Pressmeddelande 20.6.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2006

- Antalet sysselsatta 23 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,7 procent
- Antalet arbetslösa nästan samma som året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 10,1 procent, 275 000 personer arbetslösa
- 44 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- I januari-maj 2006 i genomsnitt 40 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 439 000, dvs. 23 000 fler än året innan. Antalet löntagare minskade och antalet företagare ökade. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Västra Finlands samt Lapplands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15 - 64-åringar, var i maj 68,7 procent. Detta var 0,2 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,7 procentenheter till 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor sjönk med 0,5 procentenheter och var 66,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 5/2005-5/2006, tusen personer

  Maj 2006 Maj 2005 FÖRÄNDRING , %
5/05-5/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 439 2 416 0,9
 - löntagare 2 106 2 114 -0,4
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 333 303 10,0
 Relativt sysselsättningstal, % 68,7 68,5 0,2
 Arbetslösa 1 275 274 0,4
 Relativt arbetslöshetstal, % 10,1 10,2 -0,1
 Arbetskraften totalt 2 714 2 690 0,9
 Arbetskraftsandel, % 68,5 68,2 0,3
 Utanför arbetskraften totalt 1 247 1 256 -0,7
 - studerande 263 268 -2,0
 - i hushållsarbete 100 92 8,9
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
108 111 -2,6
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 235 260 -9,5
 - arbetslösa längre än ett år 65 72 -9,3
 Sysselsatta genom åtgärder 40 42 -4,5
 I arbetskraftsutbildning 30 30 0,8
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 18 7,3
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 44 36 24,4
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i maj 275 000 arbetslösa, dvs. nästan lika många som året innan. Arbetskraftsundersökningens arbetslöshetssiffror för maj är högre än för april i synnerhet på grund av att studerande sökt sig ut på arbetsmarknaden och att flera av dem ännu inte fått något arbete. Av de arbetslösa var 119 000 studerande på heltid, dvs. lika många som året innan.

Det relativa arbetslöshetstaletvar 10,1 procent, då det året innan var 10,2 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i maj 7,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män var på samma nivå som året innan, dvs. 10,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 0,1 procentenheter och var 10,3 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15 - 24-åringar, var 33,4 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 19,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 8,5 procent, och högst i Uleåborgs län, 15,9 procent.

Enligt arbetskraftsökningen var antalet sysselsatta under januari-maj 2006 i medeltal 2 393 000 personer, dvs. 40 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick däremot i genomsnitt till 231 000, dvs. 17 000 färre än i januari-maj 2005.

I slutet av maj 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 235 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 mindre än i maj året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var nästan samma jämfört med maj året innan. Åtgärderna gällde 3,3 procent av arbetskraften. Det fanns 23 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i maj året innan. I maj anmäldes 44 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i maj året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ±18 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)