Tjeckien och Irland låg däremot långt efter EU:s målsättning enligt vilken alla hushåll skall ha tillgång till bredband.

30.5.2006

Produktionen i tio landskap ökade snabbare än i hela landet år 2004

Efter ett par lugna år visade den finländska samhällsekonomin år 2004 tecken på återhämtning. Den 3,5-procentiga ökningen av bruttonationalprodukten fördelade sig rätt så jämnt på olika näringsgrenar. Industrin stod för drygt en tredjedel. Transportens och kommunikationens inverkan på ökningen var en femtedel och handelns något lägre. Också fastighetsverksamheten och kommunikationen ökade från nollnivån under föregående två år och genererade var sjunde euro av tillväxten. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens regionalräkenskaper.

29.5.2006

Omsättningen inom handeln ökade kraftigast i Östra Nyland år 2005

Enligt Statistikcentralens Konjunkturtjänst för kunder ökade omsättningen inom handeln år 2005 snabbast i Östra Nyland av alla Fasta Finlands landskap. Utöver i Östra Finland ökade omsättningen snabbare än i genomsnitt också i Kymmenedalen, Egentliga Finland, Nyland och Birkaland. Den totala omsättningen inom handeln i alla landskap i Fasta Finland år 2005 ökade med i genomsnitt 5,1 procent jämfört med föregående år. Omsättningen inom handeln ökade i alla landskap utom i Södra Karelen.

23.5.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2006

- Antalet sysselsatta 47 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent - Antalet arbetslösa 35 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, 225 000 personer arbetslösa - 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - I januari-april 2006 i genomsnitt 45 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

22.5.2006

Tieto&trendit: Förklaringen till de allt vanligare korttidsjobben ligger hos förvärvsarbetande studerande

Redan var sjunde sysselsatt är i dag samtidigt studerande och varannan studerande jobbar. Detta är en bidragande orsak till att korttidsjobben blivit allt vanligare, skriver Pekka Myrskylä i det nyaste numret av tidskriften Tieto&trendit.

19.5.2006

Eino H. Laurila-medaljen till professor Jouko Paunio

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2006 har tilldelats professor emeritus, politices doktor Jouko Paunio. Han har under sin karriär aktivt arbetat med nationella och internationella uppgifter inom nationalekonomi och ekonomisk forskning.

16.5.2006

Tillväxtöversikten ger mer information om konjunkturutvecklingen

Med hjälp av Statistikcentralens nya produkt Tillväxtöversiktenär det möjligt att mer noggrant än tidigare analysera företagens omsättning och lönesumma i ett kort utvecklingsperspektiv. Tillväxtöversikten erbjuder betydande tilläggsinformation om orsakerna till utvecklingen av ekonomin och om strukturomvandlingarna.

27.4.2006

I Lappland återspeglas inte ökningen av industrins omsättning på personalstyrkan

Enligt Statistikcentralens uppgifter har omsättningen inom industrin ökat kraftigt i landskapet Lappland under de senaste fyra åren. Utvecklingen i Lappland har varit betydligt snabbare än ökningen av industrins omsättning i hela landet. Ökningen av omsättningen har emellertid inte återspeglats på utvecklingen av antalet anställda. Omsättningen inom industrin i Lappland började öka igen år 2002 efter nedgången i början av 2000-talet, men antalet anställda vände för sin del nedåt samma år.

25.4.2006

Producentpriserna för tjänster steg i januari-mars

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster med 1,5 procent under det första kvartalet år 2006 jämfört med motsvarande kvartal året innan. Prisstegringen påverkades mest av att vägtransporten av gods och databehandlingstjänsterna blev dyrare jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Prisstegringen dämpades mest av att priserna på telekommunikation gick ned.

25.4.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i mars 2006

- Antalet sysselsatta 30 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,6 procent - Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 211 000 personer arbetslösa - 50 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - Antalet sysselsatta 44 000 fler under det första kvartalet år 2006 än året innan

20.4.2006

Konsumentbarometern efter landskap: Konsumenternas finansiella situation och sparmöjligheter mycket goda

Konsumenternas allmänna förtroende för ekonomin var fortfarande starkt under årets första kvartal. Värdet för förtroendeindikatorn var 14,4. Värdet sjönk med en halv poäng från föregående kvartal, men var en poäng över det långvariga medeltalet. Förväntningarna på utvecklingen av Finlands ekonomiska situation har blivit positivare under det senaste året, men ligger omkring fyra poäng under sitt långvariga medeltal. Förväntningarna på arbetslöshetssituationen har blivit positivare jämfört med de dystra utsikterna för ett par år sedan. Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin var dock goda och konsumenterna ansåg att deras penningsituation och möjligheter att spara var bättre än någonsin. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades i januari, februari och mars 4 630 personer bosatta i Finland.

12.4.2006

Kommunernas kulturutgifter över 600 miljoner euro

Kostnaderna för kommunernas kulturinstitutioner uppgick till omkring 636 miljoner euro år 2004. I summan ingår nettokostnaderna för biblioteken, museerna, teatrarna, orkestrarna, grundundervisningen i konst och allmän kulturverksamhet. Mest pengar användes för bibliotekens verksamhet, 242 miljoner euro. Skötseln av kulturbranschens uppgifter kostade i genomsnitt 121 euro per invånare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Kulturstatistik 2005.

31.3.2006

Revideringen av metoderna och tidsserierna för nationalräkenskaperna förorsakar nivåjusteringar av tidsserierna

Beräkningsmetoderna för nationalräkenskaperna och årsräkenskapernas tidsserieuppgifter 1975-2004 har reviderats. Ändringarna gäller särskilt beräkningsmetoderna för volymutvecklingen av bruttonationalprodukten och dess underposter. Samtidigt har andra justeringar gjorts i tidsserierna. Revideringarna beror huvudsakligen på harmoniseringen av nationalräkenskaperna inom EU. På grund av ändringarna är de nationalräkenskapsuppgifter för år 2005 som publicerades 1.3.2006 inte till alla delar jämförbara med de uppgifter som nu publiceras.

30.3.2006

Ju högre socialt kapital, desto bättre upplevd hälsa

Ju högre socialt kapital, dvs. delaktighet, tillit och socialt stöd, individerna har, desto bättre hälsa upplever de sig ha. De som deltar i social verksamhet upplever att deras hälsa är bättre jämfört med dem som inte deltar. Mer än 70 procent av de finländare som flitigt deltar i någon social verksamhet eller som har stort förtroende för andra människor upplever att deras hälsa är god. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens publikation Sosiaalinen pääoma Suomessa(ung. Socialt kapital i Finland), där det i artiklarna för första gången finns samlat statistikuppgifter om socialt kapital.

30.3.2006

Tieto&trendit: Deltidsarbete vann terräng inom servicebranscherna

Andelen personer som utför deltidsarbete har ökat bland alla löntagare sedan början av 1990-talet. Inom den offentliga sektorn förklaras fenomenet av att deltidspensionering blivit populärt, inom de privata servicebranscherna är marknaderna den största orsaken till ökningen. Bakom utvecklingen vad gäller deltidsarbete ligger ändringar i lagstiftningen, hårdare konkurrens, lågkonjunkturen på 1990-talet samt utvecklingen av datatekniken, som t.ex. kassaterminalerna, skriver forskarna Laura Hulkkooch Anna Pärnänen i det senaste numret av tidskriften Tieto&trendit.

21.3.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2006

- Antalet sysselsatta 47 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent - Antalet arbetslösa 18 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, 219 000 personer arbetslösa - 52 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

16.3.2006

Totalförbrukningen av energi minskade i fjol med 9 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade totalförbrukningen av energi i Finland i fjol med totalt 9 procent. Totalförbrukningen var 1 360 petajoule, vilket motsvarar 32,4 miljoner oljeton. Också totalförbrukningen av el minskade med drygt 2 procent, mer än någonsin tidigare sedan år 1970. Energiintensiteten i Finland, dvs. energiförbrukningen i förhållande till bruttonationalprodukten, fortsatte nedåt. Minskningen började föregående år.

8.3.2006

Datatekniken - en del av finländarnas vardag

Under de senaste tio åren har majoriteten av finländarna övergått till att använda ny informations- och kommunikationsteknik och samtidigt har användningen av nya hjälpmedel blivit en del av vardagen. År 1996 hade ett hushåll av fyra dator, nu har två av tre. Då hade 7 procent av hushållen internetanslutning, år 2005 var andelen redan 58 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens rapport "Kansalaisesta e-kansalainen. Tilastotutkimusten tuloksia suomalaisten tieto- ja viestintätekniikan käytöstä 1996-2005" (ung. Från medborgare till e-medborgare. Resultat från statistikundersökningarna om finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik 1996-2005).

1.3.2006

Bruttonationalprodukten ökade i fjol med 2,1 procent

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter ökade bruttonationalproduktens volym år 2005 med 2,1 procent. Bruttonationalprodukten, dvs. den sammanlagda värdeökningen av de producerade varorna och tjänsterna, var i fjol 155 miljarder euro.

28.2.2006

Kommunernas budgeter visar tecken på bättre ekonomiskt läge

Enligt budgeterna ser kommunernas ekonomiska läge lite ljusare ut i år än tidigare år. Kommunerna förväntar sig att skatteinkomsterna och statsandelarna skall öka snabbare än verksamhetsutgifterna. Lånestocken förväntas dock fortsätta att öka i oroväckande takt. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunernas budgeter 2006.

24.2.2006

Utsläppen av växthusgaser nära Kyotomålet år 2005

Enligt Statistikcentralen minskade koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen i fjol med 17 procent från året innan. Detta berodde på att användningen av fossila bränslen och torv minskade. Koldioxidutsläppen var omkring 54 miljoner ton, medan de ett år tidigare var 65 miljoner ton. Energisektorns koldioxidutsläpp översteg i fjol med en knapp marginal 1990 års utsläppsmängd. Deras andel uppskattas ha varit omkring 77 procent av den totala mängden utsläpp av växthusgaser, som övervakas i Kyotoavtalet.

21.2.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i januari 2006

- Antalet sysselsatta 54 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 66,6 procent - Antalet arbetslösa 23 000 färre än året innan - Det relativa arbetslöshetstalet 8,7 procent, 226 000 personer arbetslösa - 48 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

17.2.2006

Statistikcentralen reviderade konsumentprisindexet

Statistikcentralens konsumentprisindex har reviderats. Indexets vikstruktur har ändrats och innehållet i indexkorgen har uppdaterats. Basåret för det reviderade indexet är år 2005.

15.2.2006

Kommunernas ekonomi alltjämt ansträngd i fjol

De ekonomiska siffrorna inom kommunsektorn visar inte några större förändringar år 2005 jämfört med föregående år. Kommunernas finansiella läge var fortsatt ansträngt, men den förväntade betydande nedgången i årsbidragen uteblev. På grund av den otillräckliga inkomstfinansieringen var skuldsättningen fortsatt snabb i kommunerna. Samkommunernas finansiella ställning förbättrades å sin sida något från år 2004. Detta framgår av de bokslutsprognoser för år 2005 som Statstikcentralen samlat in från kommunerna och samkommunerna.

6.2.2006

Tieto&trendit: Återexporten ökar Finlands export till Ryssland

Utrikeshandeln med Ryssland har ökat snabbt de senaste åren. Den stora efterfrågan på konsumtionsvaror i Ryssland har i synnerhet ökat återexporten via Finland. Strukturen hos exporten till Ryssland har också förändrats klart jämfört med 1990-talet, skriver ekonomist Simon-Erik Ollus i det nyaste numret av Statistikcentralens tidskrift Tieto&trendit.

1.2.2006

Statistikcentralen undersöker hushållens konsumtion och levnadskostnader

I början av februari inleds Statistikcentralens Konsumtionsundersökning 2006, som är en omfattande undersökning om hushållens konsumtion och levnadskostnader. För undersökningen samlar Statistikcentralen in uppgifter av närmare 8 000 hushåll. Urvalet representerar alla finländska hushåll. De uppgifter som enskilda hushåll lämnar behandlas helt konfidentiellt. Detta gäller även övrig statistikproduktion vid Statistikcentralen.

30.1.2006

Tarja Halonen klarade sig bra i de urbana kommunerna

Socialdemokratiska partiets kandidat, Tarja Halonen, segrade i den andra omgången i presidentvalet. Halonens seger baserade sig på hennes väljarstöd i de urbana kommunerna, där hon fick 8,2 procentenheter fler röster än Samlingspartiets kandidat Sauli Niinistö. Undantag är de urbana kommunerna i Nylands valkrets, där Niinistös valresultat var nästan jämstarkt. I tätortskommunerna i hela landet förlorade Halonen mot Niinistö med 0,6 procentenheter och i landsbygdskommunerna med 8 procentenheter.

27.1.2006

Statistikcentralen har öppnat en ny webbtjänst för läroanstalter

Statistikcentralen har i sin webbtjänst sammanställt webbsidor, Opiksi, som är särskilt avsedd för läroanstalter. Webbsidorna är avgiftsfria och finns på finska. På sidorna presenteras Statistikcentralens undervisningsmaterial och utvald statistik som kan utnyttjas i undervisningen.

24.1.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i december 2005

- Antalet sysselsatta 63 000 fler än året innan - Det relativa sysselsättningstalet 67,8 procent - Antalet arbetslösa nästan oförändrat - Det relativa arbetslöshetstalet 7,6 procent, 198 000 personer arbetslösa - 26 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen - År 2005 i medeltal 36 000 fler sysselsatta än under år 2004 - Det relativa arbetslöshetstalet för år 2005 8,4 procent.

19.1.2006

Konsumentbarometern efter landskap: Bostadsköp och anskaffningar till hemmet planeras i rekordtakt

Hushållens planer att skaffa ägarbostad ökade kraftigt för tre år sedan och var under det sista kvartalet i fjol högst sedan lågkonjunkturen på 90-talet. Nu ämnade omkring 9 procent av hushållen skaffa ägarbostad under de följande 12 månaderna. Ett rekordantal hushåll planerade också att renovera och inreda bostaden, köpa hemelektronik och fritidsartiklar samt resa utomlands på semester inom ett halvt år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer efter landskap. För barometern intervjuades 4 630 finländare i oktober-december.

17.1.2006

Inbrotten minskade tydligt år 2005

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter fick polisen år 2005 kännedom om totalt 787 000 brott, vilket är lika mycket som året innan. Det uppdagades 532 000 brott mot strafflagen, vilket är 5 600 fall (1 procent) färre än år 2004. Särskilt inbrotten minskade. Polisen bokförde 255 000 brott utanför strafflagen. Av dessa var största delen, 225 000, trafikförseelser.

16.1.2006

Den tilldelade utsläppsmängden av växthusgaser 357 miljoner ton

Enligt Statistikcentralens preciserade kalkyl uppgick Finlands utsläpp av växthusgaser under Kyotoprotokollets basår 1990 till 71,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.). Finlands tilldelade utsläppsmängd för hela åtagandeperioden 2008-2012 är sålunda fem gånger utsläppen under basåret, dvs. 357 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

16.1.2006

Tarja Halonens väljarstöd i presidentvalet högre än stödet för vänstern i riksdagsvalet 2003

Socialdemokratiska partiets kandidat Tarja Halonen fick 11,9 procentenheter fler röster i den första omgången i presidentvalet än SDP:s och Vänsterförbundets sammanlagda resultat i riksdagsvalet 2003. Samlingspartiets kandidat Sauli Niinistö vann med 5,5 procentenheter jämfört med riksdagsvalet och Centern i Finlands kandidat Matti Vanhanen förlorade med 6,1 procentenheter. Både Halonen och Niinistö förefaller ha fått flest nya anhängare inom sådana områden, där stödet för deras bakgrundspartier var litet i riksdagsvalet. Vanhanen förlorade på motsvarande sätt röster inom de områden, där Centern hade ett stort väljarstöd i riksdagsvalet.

13.1.2006

Nyaste branschöversikten: Hyrning av arbetskraft ökar kraftigt

Omsättningen inom näringsgrenen arbetsförmedling och rekrytering ökade med 35 procent under juli-september 2005 jämfört med motsvarande period året innan. Över hälften av tillväxten kom från stora företag med minst 250 anställda även om andelen av dessa företag är bara två procent av alla företag inom branschen. Likväl hade också små och medelstora företag en positiv inverkan på ökningen inom branschen. Uppgifterna framgår av de nya branschöversikterna som finns på Statistikcentralens webbplats. Branschöversikterna innehåller uppgifter om viktig statistik med tanke på konjunkturutvecklingen inom olika branscher.