Tiedote 25.7.2006

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2006

- Työllisiä 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 72,1 prosenttia
- Työttömiä oli 14 000 vähemmän kuin vuosi sitten
- Työttömyysaste 8,1 prosenttia, työttömänä 225 000 henkeä
- Työnvälityksessä 33 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-kesäkuussa 2006 keskimäärin 40 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 559 000 eli 38 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä kasvoi yrittäjien määrän pysyessä ennallaan. Työllisten määrä lisääntyi eniten Länsi-Suomen ja Lapin lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli kesäkuussa 72,1 prosenttia. Se oli 0,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 0,6 prosenttiyksikköä 74,0 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 0,7 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli 68,5 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 6/2005 - 6/2006, tuhatta henkeä

  Kesäkuu 2006 Kesäkuu 2005 MUUTOS, %
6/05 - 6/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 559 2 521 1,5
 - palkansaajat 2 248 2 210 1,7
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 311 311 0,1
 Työllisyysaste, % 72,1 71,5 0,62
 Työttömät 1 225 239 -6,0
 Työttömyysaste, % 8,1 8,7 -0,62
 Työvoima yhteensä 2 784 2 760 0,9
 Työvoimaosuus, % 70,3 69,9 0,42
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 178 1 187 -0,7
 - opiskelijat 167 170 -1,8
 - kotitaloustyössä 98 92 6,9
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 105 111 -5,2
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 259 285 -9,1
 - yli vuoden työttömänä olleet 66 73 -10,1
 Tukitoimenpitein työllistetyt 38 40 -3,6
 Työvoimakoulutuksessa 23 23 1,1
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 16 7,8
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 33 29 13,4
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa 225 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,7 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli kesäkuussa 7,7 prosenttia. Miesten työttömyysaste pieneni vuodentakaisesta 8,3 prosentista 7,2  prosenttiin. Naisten työttömyysaste oli sama, 9,0 prosenttia, kuin vuotta aiemmin. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 19,6 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 19,1 prosenttia. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 7,1 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 11,8 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 tammi-kesäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 421 000 henkeä kuukaudessa. Tämä oli 40 000 enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Työttömiä oli puolestaan keskimäärin 230 000 henkeä kuussa, mikä oli 16 000 vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2005. Toimialoittain työllisten määrä ylitti vuoden 2006 alkupuoliskolla edellisen vuoden vastaavan määrän metalli- yms. teollisuudessa 14 000 hengellä, ryhmässä tekniset palvelut ja palvelut liike-elämälle 12 000 hengellä, sosiaalipalveluissa 10 000 hengellä sekä liikenteessä 9 000 hengellä. Vastaavasti työllisten määrä pieneni kulutustavarateollisuudessa 7 000 hengellä.

Työvoimatoimistoissa oli kesäkuun 2006 lopussa kaikkiaan 259 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 26 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli lähes sama kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,8 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 33 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 17 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:n tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)