Pressmeddelande 25.7.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2006

- Antalet sysselsatta 38 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 72,1 procent
- Antalet arbetslösa 14 000 färre än för ett år sedan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,1 procent, 225 000 personer arbetslösa
- 33 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- I januari-juni 2006 i genomsnitt 40 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 559 000, dvs. 38 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var oförändrad. Antalet sysselsatta ökade mest i Västra Finlands samt Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juni 72,1 procent. Detta var 0,6 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,6 procentenheter till 74,0 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,7 procentenheter till 70,2 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 68,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 6/2005-6/2006, tusen personer

  Juni 2006 Juni 2005 FÖRÄNDRING , %
6/05-6/06
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 559 2 521 1,5
- löntagare 2 248 2 210 1,7
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 311 311 0,1
Relativt sysselsättningstal, % 72,1 71,5 0,62
Arbetslösa 1 225 239 -6,0
Relativt arbetslöshetstal, % 8,1 8,7 -0,62
Arbetskraften totalt 2 784 2 760 0,9
Arbetskraftsandel, % 70,3 69,9 0,42
Utanför arbetskraften totalt 1 178 1 187 -0,7
- studerande 167 170 -1,8
- i hushållsarbete 98 92 6,9
Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
105 111 -5,2
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 259 285 -9,1
- arbetslösa längre än ett år 66 73 -10,1
Sysselsatta genom åtgärder 38 40 -3,6
I arbetskraftsutbildning 23 23 1,1
I arbetspraktik, arbetsalternering 17 16 7,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 33 29 13,4
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i juni 225 000 arbetslösa, vilket var 14 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 8,1 procent, då det året innan var 8,7 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 7,7 procent i juni. Det relativa arbetslöshetstalet för män minskade från 8,3 procent året innan till 7,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor var samma som året innan, dvs. 9,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15-24-åringar, var 19,6 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 7,1 procent, och högst i Uleåborgs län, 11,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet sysselsatta under januari-juni 2006 till i medeltal 2 421 000 personer i månaden, dvs. 40 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 230 000 personer i månaden, vilket var 16 000 färre än under motsvarande period år 2005. Granskat efter näringsgren överskred antalet sysselsatta under första hälften av år 2006 motsvarande antal år 2005 med 14 000 personer inom metall- o.d. industri, med 12 000 personer inom gruppen tekniska tjänster och företagstjänster, med 10 000 inom sociala tjänster samt med 9 000 inom samfärdsel. På motsvarande sätt minskade antalet sysselsatta med 7 000 inom konsumtionsvaruindustrin.

I slutet av juni 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 259 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 26 000 mindre än i juni året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var nästan samma jämfört med juni året innan. Åtgärderna gällde 2,8 procent av arbetskraften. Det fanns 31 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i juni året innan. I juni anmäldes 33 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i juni året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ±17 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/mol/se/06_arbetsministeriet/08_sysselsattningsoversikter/index.jsp

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)